Mamy 8426 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Prawo Zamówień Publicznych od podstaw

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Małgorzata Ruszel
tel.: 757210431, +48 517 702 272
email: biuro@csintelekt.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Prawo Zamówień Publicznych od podstaw z uwzględnieniem najnowszych zmian Ustawy
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne
Metodyka: Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Pan Piotr Wiśniewski – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwent studiów podyplomowych „Zamówienia Publiczne” na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie oraz wielu szkoleń i seminariów dotyczących zamówień publicznych.Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Wykładowca i doradca z zakresu zamówień publicznych. Przewodniczący Stałej i Roboczych Komisji Przetargowych, pełnomocnik reprezentujący Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w różnych trybach i o różnej wartości (w tym największych o wartości powyżej 20 milionów euro na roboty budowlane podlegających obligatoryjnej kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych). Stały współpracownik miesięcznika „Monitor Zamówień Publicznych” – autor kilkudziesięciu artykułów dotyczących praktycznych aspektów zamówień publicznych. Współautor "Prawo Zamówień Publicznych. Praktyczny przewodnik dla zamawiających i wykonawców" wydawnictwa FORUM Sp. z o.o. pod redakcją Elżbiety Cierlicy.
Program: PIERWSZA SESJA

* Definicja zamówienia publicznego, dostaw, usług i robót budowlanych
* Zmiany w definicjach ustawowych wprowadzone nowelizacją Prawa zamówień publicznych w 2009 roku
* Zamówienia na usługi priorytetowe i niepriorytetowe
* Zasady udzielania zamówień
* Rodzaje ogłoszeń w zamówieniach publicznych (wstępne ogłoszenia informacyjne ogłoszenie o zamówieniu, ogłoszenie o udzielaniu zamówienia i inne)
* Zasady sporządzania i zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych i publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Warunki i okoliczności obligatoryjnej zmiany ogłoszenia o zamówieniu i obowiązki zamawiającego z tym związane.

DRUGA SESJA
Czynności zamawiającego związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

* Opis przedmiotu zamówienia
* Oszacowanie wartości zamówienia
* Wybór trybu postępowania
* Powołanie komisji przetargowej
* Sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
* Poprawne określenie warunków udziału w postępowaniu i dokumentów potwierdzających ich spełnienie kryteriów oceny ofert formy przekazywania dokumentów postępowania po nowelizacji ustawy w 2009 r.
* Oferty częściowe i wariantowe

Nowelizacja przepisów dotyczących wysokości wadium, warunków jego zatrzymywania i zwrotu przez zamawiającego.

SESJA TRZECIA

* Tryby udzielania zamówień.
* Wszczęcie i prowadzenie postępowania o udzielaniu zamówienia.
* Pytania wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i obowiązek udzielania odpowiedzi według nowelizacji z 2009 r.
* Zmiany treści SIWZ.
* Nowelizacja ustawy PZP w zakresie zmiany warunków udziału w postępowaniu oraz uzupełnianie dokumentów
* Oświadczenia i pełnomocnictwa

Przedłużanie terminu składania ofert.

SESJA CZWARTA

* Otwarcie ofert, ich badanie i ocena
* Poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych
* Błędy w obliczaniu ceny
* Wyjaśnienie treści oferty
* Rażąco niska cena

Termin związania z ofertą i nowe zasady jej przedłużania.

SESJA PIĄTA

* Wykluczenie wykonawców
* Odrzucenie oferty i przesłanki unieważnienia postępowania – nowe zasady wprowadzone nowelizacją w 2008 roku
* Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dokumentowanie prowadzenia postępowań – poprawne prowadzenie protokołu z postępowania.

SESJA SZÓSTA

* Zawarcie umowy
* Możliwość zmiany umów w sprawie zamówień publicznych oraz nieważność umowy
* Zabezpieczenie należytego wykonania umowy po zmianach w 2009 r.
* Nowe zasady kontroli zamówień publicznych
* Odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy – naruszenie dyscypliny finansów publicznych
* Środki ochrony prawnej po nowelizacji z 2009 r.
* Odwołanie i skarga do sądu

Pytania i konsultacje indywidualne uczestników szkolenia.
 

Poleć szkolenie znajomemu