Mamy 8511 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 1 szkoleń.

Szkolenie: Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
tel.: 61/8533433
email: szkolenia@poznan.frdl.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami + podziały nieruchomości
Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Inne
Metodyka: Wykłady
Opis: Cel szkolenia: przedstawienie pracownikom urzędów miast i gmin aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie gospodarki nieruchomościami, naliczania opłat adiacenckich i podatku VAT za grunty, budynki i budowle oraz podziałów nieruchomości.

Adresaci szkolenia: pracownicy wydziałów gospodarki nieruchomościami, urbanistyczno-budowlanych oraz ochrony środowiska JST, a także przedstawiciele samorządowych kolegiów odwoławczych, developerów.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Prowadzący:- senior ekspert w zakresie gospodarki nieruchomościami, emerytowany urzędnik administracji publicznej, rzeczoznawca majątkowy, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych zagadnień z zakresu gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.
Program: Część A, godz. 9:00 - 11.45

„Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami stan obowiązujący od 19 października 2007”
1. Poszerzenie katalogu aktów prawnych zawierających regulacje szczególne w stosunku do przepisów o gospodarce nieruchomościami o trzy nowe ustawy.
2. Poszerzenie katalogu celów publicznych o kilka nowych celów oraz wprowadzanie nowego pojęcia „łączność publiczna”.
3. Określenie szczegółowych zasad oznaczania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w ewidencji gruntów i w opracowaniach planowania przestrzennego oraz zasad gospodarowania przez właściwe jednostki.
4. Warunki uzyskiwania zgody wojewody w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa oddawanych do zagospodarowania na podstawie umowy.
5. Wprowadzenie w art. 34 ust. 7 pojęcia „dom wielolokalowy” zamiast „budynek mieszkalny”.
6. Uregulowanie zasad udzielania bonifikaty do lokalu oraz jego części składowych w przypadku zbywania
7. Wprowadzenie zmiany w zasadach finansowania budowy infrastruktury technicznej poprzez wykorzystywanie środków unijnych, co również uzasadnia konieczność naliczenia opłaty adiacenckiej.
8. Wprowadzenie art. 148b, który nakłada obowiązek udzielania informacji zainteresowanym osobom o stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do infrastruktury technicznej.
9. Zmiany w przepisach o uzyskiwanie uprawnień i wykonywanie zawodów rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.
10. Zmiany w zakresie zasad nabywania, zbywania i obciążania przy dzierżawie i wynajmowaniu nieruchomości stanowiących własność jst.
11. Zobowiązanie gmin do sporządzenia i ogłaszania w wojewódzkim dzienniku urzędowym stawek czynszu najmu lokali
12. Wyjaśnienie zasad zaliczania wpływów do budżetów powiatowych z tytułu gospodarowania nieruchomościami.
13. Uregulowanie zasad rozliczenia opłat za użytkowanie wieczyste w razie rozwiązania umowy przed upływem okresu ustalonego w umowie.
14. Zasady sporządzania i podawania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbywania
15. Zmiany w zasadach przetargów lub rokowań oraz informowanie o terminach poprzednich przetargów
16. Zmiana niektórych przepisów w zakresie przekazywania nieruchomości w trwały zarząd.
17. Uregulowanie sprawy zwrotu udzielonej bonifikaty w przypadku zbycia nieruchomości przez osobę uprawnioną do bonifikaty.
18. Zaliczanie wartości nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego przy aktualizacji opłat.
19. Rozliczanie nakładów poniesionych przez jednostkę organizacyjną na budowę urządzeń infrastruktury technicznej przy aktualizacji opłat za trwały zarząd.
20. Zmiany w postępowaniu przy zwrocie nieruchomości wywłaszczonych.
21. Wyłączenie z postępowania administracyjnego prezydenta miasta w przypadku, gdy jest stroną gminy lub powiatu.
22. Poszerzenie źródeł dostępu do informacji o nieruchomościach dla rzeczoznawców majątkowych.
23. Zasady udostępniania osobom zainteresowanym danych zawartych w operatach szacunkowych.


Część B, godz. 12:00 - 13:45
„Podziały nieruchomości w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami”
24. Przepisy prawne w zakresie podziałów nieruchomości zawarte w ustawach:
- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- o gospodarce nieruchomościami,
-o prawie geodezyjnym i kartograficznym.
25. Ogólne zasady postępowania administracyjnego przy podziale nieruchomości:
- właściwość organów,
- wniosek o podział nieruchomości,
- strony postępowania podziałowego,
- wstępny projekt podziału,
- opiniowanie wstępnego projektu podziału,
- zatwierdzenie podziału nieruchomości.


Część C, godz. 14:00 - 17:00
„Podziały nieruchomości – zagadnienia szczegółowe”
26. Podziały nieruchomości rolnych i leśnych.
27. Podziały nieruchomości niezależnie od ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego.
28. Prowadzenie podziałów nieruchomości z urzędu.
29. Połączenie i ponowny podział nieruchomości.
30. Nabycie własności z mocy prawa działek gruntowych wydzielonych pod drogi publiczne.
31. Odszkodowanie za działki gruntowe, które zostały nabyte z mocy prawa.
32. Podział nieruchomości zabytkowych.
33. Podział nieruchomości zabudowanych oraz właściwe ukształtowanie działek budowlanych pod istniejącymi budynkami.
34. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w wyniku dokonania podziału nieruchomości.
35. Podział obowiązków i kompetencji pracowników gminy w procesie postępowania podziałowego.
36. Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego ich podziałem.
37. Koszty postępowania podziałowego.
38. Regulacje prawne w zakresie scalania i podziału nieruchomości:
- uchwała rady gminy o przystąpieniu do scalania i podziału nieruchomości,
- uczestnicy postępowania szkoleniowego,
- rada uczestników scalania,
- uchwała rady gminy o scalaniu i podziale nieruchomości
Opłata wariant :
1. Część A i B – 190 zł od osoby, 170 zł za uczestnictwo każdej kolejnej osoby z danej jednostki
2. Część B i C - 190 zł od osoby, 170 zł za uczestnictwo każdej kolejnej osoby z danej jednostki.
3. Część A, B i C – 290 zł od osoby, 270 zł za uczestnictwo każdej kolejnej osoby z danej jednostki.
Prosimy dokonać wpłaty przelewem do dnia szkolenia na konto FRDL-Poznań: Bank PEKAO S.A. V O/P-ń 29 1240 3767 1111 0000 4065 7619 z dopiskiem "Szkolenie - nieruchomości” albo gotówką przed szkoleniem w sekretariacie.
 

Poleć szkolenie znajomemu