Mamy 9677 aktualnych szkoleń oraz 5236 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: "Ubezpieczenie społeczne ..."

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Ubezpieczenia Społeczne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Patrycja Szwaj
tel.: 42 632 44 20
email: szkolenia2@pte.lodz.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, FUNDUSZE POZAUBEZPIECZENIOWE. WYNAGRODZENIE I ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W 2010r.
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Ubezpieczenia Społeczne
Metodyka: Wykłady
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Pan Tadeusz Grzejszczak – prawnik, wieloletni i ceniony wykładowca z dziedziny ubezpieczeń społecznych, autor wielu publikacji, doświadczony praktyk, stały współpracownik PTE.
Program: Szczegółowy opis kursu:

I. Fundusze Ubezpieczeń Społecznych
1. Przegląd obowiązującego stanu prawnego w poszczególnych funduszach, omówienie zmian, w tym :
• zmiana trybu rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne przez wspólników spółki jawnej, cywilnej, partnerskiej, komandytowej ( od 01.01.2009 r.)
• podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym osób pobierających stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (od 01.02.2009r.)
• podleganie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym osób, które w okresie posiadania innego tytułu do objęcia ubezpieczeniami pobierają zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego oraz przebywających na urlopach wychowawczych (od 01.09.2009 r.)
• kontynuacja ubezpieczenia emerytalnego i rentowego osób przystępujących do ubezpieczeń na zasadach dobrowolności (od 01.09.2009 r.)
• zmiany rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej (od 01.01.2010)
• zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 2010 r. (od 01.08.2010)
• Stanowisko ZUS w sprawie:
 wyłączenia z podstawy wymiaru składek świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne,
 wyłączenia z podstawy wymiaru składek kosztów podróży służbowej kierowców w związku z wejściem od 03.04.2010 r. przepisów o zmianie ustawy o transporcie drogowym,
 opłacania składek od polis grupowego ubezpieczenia na życie.
II. Fundusz Emerytur Pomostowych
1. Obowiązki płatnika składek wynikające z ustawy o emeryturach pomostowych
• opłacanie i rozliczanie składek za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
• prowadzenie wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
• przekazywanie do ZUS informacji o stanowiskach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i zatrudnionych na nich pracownikach.
III. Fundusz Pracy i FGŚP
1. Zwolnienia podmiotowe z opłacania składki na Fundusz Pracy i FGŚP za zatrudnionych pracowników (od 01.01.2009 i od 01.07.2009) – podstawy i okresy zwolnienia(powrót z urlopów, wiek, składniki wynagrodzenia - ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (od 01.07.2009) nowe stanowisko ZUS.
2. Składki na Fundusz Pracy za zleceniobiorców.
IV. Zmiany w ustawie Kodeks pracy.
1. Wynagrodzenie chorobowe (od 01.02.2009),
2. Urlopy macierzyńskie i na warunkach urlopu macierzyńskiego (od 01. 01.2009),
3. Urlop ojcowski od 01.01.2010r.
V. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
1. Stan prawny, obowiązujące zasady w zakresie ustalania uprawnień i wypłat zasiłków oraz zasadnicze zmiany w świadczeniach, począwszy od stycznia 2009r.
2. Zakres tematyczny:
• Zasiłek chorobowy,
• Świadczenie rehabilitacyjne,
• Urlop i zasiłek macierzyński,
• Zasiłek opiekuńczy,
• Zasiłek wyrównawczy,
• Orzekanie o niezdolności do pracy.
3. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego uwzględniające zmianę interpretacji i brzmienia art.41 ustawy zasiłkowej.
• okresy uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłków,
• składniki wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłków - (wynagrodzenia zasadnicze, premie o różnym charakterze, trzynastki, nagrody i inne składniki).
• składniki wyłączane z podstawy wymiaru, regulaminy wynagradzania itp.
• zbiegi tyt. ubezpieczenia , a wynagrodzenie do podstawy wymiaru świadczeń.
4. Rozwiązywanie problemów indywidualnych w sprawach wątpliwych.
5. Dokumentowanie prawa do zasiłków oraz zasady wypłat świadczeń.
 

Poleć szkolenie znajomemu