Mamy 8610 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

Szkolenie: Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Osman
tel.: 22 351 93 19
email: biuro@frdl.mazowsze.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Nabór na wolne stanowiska urzędnicze po nowelizacji Kodeksu pracy w maju 2019 r. Praktyczne problemy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej po zmianie przepisów w 2019 r.
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Jak zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie danych osobowych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie wpłynęły na sformalizowaną procedurę naboru, do której prowadzenia zobowiązany jest pracodawca samorządowy? Czy rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej zawiera wzory dokumentów, tj. m.in. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, który to wzór w prowadzonych w dotychczasowym stanie prawnym procedurach naboru, wykorzystywali pracodawcy samorządowi? Czy wzory tych dokumentów udostępnione przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mogą być wykorzystywane w procedurze naboru? A może pracodawca samorządowy ma podstawę prawną żądania innych danych osobowych? Na te oraz inne pytania uzyskacie Państwo odpowiedzi w trakcie naszego szkolenia, na które serdecznie zapraszamy.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Pracownica urzędu administracji publicznej, zajmującego się m.in. nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców, specjalistka z zakresu prawa pracy, prawa i postępowania administracyjnego. Praktyk i wieloletni szkoleniowiec głównie zajmująca się tematyką pracowników samorządowych, w jednostkach sektora administracji publicznej.

Program: 1. Zmiany Kodeksu pracy w związku z RODO
- Jakich danych pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie?
- Czy w każdym przypadku pracodawca będzie żądał od kandydata podania danych dotyczących wykształcenia, kwalifikacji oraz przebiegu dotychczasowego wykształcenia?
- W jaki sposób zmiana katalogu danych, których pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie przekłada się na procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze?
- Czy pracodawca samorządowy ma podstawę prawną do żądania wskazania miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego od każdej osoby składającej dokumenty w procedurze naboru?
- Skutki dla pracodawcy samorządowego wskazania w ogłoszeniu o naborze nieprawidłowego katalogu danych żądanych od kandydata
- Czy pracodawca samorządowy ma podstawę żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienia kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie?
- Analiza wzorów dokumentów kadrowych udostępnionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
- Jaki jest zakres zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych?
- Czy po nowelizacji Kodeksu pracy w maju 2019 r. w każdym przypadku prawidłowym jest odbieranie od kandydata zgody na przetwarzanie danych i wskazywanie dokumentu „zgoda na przetwarzanie danych” jako dokumentu niezbędnego w procedurze naboru?
- Jakich dokumentów może żądać pracodawca samorządowy w procedurze naboru?
- W których częściach akt osobowych archiwizowane będą dokumenty składane w procedurze naboru? Czy zawsze będzie to część A akt osobowych?
- Skutki dla pracodawcy samorządowego żądania dokumentów, których obowiązek przedłożenia nie wynika z obowiązujących przepisów prawa
- Orzecznictwo sądowe z 2018 r. w zakresie naruszenia przepisów prawa w zakresie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
2. Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej
- Jakie dokumenty tworzą dokumentację pracowniczą? Czy dokumentacja pracownicza to tylko akta osobowe pracownika?
- Przez jaki okres pracodawca samorządowy zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji pracowniczej?
- Ustawa o skróceniu okresu przechowywania akt osobowych a Instrukcja Kancelaryjna obowiązująca pracodawców samorządowych
- W jakiej postaci prowadzona i przechowywana jest dokumentacja pracownicza?
- Jakie dokumenty archiwizowane są w części A akt osobowych?
- Czy pracodawca zobowiązany jest do przechowywania skierowania na badania profilaktyczne w aktach osobowych?
- Zakres danych osobowych w skierowaniu na badania profilaktyczne – problemy praktyczne
- Jakie nowe / inne niż dotychczas dokumenty archiwizowane są w części B akt osobowych?
- Co w praktyce oznacza dzielenie części B akt osobowych na część B1, B2, itd.?
- Jakie dokumenty archiwizowane są w części C akt osobowych?
- Jakie dokumenty archiwizowane są w części D akt osobowych?
- Jakie inne dokumenty, poza aktami osobowymi, zobowiązany jest prowadzić pracodawca oddzielnie dla każdego pracownika?
- Jakie informacje i dokumenty powinny znaleźć się w dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy?
- Czy w dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy przechowywane mają być harmonogramy czasu pracy albo listy obecności pracowników?
- Czy po zmianie przepisów dopuszczalne jest prowadzenie „zeszytu wyjść prywatnych”?
- Jakie dokumenty związane z udzielaniem urlopu wypoczynkowego pracodawca gromadzi w aktach osobowych pracownika albo w innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy?
- Szczególne wymagania w przypadku podjęcia przez pracodawcę decyzji o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej – zagadnienia wybrane
- Czy pracodawca zobowiązany jest do wydania całej dokumentacji pracowniczej byłemu pracownikowi?
- W jakim terminie pracodawca zobowiązany jest do wydawania pracownikowi albo byłemu pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej?
- Czy pracodawca zobowiązany jest do potwierdzania wydawanej dokumentacji za zgodność z oryginałem albo też w inny sposób, który potwierdzać będzie zgodność kopii z dokumentacją pracowniczą pracodawcy?
- W jaki sposób pracodawca wydaje kopię dokumentacji, jeżeli wniosek pracownika albo byłego pracownika wskazywał będzie na wydanie tej dokumentacji drogą elektroniczną?
- Problemy praktyczne i najczęstsze błędy pracodawców w związku ze stosowaniem nowych regulacji prawnych.
3. Stanowiska MRPiPS oraz PIP dotyczące dokumentacji pracowniczej:
- Stanowisko MRPiPS z 18.02.2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy – jak należy rozumieć „oddzielne” prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
- Stanowisko MRPiPS z 07.02.2019 r. w sprawie przechowywania dokumentacji pracowniczej
a. Okres przechowywania list obecności i harmonogramów czasu pracy z okresu sprzed nowelizacji przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji i powstałych od 01.01.2019 r.
b. Okres przechowywania dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, w drodze do pracy i chorób zawodowych po zmianach od 01.01.2019 r.
c. Przechowywanie papierowych wniosków o odbiór czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych i o wyjścia prywatne w przypadku prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej.
d. Dopuszczalność upoważnienia osób z zewnętrznych firm do podpisywania dokumentów zeskanowanych do formatu PDF podpisem elektronicznym lub pieczęcią elektroniczną w imieniu pracodawcy.
e. Miejsce przechowywania dokumentów związanych z czasem pracy, ale niewymienionych w rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej, np. zgoda lekarza medycyny pracy na pracę w godzinach nadliczbowych pracownika niepełnosprawnego.
- Stanowisko MRPiPS z 01.02.2019 r. sprawie wysokości temperatury oraz poziomu wilgotności, w jakich powinna być przechowywana dokumentacja pracownicza.
- Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 04.02.2019 r. w sprawie warunków, w jakich powinna być przechowywana dokumentacja pracownicza.
- Stanowiska MRPiPS z 07.12.2018 r. w sprawie sposobu liczenia okresu 50 lat przechowywania akt osobowych, obowiązku informowania pracowników wraz ze świadectwem pracy o 50-letnim okresie przechowywania akt osobowych, okresu przechowywania dokumentacji dotyczącej stosunku pracy po następujących po sobie umowach na przełomie 2018/19.
- Stanowisko MRPiPS z 11.01.2019 r. oraz 17.01.2019 r. w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
- Stanowisko MRPiPS z 7 lutego 2019 r. w sprawie możliwości prowadzenia części dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej a części w postaci papierowej.

Świadczenia dodatkowe: materiały w cenie szkolenia
 

Poleć szkolenie znajomemu