Mamy 9344 aktualnych szkoleń oraz 5255 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Psychologia dla Menadżerów czyli klucz do efektywnyc

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Kierowanie

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Anna Górnicka
tel.: 22 674 56 02
email: szkolenia@ceib.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Psychologia dla Menadżerów czyli klucz do efektywnych relacji interpersonalnych w zarządzaniu działem w sieci handlowej
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Kierowanie
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Sukcesy i budowanie potęgi sieci handlowej w znacznej mierze zależą od efektywności menedżerów poszczególnych działów, jak również ich zastępców. Niezwykle ważne jest, aby kadra zarządzająca działami sieci i jej personelem, na bieżąco miała możliwość refleksji na temat efektywności własnych zachowań i decyzji, jak również miała możliwość doskonalenia swoich kompetencji menedżerskich. Skuteczni kierownicy potrafią modelować efektywność swoich podwładnych - w odpowiedni sposób motywować, komunikować się i budować relacje, egzekwować realizację wyznaczonych zadań, kształtować i wspomagać samodzielność i odpowiedzialność pracowników oraz budować własny autorytet i wewnętrzną siłę do działania. Jednak rola kierownika działu to nie tylko zarządzanie zespołem, ale i również reprezentowanie sieci handlowej poprzez umiejętne kontaktowanie się z klientami, rozstrzygania sytu­acji problematycznych oraz budowanie korzystnych relacji z przedstawicielami firm partnerskich sieci handlowej. Posiadani
Poziom zaawansowania : zaawansowany
Wielkość grupy: 14
Program: CEL SZKOLENIA

wykształcenie postaw:

* samooceny i analizy swoich zachowań w obszarze realizowanych zadań menedżerskich - wzmacni­anie zachowań pozytywnych i eliminowania negatywnych (mogących przyczynić się do nieefektywności lub utraty pracowników, niezado­wolenia klientów, utraty dobrych relacji z partnera­mi sieci, itp.);
* brania odpowiedzialności za własne zachowania i decyzje - kształtowanie wielu profesjonalnych postaw menedżera działu sieci handlowej;
* rozwiązywania w sposób profesjonalny pojawiających się problemów / trudności, okazy­wania przy tym rzetelnej i sumiennej postawy;
* chętnego odpierania pojawiających się zastrzeżeń i wątpliwości ze strony klientów;
* okazywania w pracy inicjatywy i kreatywności oraz dbania w wyjątkowo wzmożony sposób o bu­dowanie dobrego wizerunku sieci handlowej i po­zytywnych relacji międzyludzkich (zachowywania poszanowania godności swojej i rozmówcy);
* podchodzenia do pracy i zadań z entuzjazmem i cierpliwością;
* identyfikowania się z firmą i wzmacniania więzi z innymi członkami zespołu sieci handlowej;
* dbania o dobrą komunikację i współpracę z podwładnymi, klientami i przedstawicielami firm;
* wzmacniania własnych przekonań, co do pozyty­wnych wartości, jakie stanowi praca w sieci handlowej;
* budowania pozytywnego nastawienia zwłaszcza w trudnych aspektach pracy menedżera działu sieci handlowej;
* przejmowania kontroli nad własnymi emocjami i dbania o podnoszenie poziomu inteligencji emocjonalnej oraz kompetencji interpersonalnych;
* utrwalenia u siebie cech profesjonalisty dla satysfakcji własnej, klientów i przełożonych


CEL SZKOLENIA II

nabycie umiejętności:

* rozróżniania zachowań przyczyniających się do efektywnego realizowania zadań menedżera działu sieci handlowej;
* pokonywania zastrzeżeń i wątpliwości klientów;
* skutecznego przekazywania informacji i aktywnego słuchania okazywania wiary w „produkty" i w markę sieci handlowej;
* przećwiczenie wygłaszania krótkiego expose menedżerskiego dla umiejętnego egzekwowania zasad szefowskich i efektywności pracy podwładnych;CEL SZKOLENIA III

zobycie i utrwalenie wiedzy:

