Mamy 8609 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: Planowanie i rozliczanie czasu pracy

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Osman
tel.: 223519319
email: szkolenia@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz nowa ewidencja czasu pracy w 2019 r. – warsztaty praktyczne.
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cele i korzyści: Zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z czasem pracy pracowników ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 01.01.2019 r. w zakresie zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy, poznanie zasad planowania i ewidencjonowania czasu pracy również na gruncie samorządowej pragmatyki pracowniczej, uzyskanie wiedzy w zakresie dopuszczalności i sposobu wprowadzania instrumentów uelastycznia czasu pracy, zapoznanie z zasadami rozliczania czasu pracy pracowników posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, nabycie umiejętności w zakresie rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych, poznanie bieżących interpretacji przepisów z zakresu czasu pracy, zaprezentowanie najczęściej popełnianych błędów stwierdzanych w zakresie omawianej tematyki, możliwość konsultacji z wykładowcą praktycznych problemów przy stosowaniu omawianych przepisów.

Adresaci: Osoby, które na co dzień zajmują się planowaniem, rozliczaniem i ewidencjonowaniem czasu pracy
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja.
Program: 1. Omówienie pojęć z zakresu czasu pracy na potrzeby prawidłowego rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy, w tym m.in. doby pracowniczej, tygodnia, okresu rozliczeniowego, pracy w godzinach nadliczbowych, norm czasu pracy, pracowników zarządzających zakładem pracy, kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
2. Ewidencja czasu pracy na nowych zasadach od 01.01.2019 r.:
- Zmodyfikowana ewidencja czasu pracy – ujmowanie w niej godzin pracy, usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, rodzaje zwolnień od pracy oraz ujmowanie ich wymiaru.
- Postać elektroniczna ewidencji czasu pracy po 01.01.2019 r. – wymogi, dopuszczalność prowadzenia części dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej – wyjaśnienia MRPiPS.
- Dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy – m.in. prowadzenie i przechowywanie wniosków pracownika dotyczących wyjść prywatnych, dokumentacji związanej z pracą w godzinach nadliczbowych.
- Kategorie pracowników, których nie ewidencjonuje się godzin pracy.
3. Zasady obliczania wymiaru czasu pracy w 2019 r. – ćwiczenia.
4. Dobowy i tygodniowy odpoczynek – ćwiczenia.
5. Prawidłowe rekompensowanie pracownikowi pracy w dniu wolnym, wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (tzw. wolna sobota) – ćwiczenia.
6. Problematyka naruszenia doby pracowniczej przy wydłużonej pracy w niektórych dniach tygodnia – propozycje rozwiązań – ćwiczenia.
7. Rozkład czasu pracy - zasady tworzenia i modyfikacji harmonogramów czasu pracy po, termin przekazania grafików, harmonogramy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
8. Właściwe zapisy w umowie o pracę „niepełnoetatowca” dotyczące liczby godzin, z przekroczeniem których pracownika nabywa prawo do dodatku z uwzględnieniem pracowników samorządowych.
9. Celowość różnicowania w zakładzie pracy systemów i rozkładów czasu pracy.
10. Dopuszczalność i warunki stosowania instrumentów uelastyczniania czasu pracy, w szczególności: ruchomych rozkładów czasu pracy oraz indywidualnego rozkładu czasu pracy – wzory dokumentów.
11. Czas pracy w informacji o warunkach zatrudnienia - najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w trakcie kontroli inspektora pracy – wzór.
12. Nadgodziny – polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, ewidencjonowanie, ograniczenia podmiotowe i czasowe, zasady rekompensowania, prawidłowa treść wniosku pracownika dot. rekompensowania nadgodzin czasem wolnym (wzór).
13. Praca w godzinach nadliczbowych w niedzielę i święto - dopuszczalność, zasady rekompensowania – ćwiczenia.
14. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – składniki uwzględniane przy naliczaniu wynagrodzenia – ćwiczenia.
15. Nadgodziny kadry zarządzającej oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych.
16. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy - praca w nadgodzinach przy niepełnym etacie pracownika, prawidłowe konstruowanie zapisów umowy o pracę.
17. Zasady zaliczania do czasu pracy podróży służbowych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników – ćwiczenia.
18. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika z zakresu przepisów o czasie pracy – działania wypełniające znamiona wykroczenia i skutkujące wszczęciem postępowania wykroczeniowego, osoby odpowiedzialne.
19. Omówienie najczęściej stwierdzanych błędów z zakresu omawianej tematyki.
Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu