Mamy 8469 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Audytor Energetyczny

Kategoria: KURSY / Inne

Szkolenie zamknięte
EFS - tak

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Agata Wojnowska
tel.: +48 (61) 856 69 56
email: agata.wojnowska@f5.pl
Infolinia: +48 (61) 853 67 20

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Akademia Budownictwa- szkolenia dla audytorów energetycznych
Kategoria: KURSY / Inne
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Szkolenia dla osób BEZ UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH, (16 szkoleń dla 240 osób łącznie śr.15osób/szkolenie) będą realizowane w cyklach 6-dniowych (50godz.) zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008r (Dz. U. nr 17, poz. 104 z dnia 31 stycznia 2008 r.).

Szkolenia dla osób Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYMI, (16 szkoleń dla 240 osób łącznie śr. 15osób/szkolenie) będą organizowane w cyklach 2-dniowych (16h). Program szkoleń będzie skoncentrowany wokół praktycznych zagadnień związanych z metodologią wykonywania świadectw energetycznych budynków i sposobów wykorzystywania specjalistycznego oprogramowania wspomagającego ten proces.

Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Teoretycy (wykładowcy akademiccy) oraz osoby z praktycznym doświadczeniem.
Wielkość grupy: 15
Program: PROGRAM SZKOLEŃ 50 godz.

1.Podstawy prawne:
a) dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,
b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
c) przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno—użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej,
d) przepisy dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego,
e) przepisy dotyczące audytu energetycznego,
f) przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2.Ocena stanu ochrony cieplnej budynku:
a) określanie danych do obliczenia wskaźników energetycznych: cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych,
b) określenie cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych,
c) obliczanie wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych zgodnie z PN EN ISO 6946,
d) ocena szczelności przegród,
e) określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i wewnętrznych zysków ciepła,
f) interpretacja wyników badań przenikania ciepła przez przegrody budowlane metodą termowizji i badań szczelności.
3.Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę:
a) ocena stanu i sprawności elementów systemu grzewczego (wytwarzania, przesyłu, regulacji, wykorzystania),
b) ocena stanu i sprawności elementów systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową,
c) ocena możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii: analiza techniczno—ekonomiczna możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii, w tym odnawialnych, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię, a także skojarzonej produkcji energii i ciepła.
4.Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej:
a) wentylacja grawitacyjna,
b) wentylacja hybrydowa,
c) aeracja,
d) wentylacja mechaniczna,
e) klimatyzacja: systemy powietrzne i systemy powietrzne z czynnikiem chłodniczym,
f) przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii w instalacjach klimatyzacji i wentylacji (odzysk ciepła, wymienniki gruntowe),
g) dostosowanie powietrza do potrzeb, efektywność rozdziału powietrza, automatyczna regulacja
wykład.
5.Ocena instalacji oświetleniowej w budynku:
a) systemy oświetlenia dziennego,
b) możliwości sterowania systemem oświetleniowym,
c) przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii na oświetlenie.
6.Metodyka obliczeń:
a) obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania według Polskich Norm,
b) obliczenie zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej,
c) obliczenie kosztów energii zużywanej na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji,
d) obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia,
e) programy komputerowe do sporządzania obliczeń wykład.
7.Metodyka opracowania świadectw:
a) świadectwo dla budynków mieszkalnych,
b) świadectwo dla lokali mieszkalnych,
c) świadectwo dla budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych,
d) programy komputerowe do sporządzania świadectw.
8.Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego ćwiczenia.
9.Sprawdzian umiejętności:
a) część testowa,
b) część praktyczna.
Wymagania: Projekt skierowany jest do właścicieli i pracowników (w tym zatrudnieni na u. cywilno-prawne) firm branży budowlanej mikro i małych przedsiębiorstw (w tym biur architektonicznych i agencji nieruchomości)
w następujących województwach:
• kujawsko – pomorskim
• wielkopolskim
• pomorskim
• lubelskim
• łódzkim
• i innych

W znowelizowanym prawie budowlanym (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118) znalazł się zapis dający możliwość wykonywania świadectw energetycznych budowli trzem grupom osób:

•osobom z wyższym wykształceniem, które ukończą kurs certyfikacji i potwierdzą swoją wiedzę zdając egzamin na audytora przed komisją powołaną przed Ministrem Budownictwa
•osobom posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej
•osobom z wyższym wykształceniem oraz ukończonymi studiami podyplomowymi (minimum rocznymi) na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.
Świadczenia dodatkowe: catering, dojazd, program specjalistyczny z licencją
 

Poleć szkolenie znajomemu