Mamy 8519 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: VAT 2020 – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY, BIEŻĄCE PROBLEMY.

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Karol Nowicki
tel.: 22 629 13 88
email: karol@polbi.com.pl
www.polbi.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Webinarium (szkolenie on-line): Podatek od towarów i usług po zmianach - najnowsze zmiany od 1 lipca 2020 roku.
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Metodyka: Webinar
Opis: Szkolenie on-line: Podatek od towarów i usług – VAT 2020. Przegląd nowości podatkowych w przepisach o podatku od towarów i usług oraz planowane zmiany w VAT. Kompleksowa analiza aktualnych problemów oraz prezentacja w zmian sukcesywnie wprowadzane w przepisach o podatku od towarów i usług (VAT 2020). Nowości w VAT ale również praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych. Webinarium prowadzi Tomasz Wojewoda.

Strona internetowa szkolenia: http://www.polbi.pl/szkolenia/online-podatek-vat-2020-zmiany/
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: TOMASZ WOJEWODA

Ekspert podatkowy, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie, konsultant podatkowy w renomowanych firmach.

Doświadczony trener i wykładowca. Więcej o wykładowcy: http://www.polbi.pl/tomasz-wojewoda-wykladowca-trener/
Wielkość grupy: 22
Program: 1. Najnowsze zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2020 roku.
• Zmiany w zakresie zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji łącznie z ewidencją w formie pliku JPK. Zasady składania, korekty, kary za niedopełnienie obowiązku.
• Zmiany w zakresie ustanowienia nowej matrycy stawek VAT, wprowadzenia instytucji wiążącej informacji stawkowej oraz zastąpienia obecnego PKWiU klasyfikacją CN (dla towarów) lub PKWiU 2015 (dla usług).
• Wprowadzenie uproszczeń w przypadku rozliczania VAT-u należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.
• Wprowadzone 1 stycznia 2020 roku i projektowane od 1 lipca 2020 roku zmiany w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dokumentowanie, warunki stosowania stawki 0%).
• Wprowadzone 1 stycznia 2020 roku i projektowane od 1 lipca 2020 roku zmiany w zakresie zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług towarów w procedurze magazynu typu call off stock.
2. Zmiany w podatku VAT wprowadzone w 2020 roku.
• Zmiany w zakresie rozliczania międzynarodowych transakcji łańcuchowych (zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp., praktyka i orzecznictwo TSUE).
• Nowe regulacje w zakresie odpowiedzialności solidarnej, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury na rachunek kontrahenta inny, niż podany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista), po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego. Wydłużenie terminu do złożenia zawiadomienia w przypadku wpłaty na rachunek spoza wykazu.
• Wprowadzenie możliwości wystawiania i przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej.
• Zmiany w zakresie wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej pod warunkiem, że paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisu.
3. Zmiany w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenia obowiązkowego split payment dla branż dotychczas objętych odwrotnym obciążeniem, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego. Zasady rozliczeń, dokonywanie zapłaty w jednym komunikacie przelewu za więcej niż jedną fakturę w ustawowo określonych przypadkach, zaliczki, odpowiedzialność solidarna itp.
4. Zmiany w zakresie wprowadzenia kas rejestrujących online przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas, możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników, ulga na nabycie kasy rejestrującej itp.
5. Refakturowanie usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.
6. Faktury korygujące i noty korygujące – zasady rozliczeń podatkowych, rabaty, reklamacje, niedobory, zwroty towarów, błędy w fakturach, obligatoryjne elementy faktury korygującej i noty korygującej, forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, korekta wielu faktur dla jednego odbiorcy, terminy rozliczeń.
7. Anulowanie faktur.
8. Zasady rozliczania zaliczek w obrocie krajowym, moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki przy dostawie nieruchomości, zasady wystawiania faktur zaliczkowych, nadpłaty, zasady potrącania VAT – u naliczonego przez nabywcę.
9. Opodatkowanie zaliczek przy WDT, WNT, eksporcie towarów oraz imporcie i eksporcie usług.
10. Kursy walut stosowane na gruncie VAT.
11. Potrącanie VAT – u naliczonego z faktur wystawionych przez podmioty nie zarejestrowane jako podatnik VAT.
12. Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających tzw. błędy mniejszej wagi (np. błąd w nazwie lub adresie nabywcy bądź sprzedawcy, błąd w NIP-ie, błąd w dacie sprzedaży itp.).
13. Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających błędy dotyczące kwoty podatku, stawki itp.
14. Czynności nieodpłatne: użyczenia, prezenty, nagrody, przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia finansowane z ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.), darowizny, świadczenie usług bez pobrania należności – zasady rozliczania na gruncie VAT.
15. Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT – em.
16. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – zasady rozliczania na gruncie VAT.
17. Zasady potrącania podatku VAT naliczonego.
• Terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych i międzynarodowych.
• Zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, importu usług, odwrotnego obciążenia.
• Potrącanie VAT -u naliczonego w przypadku zakupu usług budowlanych, transportowych, najmu, leasingu, licencji, „media” itp.
• Zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wpłaty zaliczek.
• Terminy do zmniejszania podatku naliczonego w związku z korektą transakcji.
18. Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z potrącaniem podatku naliczonego – zakup usług gastronomicznych i noclegowych, zakup usług cateringowych, premie pieniężne, zakupy inwestycyjne, ubezpieczenie przy leasingu samochodów itp.
19. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – możliwość potrącenia VAT naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, nieodpłatne świadczenia itp.).
20. Zasady rozliczania wydatków związanych z samochodami na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
21. Zasady ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej, czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w kasie, terminy do założenia kas rejestrujących, zaliczki, zwroty towarów, rabaty, pomyłki, czynności nieodpłatne, paragony fiskalne itp.
22. Katalog towarów i usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi rejestracji w kasie w przypadku dostaw dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
23. Zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT.
• Zasady rozliczania skont.
• Konieczność wliczania, w niektórych przypadkach, kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego.
• Kwoty wyłączone z podstawy opodatkowania.
• Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT-em przy nieodpłatnym przekazaniu lub zużyciu towarów oraz przy nieodpłatnym świadczeniu usług.
• Podstawa opodatkowania w transakcjach zagranicznych.
24. Terminy i zasady rozliczania podatku VAT należnego.
• Zasady powstawania obowiązku podatkowego.
• Usługi i dostawy wykonywane częściowo.
• Obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym lub okresowym.
• Zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego.
• Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego np.: dostawa „mediów” (dostarczania wody ciepła, odprowadzania ścieków itp.) i usług komunalnych, usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, usługi ochrony i dozoru mienia itp.
• Obowiązek podatkowy w przypadku dostaw gruntów, budynków, budowli i lokali, świadczenia usług transportowych, licencji, praw autorskich, itp.
25. Zasady wystawiania i rozliczania faktur, obligatoryjne elementy faktury, duplikaty faktur, sprzedaż ciągła, faktury zbiorcze, zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej itp.
26. Zasady rozliczania importu usług (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, zasady dokumentowania, deklaracje itp.).
27. Zasady rozliczania usług wykonywanych poza granicami RP, moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie, deklaracje.
28. Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, moment powstania obowiązku podatkowego, warunki stosowania stawki 0%, dokumentowanie, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut.
29. Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, dokumentowanie, rabaty, korekty, kursy walut itp.).
30. Zasady rozliczania eksportu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie, eksport bezpośredni i pośredni, warunki stosowania stawki 0% itp.).
31. Pozostałe zagadnienia i odpowiedzi na pytania uczestników._________________________________________________________

