Mamy 8610 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

Szkolenie: Kontrola w zakresie wspierania rodziny

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Siwierska
tel.: 223519323
email: szkolenia@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kontrola realizacji zadań w obszarze obowiązku sprawowania kontroli przez organy samorządu terytorialnego i wojewodę w zakresie wspierania rodziny, sprawowania pieczy zastępczej i adopcji.
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cele i korzyści:
- Zdobycie lub/i poszerzenie wiedzy z zakresu sprawowania obowiązku i funkcjonowania kontroli w zakresie wspierania rodziny, sprawowania pieczy zastępczej i adopcji.
- Przygotowanie praktyczne do prowadzenia wymaganych przepisami działań kontrolnych w jednostkach podległych zarządowi gminy, powiatu, województwa.
- Poszerzenie umiejętności z zakresu opracowywania, analizowania dokumentacji pokontrolnej; formułowania zaleceń pokontrolnych i ich realizacji.
- Kształtowanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania i prowadzenia kontroli.
- Poszerzenie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego.
- Zapoznanie się z przykładowymi dokumentami powstającymi w toku kontroli oraz przykładowymi uregulowaniami wewnętrznymi z zakresu funkcjonowania kontroli wewnętrznej.
- Zdobycie wiedzy dotyczącej najczęściej popełnianych błędów na podstawie nieprawidłowości stwierdzonych w jednostkach samorządu terytorialnego.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Praktyk pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert funduszy unijnych w dziedzinie integracji społecznej i zatrudnienia, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych, wykładowca studiów podyplomowych w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. Autorka ogólnopolskich publikacji i porad merytorycznych z zakresu pomocy społecznej, wsparcia rodziny, zabezpieczenia społecznego. Doświadczony trener i współautor programów szkoleń i specjalizacji dla kadr pomocy społecznej. Konsultantka merytoryczna wybranych ośrodków pomocy społecznej.
Program: 1. Obowiązek sprawowania kontroli przez:
a. Wójta nad jednostkami organizującymi pracę z rodziną i placówkami wsparcia dziennego.
b. Zarząd powiatu nad organizatorami pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.
c. Zarząd województwa nad ośrodkami adopcyjnymi.
d. Wojewodę nad jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Prawa wójta (burmistrza, prezydenta), zarządu powiatu, zarządu województwa, wojewody, w tym osób działających w ich imieniu w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym.
3. Zakres przedmiotowy kontroli w kontekście rodzaju podmiotu kontrolującego i kontrolowanego na danym szczeblu samorządu.
4. Metody kontroli:
a. Wykorzystanie metod statystycznych (ilościowych) w tym np. monograficznej, badań ankietowych.
b. Wykorzystanie metod niestatystycznych (jakościowych) np. metoda dedukcyjna, metoda indukcyjna, analiza opisowa, analiza przyczynowa, konfrontacja, metoda porównań na podstawie wiedzy i doświadczenia zawodowego kontrolera; na podstawie wyników wcześniejszych kontroli; na podstawie sygnałów z zewnątrz dotyczących ewentualnych nieprawidłowości, na podstawie badania dokumentów, rozmów z dziećmi.
5. Techniki kontroli, w tym badanie dokumentów, oględziny (kontrola na miejscu), pobieranie pisemnych
i ustnych oświadczeń i wyjaśnień pracowników / opinii biegłego, innych.
6. Dokumenty pokontrolne, w tym zasady dokonywania oceny podmiotu kontrolowanego z uwzględnieniem formułowania zaleceń pokontrolnych, przykłady zaleceń pokontrolnych, wskazywanie sankcji za niewykonanie zaleceń kontrolnych.
7. Informacja o wynikach kontroli.
8. Monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych:
a. Egzekwowanie od kontrolowanego pisemnych informacji dotyczących sposobu i zakresu wykonania zaleceń pokontrolnych.
b. Przeprowadzenie kontroli powtórnej w zakresie wykonania zaleceń.
c. Czynności sprawdzające i ich dokumentowanie.
9. Zawiadomienia do właściwych organów w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa, nadużycia lub niedopełnienia obowiązków.
10. Najczęściej popełniane nieprawidłowości stwierdzone w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie sprawowania kontroli nad realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny, sprawowania pieczy zastępczej i adopcji.
Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu