Mamy 8582 aktualnych szkoleń oraz 5279 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

Szkolenie: SPECJALISTA DS. PODATKÓW - Akademia podatków

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Magdalena Strzelczyk
tel.: 022 583 10 07
email: magdalena.strzelczyk@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: SPECJALISTA DS. PODATKÓW - Akademia podatków (kod zawodu 241105)
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Testy
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności, które usprawnią ich działanie związane z procesem rozliczania podatków. Wykłady dodatkowo usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą systemu podatkowego w Polsce. Uczestnicząc w naszym szkoleniu zyskasz gruntowną wiedzę na temat struktury polskiego systemu podatkowego, umiejętność poprawnego rozliczania podatków pośrednich i bezpośrednich oraz zdobędziesz aktualne wiadomości dotyczące stanu obowiązującego prawa podatkowego.

Poziom zaawansowania : początkujący
Wielkość grupy: 15
Program: I. System podatkowy w Polsce. Ordynacja podatkowa. Prawo karne skarbowe i podstępowanie podatkowe. Podatki pośrednie (PCC, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu) - 9 godz.
1. Elementy ordynacji podatkowej
2. Krajowa Administracja Skarbowa – właściwość organów podatkowych
3. Przepisy ogólne i interpretacje przepisów podatkowych wynikające z Ordynacji podatkowej, zasady składania zapytań o interpretacje indywidualne, terminy
4. Zobowiązanie podatkowe, zaległość podatkowa, odpowiedzialność płatnika, zabezpieczenie wykonania zobowiązań
5. Terminy płatności, odsetki za zwłokę, nadpłata, opłata prolongacyjna, korekty deklaracji
• Odpowiedzialność podatnika, płatnika, inkasenta
6. Wygaśnięcie i przedawnienie zobowiązań podatkowych, informacje podatkowe, rachunki
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych (podmiot i przedmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki podatku, zwolnienia podatkowe, zapłata i pobór podatku, zwrot podatku, właściwość organów podatkowych)
8. Elementy podatków lokalnych
• Podatek od nieruchomości (przedmiot i podstawa opodatkowania, podmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, stawki podatkowe, zwolnienia, sposób uiszczenia podatku i obowiązki podatników)
• Podatek od środków transportu (podmiot i przedmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy, stawki podatkowe, sposób uiszczenia podatku, obowiązki podatników, zwolnienia, ulga z tytułu transportu kombinowanego).
9. Elementy postępowania karnego skarbowego
• Odpowiedzialność za błędne faktury
• Odpowiedzialność za brak prowadzenia ksiąg
• Firmanctwo
• Wadliwość ksiąg
II. PIT – Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji - 9 godz.
1. Podmiot i przedmiot opodatkowania
2. Źródła przychodów i koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy)
3. Ustalanie podstawy opodatkowania
4. Skala podatkowa, odliczenia od podatku
5. Zaliczki na podatek dochodowy
6. Zeznania podatkowe
7. Preferencyjne formy rozliczenia rocznego (wspólne rozliczenie małżonków, rozliczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko)
8. Transakcje między podmiotami powiązanymi
9. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy (wynagrodzenia, świadczenia nieodpłatne albo częściowo odpłatne, koszty uzyskania podstawowe, podwyższone i z kilku stosunków pracy, pobór podatku)
10. Rozliczanie przychodów i kosztów w czasie
11. Działalność wykonywana osobiście
12. Opodatkowanie przychodów z praw majątkowych oraz najmu i dzierżawy

III. CIT – Podatek dochodowy od osób prawnych - z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji - 9 godz.
1. Podmiot o przedmiot opodatkowania, zwolnienia
2. Przychody podlegające opodatkowania, dochód a strata, rok podatkowy
3. Przychody z działalności gospodarczej, wyłączenia i moment uzyskania przychodów
4. Przychody z uczestnictwa w spółce niebędącej podatnikiem
5. Przychody z udziału w zyskach osób prawnych
6. Koszty uzyskania przychodów a koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (koszty odroczone, różnice trwałe, moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów)
7. Cienia (niedostateczna) kapitalizacja
8. Podstawa opodatkowania i odliczenia od dochodu
9. Wysokość podatku i możliwe odliczenia, rozliczenia straty z lat ubiegłych
10. Zeznania roczne
11. Opodatkowanie podmiotów o ograniczonym obowiązku podatkowym (zagraniczne dochody osoby prawnej)
12. Transakcje między podmiotami powiązanymi - wprowadzenie

IV. VAT – Podatek od towarów i usług - zagadnienia podstawowe i zaawansowane - 18 godz.
Podstawowe:
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o VAT (rejestracja podatników do Vat i VAT-UE)
2. Moment powstania obowiązku podatkowego (zasady ogólne, data dostawy lub wykonania usługi, usługi przyjmowane częściowo, usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych, szczególne momenty powstania obowiązku, kasowe powstanie obowiązku podatkowego)
3. Obowiązek podatkowy w imporcie towarów i imporcie usług
4. Obowiązek podatkowy z wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
5. Import usług
6. Mały podatnik a obowiązek podatkowy
7. Eksport towarów i eksport usług
8. Podstawa opodatkowania, elementy wchodzące do podstawy
9. Zasady wystawiania faktur i ich terminy, faktury korygujące, duplikaty
10. Zasady odliczania VAT naliczonego i terminy odliczania, proporcjonalne rozliczanie VAT
11. Rodzaje deklaracji VAT, zasady wypełniania, korygowania, terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Zaawansowane:
1. Refakturowanie a świadczenia kompleksowe
2. Nieodpłatne dostawy i świadczenia usług a VAT (darowizny, reprezentacja i reklama, poczęstunki, imprezy integracyjne i okolicznościowe, akcje marketingowe, sprzedaż premiowa, próbki, prezenty małej wartości)
3. Zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami
4. Korekty podatku naliczonego w przypadku sprzedaży środków trwałych
5. Kasy rejestrujące – zasady podlegania pod przepisy, zwolnienia
6. Magazyny konsygnacyjne i zasady rozliczania podatku VAT
7. Odwrotne obciążenie – katalog towarów do którego stosujemy mechanizm i zasady rozliczania
8. Przedstawiciel podatkowy
9. Sankcje w VAT
10. Transakcje łańcuchowe i transakcje trójstronne – zasady ewidencji i rozliczania, obowiązki dokumentacyjne „pierwszego”, „drugiego”, „ostatniego” podatnika
11. Szczególne zasady rozliczenia podatku VAT (usługi budowlane, elektroniczne i telekomunikacyjne, usługi finansowe, usługi transportowe, usługi turystyki)
12. Zwrot podatku podróżnym – Tax Free
13. Zakończenie działalności i obowiązki z rozliczaniem podatku VAT

Egzamin wewnętrzny
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje na Specjalistę ds. podatków, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Specjalista ds. rachunkowości podatkowej (kod zawodu 241105).

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1050 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 622).

Aby wziąć udział w egzaminie należy posiadać min. 60% frekwencji na zajęciach.

W cenę kursu jest wliczona jedna poprawka egzaminu. Druga poprawka jest dodatkowo płatna. Szczegóły u opiekuna kursu.
Uwaga!
1. Jest możliwość wykupienia pojedynczych modułów kursu. Szczegóły u opiekuna kursu.
2. Jeśli nie będą Państwo mogli przyjść na dany moduł, jest możliwość odrobienia ich z kolejną grupą.
Wymagania: przesłanie formularza zgłoszeniowego
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat.
 

Poleć szkolenie znajomemu