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SZKOLENIU – STRONA INTERNETOWA.

Zobacz - Link do strony internetowej szklenia: http://www.polbi.pl/szkolenia/online-podatek-vat-2020-zmiany/

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU

Mamy prawo wydawania „Zaświadczeń o ukończeniu kursu” zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Zobacz - Link: http://www.polbi.pl/dyplom-certyfikat-zaswiadczenie-o-ukonczeniu-kursu/

SZKOLENIE JEST ZWOLNIONE Z PODATKU VAT.
Wymagania: INTERAKTYWNE SZKOLENIE ON-LINE NA ŻYWO (WEBINARIUM)

Szkolenie w formie zdalnej (e-learning) z relacją na żywo to zajęcia realizowane podobnie jak stacjonarne szkolenie otwarte. Podczas webinarium uczestnicy zajęć widzą prelegenta i prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).
Zalecana przeglądarka internetowa – Google Chrome lub FireFox.
Głośniki lub słuchawki.
Mikrofon (opcjonalnie) – w przypadku możliwości zadawania pytań wykładowcy.

LOGOWANIE NA ZAJĘCIA

Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.
Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.
Świadczenia dodatkowe: Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia kursu. Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT. Cena szkolenia netto = cenie szkolenia brutto.
 

Poleć szkolenie znajomemu