Mamy 9056 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Świadome Przywództwo - Piramida Skutecznego Kierowania - ŚWIATOWY BESTSELLER SZKOLENIOWY

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Przywództwo

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Krzysztof Kotapski
tel.: 061 8115779; 0606 747519
email: k.kotapski@mps.net.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Świadome Przywództwo - Piramida Skutecznego Kierowania - ŚWIATOWY BESTSELLER SZKOLENIOWY
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Przywództwo
Metodyka: Case studies
Opis: Piramida skutecznego kierowania opiera się na praktycznych doświadczeniach wielu menedżerów potwierdzających fakt, iż nie ma jednego skutecznego zachowania menedżera w procesie kierowania ludźmi. Aby być skutecznym, styl kierowania powinien być dostosowany do umiejętności, motywacji i sposobu myślenia, postrzegania rzeczywistości tych osób, którymi się bezpośrednio kieruje. Inaczej mówiąc: Styl kierowania powinien odpowiadać potrzebom pracowników.
Proponowane szkolenie dostarcza kadrze menedżerskiej najnowszej i zweryfikowanej w praktyce wiedzy z zakresu rozwoju potencjału intelektualnego pracowników i wyposaża kadrę kierowniczą w niezbędne umiejętności aby w dobie stałych zmian, i zwiększającej się konkurencji lepiej korzystać z tego potencjału. Mówiąc krótko lepiej nim, konkurować z korzyścią dla wszystkich.

Punktem kulminacyjnym naszego szkolenia - jest przekazanie decydujących umiejętności z kierowania w zakresie

1. budowania u pracownika świadomej potrzeby stałego rozwoju
2. obserwacja i diagnoza potrzeb pracownika wynikających z obecnie realizowanych zadań
3. rozwój osobistych wzorców zachowań kierowniczych
4. elastyczne zastosowanie odpowiednich reguł kierowania i otwarta komunikacja przy współpracy pomiędzy kadrą kierowniczą a pracownikami.
5. świadome delegowanie zadań / celów
6. twórcze podejście do rozwoju potencjału intelektualnego pracowników i współpracowników
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Krzysztof Kotapski –
właściciel firmy MPS KT&CG i członek zarządu MPS Group międzynarodowej grupy szkoleniowej, absolwent AE w Poznaniu.
Absolwent Instytutów Blancharda, Gordona, Voss+Partner, Od 12 lat aktywnie trenuje i prowadzi konsulting. Uważany za eksperta z zakresu przywództwa, rozwoju kompetencji trenerskich i rozwoju standardów kompetencyjnych wśród kadry menedżerskiej.
Jako pierwszy w Polsce zrealizował oryginalne światowe bestsellery szkoleniowe z przywództwa i rozwoju trenerów.
Wykładowca i konsultant w Wyższej Szkole Bankowej Poznaniu. Autor m.in pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z biznesowego zarządzania projektami.
Współpracuje bezpośrednio z zarządami firm i buduje strategie konkurencyjne firmy w oparciu o rozwój kompetencji pracowników. Realizuje w Polsce m.in. projekt Standaryzacji Poziomu Umiejętności Kadry Kierowniczej - zwiększający konkurencyjność firm.
Jego rozwiązania biznesowe w Polskich firmach były nagradzane i prezentowane jako przykłady niezwykle skutecznych rozwiązań biznesowych.
Ma wyśmienite referencje wśród markowych top menedżerów biznesu i branży HR.
Ceniony za otwartość i nazywanie rzeczy po "imieniu".
Wielkość grupy: 16
Program: PROFIL PRODUKTU - szkolenie zaliczane jest do najbardzie efektywnych projektów na rynku światowym rozwijające kompetencje menedżerskie

TYLKO W POLSCE ZE SZKOLENIA SKORZYSTAŁO PONAD 8000 TYS MENEDŻERÓW.

