Mamy 8602 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: Wykorzystanie KPA w geodezji i kartografii

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marcin Wielgus
tel.: 22 351 93 26
email: biuro@frdl.mazowsze.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zakres i wykorzystanie w geodezji i kartografii przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Przekazanie informacji na temat zakresu i sposobu stosowania przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego w szeroko pojętej geodezji, w tym w procedurach związanych z państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Zwłaszcza po istotnych zmianach jakie zaszły w Ustawie KPA. Przybliżone zostanie kiedy i w jakich okolicznościach oraz w jaki sposób przeprowadza się postępowania administracyjne oraz co jest jego celem i wynikiem. Kiedy też można odstąpić od tej procedury i stosować uproszczone zasady. Omówione zostaną także zasady rozwiązywania sporów na tle uzgadniania zakresu i odpłatności za materiały i zbiory danych zasobu oraz spory na tle przyjmowania zbiorów i materiałów do tego zasobu
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Z wykształcenia i zamiłowania mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Brał udział w przyciągnięciu do gminy licznych inwestorów polskich i zagranicznych, udział w ich obsłudze i ulokowaniu podobszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz współpracy z nią. Współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w latach 2004 – 2010, Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego samorządów. Wieloletnia praktyka w gospodarowaniu nieruchomościami gminnymi oraz w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Obecnie również członek zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie.
Program: 1. Zakres stosowania Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego.
2. Omówienie zasad ogólnych KPA i ich wpływu na załatwianie spraw administracyjnych.
a. Omówienie nowych regulacji KPA po ostatnich zmianach prawnych.
3. Terminy KPA – omówienie
a. Omówienie terminu „niezwłocznie” i „bez zbędnej zwłoki”.
b. Omówienie innych terminów i w jakich warunkach mają zastosowanie.
c. Sposób obliczania terminów.
4. „Załatwianie spraw” na podstawie uregulowań zawartych w Ustawie z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do ww. Ustawy, a także innych przepisów z dziedziny geodezji i kartografii.
a. Postępowania administracyjne w geodezji i kartografii – kiedy i w jakich sytuacjach.
b. Załatwianie spraw w drodze czynności materialno-technicznej – kiedy i w jakich sytuacjach.
c. Tryby załatwiania spraw i postępowań – kiedy z urzędu a kiedy na wniosek.
d. Strony postępowań, wnioskodawcy.
e. Rodzaje rozstrzygnięć administracyjnych – kiedy i w jakich sytuacjach.
f. Organy odwoławcze, sposoby weryfikacji rozstrzygnięć organów administracji geodezyjnej i organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
5. Zgłaszanie prac geodezyjnych lub kartograficznych.
a. Definicja wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych i jego usytuowanie prawne względem administracji geodezyjnej i kartograficznej.
b. Czy można nie przyjąć zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej? Rodzaj i charakter czynności w odniesieniu do przepisów KPA.
c. Egzekwowanie obowiązku zgłaszania prac wynikającego z art.12 ust.1 pkt 3) Ustawy w związku z treścią art. 48 ust.1 pkt 1) Ustawy PGIK.
6. Uzgadnianie listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych lub kartograficznych.
a. Charakter czynności i 10-cio dniowego terminu dokonywania uzgodnienia oraz skutki jakie może wywołać niedotrzymanie tego terminu przez organ administracji. Czy uzgodnienie to władcza forma działania organu administracji czy też forma „konsensusu” między ww. podmiotami.
b. Forma dokumentowania uzgodnienia a spór między wykonawcą prac a organem administracji.
c. Postępowanie administracyjne w zakresie rozstrzygania sporu między wykonawcą a organem administracji odnośnie zakresu udostępnianych materiałów i wysokości naliczonej opłaty.
7. Przyjęcie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
a. Zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych. Charakter tej czynności i skutki jakie wywołuje.
b. Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
- Termin „niezwłocznie” w Ustawie PGIK. Omówienie tego terminu i skutków jego niedotrzymania dla organów administracji geodezyjnej oraz możliwości egzekwowania terminu na podstawie różnych przepisów (nie tylko na gruncie KPA).
- Termin weryfikacja, charakter tej czynności.
- Co to znaczy, że organ administracji „niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi...” - o które przepisy chodzi?
- Protokół z czynności weryfikacji, jego rola i „moc dowodowa”. Prawidłowe wskazywanie i opisywanie nieprawidłowości w przekazywanych plikach i dokumentach jako podstawa skutecznej odmowy przyjęcia wyników pracy geodezyjnej lub kartograficznej do zasobu.
8. Przyjęcie i odmowa przyjęcia wyników pracy do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Charakter obu ww. czynności.
a. Zwrot wykonawcy zbiorów danych i innych materiałów (operatów technicznych) wraz z negatywnymi protokołami weryfikacji. Sposoby, skuteczność.
b. Możliwość ustosunkowania się wykonawcy do negatywnych wyników weryfikacji.
c. Postępowanie w przypadku braku ustosunkowania się wykonawcy lub wypowiedzenia się po przysługującym terminie – czy pozostawia się sprawę bez rozpatrzenia analogicznie do zasad KPA czy też postępuje się w inny sposób?
d. Uznanie stanowiska wykonawcy prac – czy i jak się to dokumentuje?
e. Nieuznanie stanowiska wykonawcy prac.
f. Wszczęcie postępowania administracyjnego w wyniku nieuznania stanowiska wykonawcy prac a kodeks postępowania administracyjnego i wątpliwości w tym zakresie (co jest dowodem w sprawie administracyjnej, czy oprócz zbiorów i dokumentów od wykonawcy mogą być jeszcze jakieś inne dowody?)
g. Decyzja o odmowie przyjęcia do PZGIK i skutki jakie wywołuje.
9. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków.
a. Aktualizacja w drodze czynności materialno-technicznych.
b. Aktualizacja w drodze decyzji administracyjnych.
c. Decyzje zobowiązujące wydawane na podstawie art. 22 ust. Ustawy PGIK.
10. Udostępnianie informacji zawartych w PZGIK, w tym w ewidencji gruntów i budynków.
a. Wyjaśnienie pojęcia interesu prawnego na gruncie przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.
b. Sposoby reprezentacji podmiotów wnioskujących o udostępnienie danych.
c. Odmowa udostępnienia danych – forma i skutki oraz omówienie okoliczności uzasadniających.
d. Wypis i wyrys z ewidencji jako szczególne formy zaświadczeń administracyjnych.
e. Zastosowanie ogólnej formy zaświadczeń – art.217 KPA, czy ma zastosowanie?
f. Rozpatrywanie żądań o „przedstawianie historiografii zmian w operacie EGIB”.
11. Charakter czynności uzgadniania usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
a. Protokół z narady koordynacyjnej.
12. Rodzaje rozstrzygnięć administracyjnych w postępowaniach o rozgraniczenie nieruchomości i ugoda przed geodetą.
13. Przyjmowanie i rozpatrywanie różnych żądań skierowanych do organów administracji, skuteczne doręczanie pism i dokumentów, skargi, petycje, spory kompetencyjne, obciążanie opłatami na podstawie art.261 KPA.
Świadczenia dodatkowe: materiały w cenie szkolenia
 

Poleć szkolenie znajomemu