Mamy 9677 aktualnych szkoleń oraz 5236 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Obowiązki i uprawnienia kierownika budowy

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo budowlane

Szkolenie zamknięte
blanded learning

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Beata Koperska
tel.: + 48 32 209 19 77
email: szkolenia@projex.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Obowiązki i uprawnienia kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta w procesie budowlanym w świetle prawa budowlanego i przepisów wykonawczych
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo budowlane
Metodyka: Wykłady
Opis: Szkolenie nakierowane jest na problematykę potrzebną kierownikom budów i robót budowlanych, inspektorom nadzoru inwestorskiego, projektantom w procesie budowlanym.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Dr inż. Jerzy Dylewski - Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przez 25 lat pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal", Biurze Projektów „Elpro" oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno-budowlanej. Rzeczoznawca budowlany z listy GINB, wykładowca na szkoleniach z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie. Aktualnie jest głównym specjalistą od spraw zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym. Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Pełni nadzory inwestorskie, a także prowadzi, własną firmę projektowo-ekspercką. Jest autorem lub współautorem ok. 500 projektów, ekspertyz i opinii technicznych. Posiada zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.
Program: 1. Wprowadzenie - uczestnicy procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego

2. Projektant jako uczestnik procesu budowlanego, podstawowe przepisy prawne regulujące kwestie projektowania budowlanego

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jako uczestnik procesu budowlanego, przepisy prawne regulujące problemy nadzoru inwestorskiego, rodzaje obiektów i robót, przy których ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obligatoryjne

4. Kierownik budowy lub robót jako uczestnik procesu budowlanego, przepisy prawne regulujące zasady powoływania kierownika budowy lub robót

5. Wymagania formalne warunkujące możliwość wykonywania funkcji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy lub robót

6. Podstawowe obowiązki projektanta, wynikające z ustawy Prawo budowlane

* opracowanie projektu budowlanego i zapewnienie jego technicznego skoordynowania
* sporządzenie informacji do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
* uzgodnienia projektu budowlanego wymagane odrębnymi przepisami
* obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego
* sprawdzenie projektu budowlanego
* oświadczenie o kompletności projektu

7. Obowiązki i prawa projektanta w trakcie realizacji robót objętych projektem

8. Możliwości rozszerzenia obowiązków projektanta

* dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wymagane w sferze zamówień publicznych, opracowanie kosztorysu inwestorskiego
* uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia na budowę

9. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikające z ustawy Prawo budowlane

* deklaracja o objęciu funkcji,
* kontrola zgodności realizacji robót z projektem, przepisami i wiedzą techniczną,
* współpraca z nadzorem autorskim,
* kontrola jakości robót (Polskie Normy, specyfikacje techniczne)
* system dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych,
* odbiory robót,
* obmiary robót w zależności od rodzaju wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane,
* rozliczenia finansowe robót,

10. Możliwości rozszerzenia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

11. Prawa inspektora nadzoru inwestorskiego

12. Nadzór nad obiektami wpisanymi do rejestru zabytków

13. Podstawowe obowiązki kierownika budowy, wynikające z ustawy Prawo budowlane

* opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
* deklaracja o objęciu funkcji,
* prowadzenie realizacji robót z projektem, przepisami i wiedzą techniczną,
* współpraca z nadzorem autorskim,
* kontrola jakości robót (Polskie Normy, specyfikacje techniczne)
* system dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych,

14. Elementy umów o roboty budowlane

* obmiary robót w zależności od rodzaju wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane,
* rozliczenia finansowe robót,

15. Możliwości rozszerzenia obowiązków kierownika budowy

16. Prawa kierownika budowy

17. Kierowanie robotami budowlanymi przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

18. Odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy lub robót

19. Zarys obowiązków inwestora budowlanego wynikający z Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych i innych wybranych przepisów

20. Dyskusja podsumowująca, pytania uczestników
Wymagania: Szkolenie skierowane jest do:

* a/ inwestorów i wykonawców
* b/osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (kierownik budowy lub robót budowlanych, inspektor nadzoru, projektant)
* c/ nadzoru technicznego specjalistycznego i inwestorskiego
* d/ nadzoru administracyjno-budowlanego (starostw, urzędów miast i gmin)
* e/ nadzoru budowlanego (wojewódzkiego i powiatowego)
Świadczenia dodatkowe: lunch, przerwy kawowe
 

Poleć szkolenie znajomemu