Piramida Skutecznego Kierowania – Świadome przywództwo

Zarządzanie kompetencjami i zaangażowaniem pracownika
Strategia coachingu i mentoringu w procesie rozwoju pracownika

Analiza stylów kierowania, elastyczności i skuteczności
Dostosowanie stylu kierowania do potrzeb pracownika


Piramida skutecznego kierowania opiera się na praktycznych doświadczeniach wielu menedżerów potwierdzających fakt, iż nie ma jednego skutecznego zachowania menedżera w procesie kierowania ludźmi. Aby być skutecznym, styl kierowania powinien być dostosowany do umiejętności, motywacji i sposobu myślenia, postrzegania rzeczywistości tych osób, którymi się bezpośrednio kieruje. Inaczej mówiąc: Styl kierowania powinien odpowiadać potrzebom pracowników.
Proponowane szkolenie dostarcza kadrze menedżerskiej najnowszej i zweryfikowanej w praktyce wiedzy z zakresu rozwoju potencjału intelektualnego pracowników i wyposaża kadrę kierowniczą w niezbędne umiejętności aby w dobie stałych zmian, i zwiększającej się konkurencji lepiej korzystać z tego potencjału. Mówiąc krótko lepiej nim, konkurować z korzyścią dla wszystkich.

Punktem kulminacyjnym naszego szkolenia - jest przekazanie decydujących umiejętności z kierowania w zakresie

1. budowania u pracownika świadomej potrzeby stałego rozwoju
2. obserwacja i diagnoza potrzeb pracownika wynikających z obecnie realizowanych zadań
3. rozwój osobistych wzorców zachowań kierowniczych
4. elastyczne zastosowanie odpowiednich reguł kierowania i otwarta komunikacja przy współpracy pomiędzy kadrą kierowniczą a pracownikami.
5. świadome delegowanie zadań / celów
6. twórcze podejście do rozwoju potencjału intelektualnego pracowników i współpracowników

Cele na treningu

Celem skutecznego menedżera jest rozwój ludzi oparty na partnerstwie i tworzenie możliwości realizacji celów osobistych i zawodowych. Dokładniej: rozwój umiejętności ( wiedzy i doświadczenia) i świadomej motywacji ( socjalnej i przedmiotowej) w jak najszerszych dziedzinach pracy i życia. Uczestnicy programu uczą się, jak uczyć swoich pracowników, aby z jak największą wiarą w siebie koncentrowali się na poszukiwaniu możliwości rozwiązywania problemów. Aby widzieli w tym wyzwania i sposób na realizację swoich potrzeb. Poza tym uczestnicy uczą się, jak przekształcić swoich pracowników w zwycięzców, poprzez realizację wspólnych celów, poprzez wcześniejsze uzgodnienie tego, jak ma wyglądać końcowy efekt pracy i obserwowanie swoich pracowników nawet wtedy, kiedy wykonują swoje obowiązki bez zarzutów.


Po szkoleniu uczestnicy potrafią:

Zrozumieć zmieniającą się funkcję kadry kierowniczej na początku XXI wieku oraz inne wymagania wobec kadry kierowniczej - co to dzisiaj znaczy być skutecznym menedżerem

Potrafią praktycznie zastosować model piramidy skutecznego kierowania

Potrafią korzystać z palety różnych zachować menedżerskich i jednocześnie rozumieją taką potrzebę i znają konsekwencje na plus i minus

Rozwijać kompetentnych i zaangażowanych pracowników mających świadomość znaczenia własnego rozwoju oraz rozpoznania ich świadomych potrzeb, dzięki rozwiązywaniu różnych zadań i zastosowaniu odpowiedniego stylu kierowania

Wybierać właściwy wzorzec zachowania do konkretnej sytuacji, mając na uwadze sytuację i potrzeby pracownika w tej sytuacji, a nie poprzez pryzmat oceny pracownika jako człowieka

Efektywnie i elastyczne zmieniać własne style kierowania
Rozpoznać krótkie i długie skutki braku stosowania stylów kierowania

Wdrożyć program we własne środowisko zawodowe wciągając w to swoich pracowników jako partnerów


Opis programu

Program szkolenia, który składa się z 7 modułów, doradza kadrze kierowniczej, kiedy i jak zastosować ww. style kierowania tj.: dyrygowanie, trenowanie, wspieranie i delegowanie.

