Mamy 8477 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Fuzje, przejęcia, podział i połączenia jednostek

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Kamil Bomber
tel.: 022-379-29-27
email: k.bomber@mmcpolska.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Fuzje, przejęcia, podział i połączenia jednostek gospodarczych w ujęciu podatkowym i rachunkowym
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Podatki
Metodyka: Wykłady
Opis: W trakcie szkolenia nacisk położony będzie na aspekty podatkowe i rachunkowe wynikające z połączenia, przekształcenia, podziału i likwidacji spółek kapitałowych. W ramach omawiania każdego bloku tematycznego zaprezentowana zostanie strona podatkowa procesów – w szczególności wiele miejsca poświęcone będzie sukcesji podatkowej, opodatkowaniu udziałowców, akcjonariuszy, a także spółek biorących udział w transakcji. Szkolenie będzie okazją do poznania sposobów wyceny majątku dla potrzeb podatkowych i rachunkowych. Dowiedzą się Państwo także jak praktycznie rozliczać daną transakcję.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program:
Program:
I dzień szkolenia
Połączenie jednostek gospodarczych

Optymalizacja struktury grupy kapitałowej a formy połączeń jednostek gospodarczych:
*

przejęcie jednostki
*

powstanie spółki nowo zawiązanej
*

przejęcie odwrotne


Regulacje prawne
*

prawo polskie:
– Kodeks Spółek Handlowych (Tytuł IV Dział I)
– Ustawa o rachunkowości (Rozdział 4a)
*

prawo międzynarodowe:
– Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej Zasady generalne B2B i B2C


Połączenia jednostek gospodarczych


Rozliczanie łączenia spółek w księgach rachunkowych
*

Metoda łączenia udziałów:
– Ustawa o rachunkowości art. 44c
– zwolnienie z obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych
– ustalenie danych porównawczych w sprawozdaniu finansowym
*

Metoda nabycia:
– Ustawa o rachunkowości art. 44b
– MSSF 3
– problematyka wyceny aktywów netto wg wartości godziwej
– ustalenie wartości firmy na dzień połączenia


Przejęcie odwrotne:
*

ujęcie prawne
*

ujęcie ekonomiczne
*

zamknięcie ksiąg rachunkowych
*

koszt połączenia jednostek gospodarczych
*

kapitał własny po połączeniu spółek
*

struktura kapitału podstawowego
*

sprawozdanie finansowe po połączeniu jednostek gospodarczych:
– publikacja sprawozdania
– dane porównawczeII dzień szkolenia
Podatkowe aspekty połączeń, przekształceń i podziałów spółek

1.

Łączenie spółek kapitałowych:


Regulacje Kodeksu Spółek Handlowych:
*

połączenie przez przejęcie (fuzja)
*

połączenie przez zawiązanie nowej spółki


Podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych:
*

konsekwencje podatkowe po stronie udziałowców (akcjonariuszy) spółek łączonych
*

konsekwencje podatkowe po stronie spółki przejmującej lub nowo zawiązanej
*

konsekwencje łączenia spółek powiązanych i niepowiązanych
2.

Podział spółek kapitałowych:

Regulacje Kodeksu Spółek Handlowych:
*

podział przez przejęcie
*

podział przez zawiązanie nowych spółek
*

podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki
*

podział przez wydzielenie


Podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych:
*

konsekwencje podatkowe po stronie udziałowców (akcjonariuszy) spółek łączonych
*

konsekwencje podatkowe po stronie spółki przejmującej lub nowo zawiązanej
*

majątek przejmowany lub pozostawiony w spółce na skutek podziału jako zorganizowana część przedsiębiorstwa – znaczenie dla ustalania dochodu z udziału w zyskach osób prawnych
3.

Przekształcenie spółek kapitałowych w spółki osobowe:


Podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych:
*

opodatkowanie zysków niepodzielonych w latach ubiegłych
*

status podatkowy wspólnika spółki przekształconej, ze szczególnym uwzględnieniem wspólników będących osobami fizycznymi
4.

VAT oraz PCC a połączenie, podział i przekształcenie
5.

Sukcesja generalna przypadku połączeń, podziałów i przekształceń:

Regulacje Działu III Rozdziału 13 Ordynacji podatkowej

Praktyczne zagadnienia szczegółowe zagadnienia związane z poszczególnymi rodzajami podatków w aspekcie połączeń podziałów i przekształceń w tym m.in.:
*

amortyzacja podatkowa w spółach łączonych, dzielonych i przekształcanych (zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, kontynuacja zasad amortyzacji, moment zakończenia i rozpoczęcia amortyzacji)
*

koszty operacji połączenia, podziału, przekształcenia jako koszty uzyskania przychodu
*

rozliczanie strat podatkowych podmiotów łączonych, dzielonych i przekształcanych
*

odliczanie VAT naliczonego w odniesieniu do faktur wystawionych przed dniem połączenia, podziału, przekształcenia
*

korekty kosztów, przychodów, VAT należnego i naliczonego odnoszących się do okresu sprzed dnia połączenia podziału i przekształcenia
Wymagania:
Główne zagadnienia:

* Połączenie jednostek gospodarczych:

Optymalizacja struktury grupy kapitałowej a formy połączeń jednostek gospodarczych
*

Połączenia jednostek gospodarczych
*

Rozliczanie łączenia spółek w księgach rachunkowych
*

Przejęcie odwrotne
* Podatkowe aspekty połączeń, przekształceń i podziałów spółek:

Łączenie spółek kapitałowych
*

Podział spółek kapitałowych
*

Przekształcenie spółek kapitałowych w spółki osobowe
*

VAT oraz PCC a połączenie, podział i przekształcenie
*

Sukcesja generalna przypadku połączeń, podziałów i przekształceń


Świadczenia dodatkowe: certyfikat
 

Poleć szkolenie znajomemu