* odnalezienie źródeł własnej efektywności menedżerskiej w zarządzaniu pracownikami, w kontaktach z przedstawicielami firm partnerskich i z klientami;
* uzmysłowienie sobie potrzeby stałej autorefleksji nad jakością swoich postaw, zachowań jako menedżera działu i tym samym reprezentanta sieci handlowej;
* rozumienie siebie, podniesienie i wzbogacenie poziomu inteligencji emocjonalnej, Wypracowanie kształtu swoich zasad, preferencji i uporządkowanie własnej hierarchii wartości menedżerskich;
* dostrzeganie różnic w zachowaniu ludzi i ich nastawieniu emocjonalnym - dla budowania po­zytywnych relacji międzyludzkich w różnych aspe­ktach pracy menedżera sieci handlowej;
* identyfikowania problemów klientów i profesjona­lnego ich rozwiązywania;
* odpowiedniego reagowania w trudnych sytuacjach w obsłudze klienta, stosowania zachowań aserty­wnych;
* dobrej współpracy i bycia wzorowym menedżerem działu sieci handlowej odpierania zastrzeżeń klientów, i budowania przy tym w tej „trudnej" relacji dobrego wizerunku sieci;
* korzystnego negocjowania z przedstawicielami firm;
* rozumienie ludzkich zachowań w środowisku pracy, dokonywania zakupów, negocjowania i dia­logu;
* uświadomienie potrzeby kształtowania umieję­tności służących budowaniu relacji interpersona­lnych dla efektywnego zarządzania działem sieci handlowej;
* zdobycie wiedzy o cechach osobowości i tempera­mencie oraz ich wpływu na sukcesy zawodowe;poznanie narzędzi i technik komunikacji interper­sonalnej i zarządzania zespołem pracowniczym -narzędzi psychologicznych, wzorców działania w określonych (typowych dla menedżera sieci handlowej] sytuacjach;
* zdobycie wiedzy obejmującej praktyczny kontekst psychologii niezbędnej do przewodzenia i do efe­ktywnego działania w pozostałych aspektach pracy kierownika działu sieci handlowej

Korzyści płynące ze szkolenia:

* odnalezienie źródeł własnej efektywności menedżerskiej w zarządzaniu pracownikami, w kontaktach z przedstawicielami firm partnerskich i z klientami;
* zbudowanie poczucia siły do wykorzystywania w sytuacjach „niemocy"; nauczenie się wzbudzania zaufania ludzi - zrozumienie podłoża budowania dobrych relacji międzyludzkich;
* zbudowanie odpowiedzialności za własne zachowania, kształtowanie profesjonalnych postaw menedżera działu sieci handlowej;
* zdobycie wiedzy obejmującej praktyczny kontekst psychologii niezbędnej do przewodzenia i do efektywnego działania w pozostałych aspektach pracy kierownika działu sieci handlowej;
* dzięki konwencji intensywnego warsztatu - zrozumienie ludzkich zachowań i siebie w otaczającej rzeczywistości menedżera działu sieci handlowej;
* przekonanie się, na czym właściwie polega zarządzanie potencjałem swoich podwładnych, nabycie umiejętności modelowania efektywności zespołu i pracowników;
* wytrenowanie stosowania użytecznych narzędzi psychologicznych i rozwiązań (algorytmów) podwładnymi, z klientami i przedstawicielami firm;
* uczestnik lepiej zrozumie siebie, podniesie i wzbogaci poziom inteligencji emocjonalnej, a co więcej, zacznie rozumieć mechanizmy zachowań ludzkich (pracowników, klientów, przedstawicieli) i odpowiednio na nie reagować;
* nabędzie umiejętności samozarządzania, podniesie własną motywację do pracy i efektywnego działania, jak również do obrony interesów sieci handlowej;
* zrozumie na jakich założeniach opiera się budowanie rzeczywistego autorytetu menedżera -profesjonalisty;
* wypracowanie kształtu swoich zasad, preferencji i uporządkowanie własnej hierarchii wartości menedżerskich, a przy tym przećwiczenie wygłaszania krótkiego expose menedżerskiego;
* pozna sposoby na budowanie postaw samodzielności i odpowiedzialności u podwładnych i budowanie prawdzi­wej ich lojalności, poczucia identyfikacji z firmą;
* uczestnik nie będzie miał trudności podczas rozmowy dotyczącej: stroju, irytujących gestów, narzekania, ne­gowania lub bierności pracownika i z łatwością przyjdzie mu przekazanie oceny jego pracy, krytycznej informacji zwrotnej, bądź nagrodzenie czy ukaranie, upomnienie pracownika;
* rozumiejąc zjawiska i procesy pojawiające się w pracy menedżera, będzie on potrafił świadomie obierać właściwe kierunki działania i eliminować bariery zaradności;
* kształtowanie postawy akceptacji, iż menedżer działu sieci handlowej to zawód, który wymaga profesjonalnego podejścia i stałego doskonalenia kompetencji.Program:

