Mamy 9573 aktualnych szkoleń oraz 5249 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Ocena opłacalności finansowej

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewelina Kopyść
tel.: (022) 8646050
email: biuro@szkolenie.com

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych i ustalanie kosztu kapitału
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse
Metodyka: Wykłady
Opis: Wstęp

Szkolenie umożliwi zapoznanie uczestników z finansowymi aspektami procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz z metodami strategicznego zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie. Program szkolenia koncentruje się przede wszystkim na uświadomieniu uczestnikom konkretnych możliwości i ograniczeń jakie wiążą się ze stosowaniem metod oceny projektów inwestycyjnych, wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestowania kapitału oraz kosztu jego pozyskania. Nacisk został położony na interpretację wyników obliczeń i możliwości zastosowania w praktyce omawianych metod.

Profil uczestników

Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem: dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, pracownicy działów analiz, kierownicy średniego szczebla, pracownicy banków, pracownicy NFI, wszystkie osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Wielkość grupy: 12
Program: Program szkolenia

* Cel działalności przedsiębiorstwa
o Cel działalności przedsiębiorstwa w krótkim i w długim okresie
o Rola zarządzającego finansami w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
* Prognozowanie finansowe w przedsiębiorstwie
o Prognozowanie zdarzeń gospodarczych
o Proste modele prognostyczne stosowane przy prognozowaniu danych finansowych
* Model progu rentowności
o Pojęcie i założenia modelu progu rentowności
o Próg rentowności dla produkcji wieloasortymentowej
* Wartość pieniądza w czasie
o Wartość przyszła (procent składany)
o Wartość obecna (dyskonto)
o Płatność roczna (renta kapitałowa)
o Renta wieczysta
* Metody oceny projektów inwestycyjnych
o Szacowanie przepływów pieniężnych
o Zaktualizowana wartość netto – NPV
o Wewnętrzna stopa zwrotu – IRR
o Zdyskontowany okres zwrotu
o Średnia księgowa stopa zwrotu – ARR
o Indeks rentowności – PI
o Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – MIRR
* Praktyczne problemy z metodami oceny projektów inwestycyjnych
o Metoda IRR może prowadzić do uzyskania kilku prawidłowych wyników
o Wpływ wydłużania horyzontu czasowego projektu na wyniki oceny opłacalności
o Uwzględnianie wartości rezydualnej projektu
o Projekty inwestycyjne o różnych horyzontach czasowych
* Ryzyko w decyzjach finansowych
o Pojęcie i zarządzanie ryzykiem
o Rating papierów dłużnych
o Mapa ryzyka gospodarczego
* Koszt i struktura kapitału
o Metody szacowania kosztu kapitału
o Model Gordona
o Model CAPM
o Mechanizm korzyści podatkowej
o Średni ważony koszt kapitału (WACC)
* Kryteria i procedury oceny zdolności kredytowej dłużników stosowane przez banki
o Zasady stosowane przez wierzycieli przy udzielaniu kredytów lub pożyczek
o Niezbędna dokumentacja, jej weryfikacja i analiza
o Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
o Zasady realizacji umów kredytowych
o Spłata kredytu
 

Poleć szkolenie znajomemu