Moduł 1
Menedżerowie XXI

Ten moduł uczy kadrę kierowniczą istotę określenia własnej roli w dzisiejszej rzeczywistości. Jest on podstawą do zrozumienia nowej roli i do uświadomienia sobie jakie konsekwencje wynikają z braku posiadania nowych kompetencji menedżerskich

Moduł 2
Znaczenie i rola menedżerów - co to znaczy partner w kierowaniu

Uczestnicy uczą się wpływu i znaczenia partnerstwa w kierowaniu w oparciu o świadomą odpowiedzialność obu stron. Dewizą partnerstwa dzisiaj jest stworzenie możliwości do rozwoju swoich potrzeb zawodowych i prywatnych poprzez uczestniczenie w procesie decyzyjnym, przy uwzględnieniu poziomu umiejętności pracownika.

Moduł 3
Rola kadry kierowniczej w procesie rozwoju pracownika i naturalne etapy rozwoju kompetencji i zaangażowania

Moduł przedstawiam uczestnikom naturalny proces rozwoju pracownika w oparciu o rozwój motywacji i umiejętności. W tym miejscu szkolenia pokazujemy uczestnikom co decyduje o rozwoju tych dwóch elementów. Jakie czynniki przedmiotowe i podmiotowe mają wpływ na i skuteczny rozwój i możliwość korzystania z nich na poziomie partnerskim. Uczestnicy poznają cały proces w dwóch fazach. Fazie procesu odtwarzania ( nabywanie wiedzy i doświadczenia) i fazie tworzenia korzystanie z wiedzy i doświadczenia w celu przejęcia odpowiedzialności za zadanie / cel.
Widzą, też w ramach ćwiczeń jak ważny jest to element w procesie skutecznego kierowania.

Moduł 4
Osobisty rozwój kompetencji menadżerskich.

Przełożony, który kieruje musi posiadać kilka niezbędnych umiejętności, aby być skutecznym:

- musi otwarcie wprowadzać pracownika w temat
- motywować do pozytywnego myślenia w kategoriach
wyzwań
- uczyć i dzielić się doświadczeniem
- obserwować proces rozwoju i uczyć pracownika
przejmowania odpowiedzialności za jego realizację
- pozwalać na wprowadzanie zmian w zadaniu/ celu i
otwartą dyskusję nakierowaną na umacnianie już
zdobytej przez pracownika wiedzy i motywacji
- przekazywać mu odpowiedzialność
- dopuszczać do przejęcia świadomej odpowiedzialności
wejść na poziom partnerski w tym konkretnym zadaniu

Moduł 5
Świadome dostosowanie zachowań menedżera do potrzeb pracownika

Uczestnicy uczą się dostosowania swojego stylu kierowania do potrzeb pracowników. Dowiadują się, w jaki sposób styl wpływa na motywację i wyniki pracy. Jednocześnie otrzymują reakcje zwrotne dotyczące własnej elastyczności i efektywności przez ewaluację profilu kierowania jako narzędzia pomocniczego w sytuacyjnym kierowaniu.

Moduł 6
Realizacja

Moduł zawiera szereg ćwiczeń, poprzez które uczestnicy uczą się korzystania z nowych umiejętności w celu wspierania innych.
Skuteczne kierowanie zakłada udział decyzyjny pracownika na każdym etapie jego rozwoju. Dlatego umiejętność rozmowy z pracownikiem w zakresie jego potrzeb - jest bardzo ważna. W ramach tego modułu uczestnicy uczą się uzgodnienia celów ze swoimi pracownikami i ustalenia stylu kierowania, który zabezpiecza realizację celów. Uczestnicy sprawdzają swoje umiejętności diagnostyczne na podstawie symulacji przypadków. Stosują tzw. analizę zadań ukierunkowaną na rozwój potencjału intelektualnego pracowników.

