Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Budowa drógi 2022

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami

Szkolenie zamknięte
e-learning

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Mariola Berdysz
tel.: 22/8252824
email: fwb5@wp.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Problemy związane ze stosowaniem specustawy drogowej oraz sposoby ich rozwiązywania na podstawie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami
Metodyka: Webinar
e-learning
Opis: Zmiany spec ustawy drogowej i nowe zasady oddawania dróg do użytkowania. Budowa dróg na podstawie ustawy Prawo budowlane i na podstawie Spec ustawy
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: specjalista z zakresu spec ustawy drogowej i przepisów budowlanych
prawnik, wieloletni pracownik organów administracji państwowej min. Departamentu Urbanistyki Architektury i Nadzoru Budowlanego w Ministerstwie Budownictwa, XII Terenowego Biura Inspekcyjno Kontrolnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W latach 1999-2002 zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Autor publikacji z zakresu prawa budowlanego. Nadzorowała realizacje inwestycji drogowych w samorządzie lokalnym. Pracował w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Ekspert w dziedzinie spec ustawy drogowej i przepisów budowlanych w Fundacji Wszechnicy Budowlanej.
Wielkość grupy: 10
Program: Problemy związane ze stosowaniem specustawy drogowej oraz sposoby ich rozwiązywania na podstawie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
1. Czy na podstawie specustawy drogowej można uzyskać ZRID wyłącznie na budowę drogi czy też na inne roboty budowlane (remont, przebudowa, rozbiórka)?
2. Czy starosta wydając decyzje ZRID może wyrazić zgodę na rozbudowę drogi wojewódzkiej lub krajowej? Jaki jest dopuszczalny zakres takiej zgody?
3. Co oznacza stwierdzenie, że wniosek o wydanie decyzji ZRID ma charakter związany?
4. Jaka jest data wszczęcia postępowania o wydanie decyzji ZRID i jakie obowiązują zasady przy wyliczaniu kar za przekroczenie 90 dniowego terminu na jej wydanie?
5. Zasady określania stron postępowania i zawiadamiania stron o jego wszczęciu i wydawaniu decyzji ZRID?
6. Czy wniosek o wydanie decyzji ZRID powinien zawierać wszystkie opinie i uzgodnienia o których jest mowa w art. 11d ust. 1 pkt. 8?
7. Zasady obliczania terminu do wniesienia odwołania od decyzji ZRID.
8. Zasady modyfikowania wniosku po wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ZRID.
9. Czy decyzja ZRID może zezwolić aby w projektowanych pasach drogowych umieszczać urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (wodociągi, sieci cieplne, sieci kanalizacyjne, gazociągi)?
10. Rodzaje i zakresy tytułów jakie, na podstawie decyzji ZRID, uzyskuje inwestorw zakresie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
11. Czy decyzja ZRID może udzielić zgody na budowę objazdów tymczasowych lub zgody na rozbiórkę obiektów znajdujących się poza projektowanym pasem drogowym?
12. Czy można wydać decyzję ZRID w oparciu o nieostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, jeżeli posiadają one rygor natychmiastowej wykonalności?
13. Jakie są zakresy stosowania innych ustaw przy wydawaniu decyzji ZRID.
14. Czy drogi gruntowe są obiektami budowlanymi?
15. Podstawowe przesłanki do nadania decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności.
16. Jaki jest dopuszczalny zakres zmian ostatecznej decyzji ZRID na podstawie art. 155 KPA albo art. 36a Prawa budowlanego?
17. W jakim zakresie można wygasić decyzję ZRID na podstawie art. 162 KPA?
18. Czy nieruchomości wywłaszczone decyzją ZRID podlegają zwrotowi jeżeli staną się zbędne na cel określony w tej decyzji
19. Czy decyzja ZRID jest bezterminowa?
20. Jaki jest dopuszczalny i nie wymagający zmiany decyzji ZRID, zakres odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, wobec brzmienia art. 32a specustawy drogowej.
21. Jaki jest faktyczny zakres trwałości ostatecznej decyzji ZRID na podstawie art. 31 specustawy drogowej.
Wymagania: Warunki uczestnictwa w szkoleniu-
przesłanie zgłoszenia na mail oraz dokonanie wpłaty na konto po potwierdzeniu terminu lub w dniu szkolenia.
Możliwość zadeklarowania wpłaty po otrzymaniu faktury (wymaga podpisu księgowego) i deklaracji zapłaty
w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Informacje można uzyskać drogą mailową : fwb5@wp. lub telefonicznie kom 606 107 422

Każdy uczestnik może zadać pytania pisemnie. Pytania proszę wpisać na zgłoszeniu
Gwarantujemy małe grupy szkoleniowe i możliwość indywidualnych konsultacji.
Świadczenia dodatkowe: materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia webinarium
 

Poleć szkolenie znajomemu