Moduł 1: Skuteczne przywództwo - znając siebie, kierować innymi

* Efektywność dzięki zasobom osobistym i talentom nie tylko przywódczym;
* Znaczenie temperamentu i cech osobowości w osiąganiu sukcesów zawodowych;
* Model przywództwa osobistego w sieci handlowej;
* Świadomość czynników warunkujących efektywność menedżera w sieci handlowej;
* Samozarządzanie w wykonaniu kierującego pra­cownikami; Kształtowanie motywacji/automotywacji.Moduł 2: Nie ma szefa bez zespołu - czyli jak pogodzić JA i MY

* Samotność szefa profesjonalisty; Prawda o autorytecie przełożonego w świetle pra­ktyki;
* Expose menedżerskie - jak ustalić reguły, by egzekwować wyniki? 3 strefy w działaniach z podwładnymi;
* Efektywność stylów kierowania;
* Pułapki na menedżera - rozumienie procesu gru­powego;
* Jak modelować efektywność zespołu i poszcze-gónych pracowników działu w sieci handlowej?Moduł 3: Pakiet psychologicznych narzędzi menedżera

* Odsłanianie intencji i uczuć szefa; Ludzka twarz i dopasowanie jej do osobowości menedżera;
* Informacja zwrotna;
* Zdarta płyta (obrona własnych decyzji);
* Trudne pytania i parafraza potrzeb;
* Szefowskie „NIE" - sztuka odmawiania podwła­dnym;
* Stawianie granic i targowanie się - sztuka ustępstw i dawania satysfakcji.Moduł 4: Modele konstruktywnych działań menedżera wobec pracowników - zmiana nieefektywnych nawyków

* Algorytm karania i nagradzania;
* Schemat negocjacji nastawionych na współpracę;
* Model przekazywania trudnych decyzji menedżer­skich;
* Motywowanie narzekających pracowników.Moduł 5: Psychologia kontaktu menedżera z przedstawicielami firm i klientami

* Elementy komunikacyjne, które mogą stanowić rodzaj przewagi w dialogu dwóch stron;
* Mowa ciała dla menedżerów;
* Słuchanie i zadawanie pytań jako podstawa w pro­cesie negocjacji - ćwiczenia;
* Modelowanie technik budowania dobrych konta­któw interpersonalnych: aktywne słuchanie, po­dawanie przykładów / porównań, dowartościo­wywanie, uprzedzanie zarzutów, poparcie, wnio­skowanie, przewaga autorytetu, uogólnienia, apelowanie do uczuć, ukazywanie ludzkiej twarzy, itp.
* Egzekwowanie potrzeb i dbanie o interesy sieci handlowej przez menedżera działu, obrona przed manipulacją i budowanie spójnej argumentacji;
* Asertywna reakcja na krytykę i atak. Skutki przy­jmowania postaw agresywnych i uległych - scenki.
* Obrona wizerunku sieci w oczach klienta w sytua­cjach trudnych/spornych - modele reakcji mene­dżera działu na różne zachowania klientów (symulacje].Moduł 6: Podsumowanie

* Dekalog menedżera działu sieci handlowej - złote zasady;
* Skrót wiedzy ze szkolenia - uporządkowanie wiedzy;
* „Zczym wychodzę" - obszar nabytych i utrwalonych na szkoleniu kompetencji, wzbudzenie refleksji o przydatności szkolenia w codziennej pracy (rundka).
 

Poleć szkolenie znajomemu