Mamy 8477 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Lean Six Sigma Green Belt

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Six Sigma

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Andrzej Jóźwiak
tel.: +48697750065
email: ajozwiak@openhorizon.com.pl
gg: 10735980
http://www.openhorizon.com.pl/oferowane-szkolenia

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Lean Six Sigma Green Belt
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Six Sigma
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Poznaj najbardziej skuteczną metodę oraz narzędzia usprawniania procesów w cyklu DMAIC. Zdobądź ceniony na rynku certyfikat Lean Six Sigma Green Belt. Dostarcz swojej firmie wymierne korzyści z usprawnionego procesu w trakcie trwania szkolenia.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Doświadczony Lean Six Sigma Black Belt z wieloletnią praktyką w biznesie
Wielkość grupy: 12
Program: Cele szkolenia:
Lean Six Sigma jest najbardziej skuteczną metodyką doskonalenia procesów, która pozwala uzyskać spektakularne rezultaty w zakresie podnoszenia jakości produktów i świadczonych usług, redukcji kosztów złej jakości (COPQ), obniżki kosztów realizacji procesów, podnoszenia satysfakcji klientów. Lean Six Sigma jest połączeniem zalet dwóch filozofii zarządzania jakością – Six Sigma ukierunkowanej na redukcję zmienności oraz Lean Manufacturing ukierunkowanej na odchudzanie procesów ze zbędnych działań i eliminowanie źródeł wszelkiego marnotrawstwa.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umożliwienie zdobycia nowych umiejętności związanych z posługiwaniem się narzędziami usprawniania procesów wg metodyki Lean Six Sigma i cyklu doskonalenia DMAIC (Define - Zdefiniuj, Measure - Zmierz, Analyse -Analizuj, Improve – Usprawnij, Control – Skontroluj) w projektach prowadzonych przez każdego z uczestników. W ramach fazy Define – Zdefiniuj uczestnicy nauczą się jak określić i zdefiniować problem, przygotować podstawową dokumentację projektową (Project Charter) oraz zbudować zespół projektowy oraz pozyskać Sponsora. W ramach Measure – Zmierz uczestnicy udokumentują proces (mapa procesu), pozyskają wymagania klienta i w oparciu o nie zbudują system pomiarowy dla procesu oraz pozyskają niezbędne dla rozwiązania problemu dane. W ramach kroku Analyse –Analizuj w oparciu o zebrane dane uczestnicy ustalą obecny poziom spełnienia wymagań przez proces, ustalą przyczyny zmienności w procesie oraz opiszą problem w sposób matematyczny. W kroku Improve – Usprawnij następuje zbadanie zależności pomiędzy kluczowymi przyczynami, zaprojektowanie i zasymulowanie rezultatów finalnego rozwiązania oraz wdrożenie. W ramach fazy Control – Skontroluj weryfikowane są uzyskane rezultaty oraz ustalany jest system pomiarowy i kontrolny umożliwiający monitorowanie i dalsze dalsze doskonalenie usprawnionego procesu.

Green Belt to niezwykle ważna rola w programie wdrożenia Lean Six Sigma jak również we wszelkich programach zarządzania jakością oraz doskonalenia procesów. Green Belt to osoba, która legitymuje się doświadczeniem biznesowym i odpowiednim poziomem wiedzy o procesach w których na co dzień uczestniczy. Green Belt winien sprawnie posługiwać się w praktyce podstawowymi narzędziami Lean Six Sigma, rozumieć istotę procesu oraz czynników, które wpływają na efektywność procesów oraz zadowolenie klienta. Jest to niezbędne bowiem to właśnie Green Belt prowadzi samodzielnie niewielkie projekty usprawnień w procesie, który doskonale zna i którego na co dzień jest uczestnikiem. Dodatkowo pod nadzorem bardziej doświadczonych Black Beltów uczestniczy w dużych projektach usprawniających.

Opis szkolenia:
W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

1. czym jest Lean Six Sigma i do czego służy?
2. jakie są główne atuty i korzyści zastosowania Lean Six Sigma?
3. co to takiego VoC (Voice of Customer) i CTQ (Critical to Quality) i dlaczego są ważne?
4. co to takiego DMAIC?
5. jak prowadzić projekty i kontrolować rezultaty usprawnień przy wykorzystaniu podejścia DMAIC?
6. jak prawidłowo zdefiniować projekt usprawniający?
7. jak zbudować zespół projektowy?
8. jak ocenić czy realizowany proces biznesowy jest efektywny?
9. jak zdiagnozować i usunąć źródła problemów i wąskie gardła w procesie?
10. jak wykorzystać pracę zespołową do rozwiązywania problemów biznesowych?
11. jakie najskuteczniejsze narzędzia zastosować do rozwiązania problemu?
13. jak wykorzystać statystykę do doskonalenia procesów?
14.w jaki sposób na etapie projektowania rozwiązania unikać błędów ujawniających się po wdrożeniu?
15.w jaki sposób podnosić jakość procesu oraz zmniejszać koszty jego realizacji?
16.w jaki sposób przy wsparciu trenera zastosować zdobytą wiedzę do usprawniania procesów?

Adresaci szkolenia:

Kierownicy średniego i operacyjnego szczebla zarządzania, specjaliści procesowi, inżynierowie i analitycy procesów, project managerowie, pełnomocnicy ds. jakości, osoby zarządzające i usprawniające procesy, osoby odpowiedzialne za wdrożenie programu jakości w Firmie.


Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa dziewięć dni szkoleniowych – w sumie 72h. Szkolenie obejmuje również indywidualne konsultacje dla uczestników. Szkolenie łączy w sobie formułę wykładu oraz warsztatów praktycznych, w trakcie których uczestnicy poznają teorię, analizują studia przypadków, wykonują ćwiczenia praktyczne i na tej podstawie przy wsparciu trenera przygotowują rozwiązanie jednego problemu istotnego dla ich przedsiębiorstw. Rozwiązanie problemu zgodnie z procesem DMAIC jest częścią szkolenia i warunkiem certyfikacji uczestnika.

Szkolenie składa się z trzech modułów. Każdy z modułów obejmuje 3 dni szkoleniowe. Pierwszy moduł obejmuje dwie pierwsze fazy procesu DMAIC – Define, Measure. Drugi obejmuje fazę Analyse. Trzeci moduł obejmuje fazy Improve oraz Control i koncentruje się na dostarczeniu niezbędnej wiedzy koniecznej do wdrożenia zaprojektowanego usprawnienia procesu oraz kontroli uzyskany rezultatów.

Certyfikacja:
Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia i zaliczeniu końcowego egzaminu otrzymuje certyfikat uczestnictwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu Certified Green Belt muszą wdrożyć rozwiązania jednego zidentyfikowanego problemu w swoim przedsiębiorstwie w pełnym cyklu DMAIC. Następnie na podstawie przekazanych przez uczestnika materiałów dokumentujących zrealizowanie projektu usprawniającego wydawany jest nieodpłatnie certyfikat.

Istnieje również możliwość certyfikacji uczestników szkolenia przez renomowaną międzynarodową instytucję certyfikującą (poza standardową ceną szkolenia).


Materiały szkoleniowe:

Segregator z materiałami szkoleniowymi (600 stron) zawierający wykład, słownik pojęć, literaturę, przykłady, ćwiczenia oraz studia przypadków. Uczestnicy otrzymują również gotowe formularze, pomagające zastosowanie poszczególnych narzędzi.

Ogólny plan szkolenia:

Sesja 1

Faza Define

1.Geneza Lean Six Sigma
2.Pojęcie procesu i istota podejścia procesowego w zarządzaniu
3.Lean Six Sigma na tle innych systemów zarządzania
4.Korzyści z zastosowania narzędzi Lean Six Sigma
5.Klient procesu i orientacja na klienta
6.Proces DMAIC
7.Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie i kluczowe role (Project Manager, Sponsor itd.)
8.Tworzenie dokumentacji projektowej (Project Charter)
9.Analiza kosztów i korzyści (CBA – Cost Benefis Analysis)
10.Priorytetyzacja projektów i zarządzanie portfelem projektów
11.Pozyskiwanie głosu klienta (VOC – Voice of the Customer) oraz wymagań klienta (CTQ – Critical to Quality)
12.Zastosowanie QFD – Quality Function Deployment oraz modelu Kano

Faza Measure

1.Pojęcie strumienia wartości
2.Mapowanie procesu w praktyce
3.Mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping)
4.Drzewo CTQ/proces
5.Definiowanie miar dla CTQ
6.Typy danych i ich ograniczenia
7.Podstawowe pojęcia i wzory statystyczne
8.Tworzenie systemu pomiarowego procesu
9.Plan zbierania danych (Data Collection Plan)
10.Zasady próbkowania statystycznego
11.MSA - analiza systemu pomiarowego
12.Minitab - wprowadzenie do aplikacji
13.Test po zakończeniu modułuSesja 2

Faza Analyze

1.Analiza mapy procesu
2.Analiza graficzna danych
3.Koncepcja Lean
4.Główne źródła marnotrawstwa (muda)
5.Ocena wydolności procesu dla danych dyskretnych
6.Ocena wydolności procesu dla danych ciągłych
7.Benchmarking
8.Zastosowanie analizy Pareto.
9.Diagram Ishikawy (Fish bone)
10.Zastosowanie FMEA (Failure Mode and Efect Analysis)
11.Identyfikacja przyczyn zmienności
12.Analiza zależności pomiędzy zmiennymi
13.Podstawowe testy statystyczne
14.Ustalenie celu dla usprawnień
15.Minitab - analizy statystyczne
16.Test po zakończeniu modułu


Sesja 3

Faza Improve

1.Analiza przyczyn zmienności
2.Projektowanie eksperymentów (DOE – Design of Experiment)
3.Rodzaje DOE i ich zastosowanie
4.Redukcja wielkości eksperymentu
5.Ustalenie tolerancji operacyjnych
6.Pull production, Takt time
7.Heijunka i Jidoka
8.Kanban
9.SMED, TPM
10.Kaizen
11.Test po zakończeniu modułu

Faza Control

1.Analiza systemu pomiarowego dla zmiennych
2.Pomiar wydolności procesu usprawnionego
3.Audyty kontrolne
4.Limity kontrolne versus limity specyfikacji
5.Wykresy kontrole dla danych ciągłych
6.Wykresy kontrole dla danych dyskretnych
7.Projektowanie dashboardu
8.Raportowanie danych w ramach systemu zarządzania procesami w firmie
9.Mistake Proofing
10.Balanced ScoreCard
11.Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem (FMEA)
12.Test sprawdzający wiedzę
Świadczenia dodatkowe: materiały szkoleniowe, certyfikat, konsultacje i wsparcie trenera
 

Poleć szkolenie znajomemu