Moduł 7
Zasady wdrożenia w organizacji
Sytuacyjne kierowanie“ staje się tu modelem do wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie.

UWAGA!!!: Do programu mogą być wprowadzone elementy merytoryczne dotyczące wprowadzania i kierowania zmianami przy wykorzystaniu umiejętności pracownika.

Piramida skutecznego kierowania jest również tzw. szkoleniem otwierającym do rozpoczęcia procesu standaryzacji poziomu umiejętności kadry kierowniczej w firmie.

Każdy z uczestników otrzymuje;
- podręcznik dla uczestnika ok 120 stron
- narzędzia do diagnozy kompetencji menedżerskich
- narzędzia wspomagające proces rozowju kompetencji
pracowników
- ściągi merytoryczne

Argumenty merytoryczne:

Korzyści i zalety:

Pracownicy posiadają kompetencje, zaangażowanie i umiejętności osiągania zamierzonych wyników
Pracownicy wnoszą swoją kreatywność, energię i całe bogactwo swoich idei do firmy
Następuje większa akceptacja i większe uznanie różnic osobowościowych
Panuje bardzie otwarta i pozytywna komunikacja między przełożonym a współpracownikami

Wyniki badań naukowych z zakresu sytuacyjnego przywództwa potwierdzają, że;

Kiedy przełożony kieruje sytuacyjnie, wówczas?
Pracownicy czują mniej napięć w firmie
Pracownicy widzą, ze przełożeni skłonni są do przeprowadzania zmian z pracownikami i są otwarci w stosunku do nowych idei i innowacji
Pracownicy widzą, że przełożony interesuje się procesem rozwoju i dojrzewania pracownika
Pracownicy widzą, że przełożony posiada odpowiednie kompetencje menedżerskie
Pracownicy posiadają większą moralność pracy
Pracownicy posiadają większe kompetencje i samodzielność


Wyniki nauczania menedżerów:

Menedżerowie nabywają większą elastyczność i umiejętność dostosowywania się, jest to warunek konieczny przy akceptacji i wprowadzaniu nieustannych zmian w przedsiębiorstwie
Umieją trafnie i bezproblemowo zastosować różne style kierowania. Częściej zastanawiają się nad tym, który styl należy zastosować, aby osiągnąć zamierzony cel
Nabierają większych kwalifikacji z zakresu wyznaczania kierunków pracy, wyrażania uznania, wspierania procesu samodzielnego rozwiązywania problemów i delegowania oraz wyznaczania celów, obserwacji wyników o udzielania Feedbacku.


Piramida skutecznego kierowania jestem modelem, który pokazuje nową drogę rozwoju pracowników. Model ten podpowiada kadrze kierowniczej, w jaki sposób stworzyć trwałe możliwości swoim pracownikom przy zwiększaniu wiary w siebie w procesie zdobywania sukcesów. Jest to strategia, która pomaga przy wyzwalaniu energii i kreatywności w przedsiębiorstwie oraz pogodzeniu celów osobistych z celami firmy. Przy pomocy skutecznego kierowania osiąga się większą otwartości na zmiany.

Poprzez przechodzenie z pracownikiem z procesu odtwarzania do procesu tworzenia
zachęca się pracowników do pokazywania przełożonemu swoich umiejętności oraz ustalenia rodzaju pomocy, którą każdy pracownik potrzebuje do indywidualnego rozwoju. Rozwój ten zaczyna się od tworzenia struktur i wydawania instrukcji przez szefa. Z czasem jednak kadra kierownicza wydaje coraz mniej instrukcji i wsparcia, ponieważ pracownicy uczą się samodzielnego wyznaczania sobie kroków potrzebnych do realizacji zadań i celów.


Wymagania: ustala się indywidulanie z klientem
 

Poleć szkolenie znajomemu