Mamy 8383 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Działalność socjalna pracodawcy

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Półtorak
tel.: 604 628 484
email: szkolenia@itcgrupa.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Działalność socjalna pracodawcy - w teorii i w praktyce
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Zarządzanie projektami
Metodyka: Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom kompleksowej
wiedzy w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących
działalności socjalnej pracodawcy oraz ich stosowania w codziennej
praktyce. Treść szkolenia opracowana jest w oparciu o praktykę zawodową
oraz literaturę przedmiotu, a także orzecznictwo sądowe i wytyczne
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
Wartością szkolenia jest analiza problemów praktycznych, która pozwoli
uczestnikom na wykorzystanie prezentowanych rozwiązań w bieżącej
działalności. Uczestnicy szkolenia będą mieli także okazję zapoznać się z
najnowszymi zmianami przepisów prawnych dotyczących omawianej
problematyki.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Magdalena Kuba
Prawnik specjalizujący się w dziedzinie prawa pracy oraz ochrony danych
osobowych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
uczestnik studiów doktoranckich – przygotowuje dysertację doktorską nt.
prawnych form kontroli pracownika w miejscu pracy; pracownik Katedry
Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego, nauczyciel akademicki prowadzący
zajęcia dydaktyczne na Wydziałach: Prawa i Administracji, Organizacji i
Zarządzania oraz Ekonomiczno-Socjologicznym, wykładowca uznanych
studiów podyplomowych (m.in. podyplomowych studiów zarządzania
zasobami ludzkimi oraz kadr i płac); wieloletni trener i konsultant
wiodących firm doradczych i szkoleniowych, zajmuje się wdrażaniem
standardów ochrony danych osobowych w organizacjach o zróżnicowanym
charakterze oraz obsługą prawną pracodawców; członek
Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego; współpracuje z międzynarodowym wydawnictwem w
zakresie opracowywania opinii prawnych dla praktyków zajmujących się
stosowaniem przepisów prawa pracy i ochrony danych osobowych (autor
ponad 200 opinii prawnych); doradca zawodowy związany od kilku lat z
sektorem instytucji rynku pracy; autor kilkunastu publikacji z zakresu
prawa pracy, w tym prawa rynku pracy oraz ochrony danych osobowych;
wielokrotny prelegent konferencji naukowych oraz seminariów
biznesowych poświęconych problematyce pracowniczej.
Program: Ramowy program szkolenia:
1. Podstawy prawne działalności socjalnej pracodawcy
 zastosowanie powszechnie obowiązujących regulacji prawnych
w praktyce działalności socjalnej pracodawcy
 rola przepisów zakładowych
 przegląd najnowszych rozwiązań prawnych
2. Pojęcie i zakres działalności socjalnej pracodawcy
 pojęcie legalne działalności socjalnej pracodawcy – jakie formy
pomocy mogą być realizowane w ramach działalności socjalnej
według najnowszych regulacji prawnych
 rola zakładowego funduszu świadczeń socjalnych /zfśs/
 pracownik jako osoba uprawniona do świadczeń socjalnych –
jakie inne osoby mogą być uprawnione do świadczeń
socjalnych
3. Pracodawca jako podmiot zobowiązany do utworzenia
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych /zfśs/
 czy każdy pracodawca obowiązany jest utworzyć zfśs?
 przesłanki tworzenia zfśs
 dobrowolne tworzenie zfśs
 zfśs a transfer pracodawcy w trybie art. 23(1) k.p.
 współpraca pracodawców w zakresie realizacji działalności
socjalnej
4. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych według najnowszych regulacji prawnych
 odpis podstawowy i końcowy – zakres pojęciowy
 naliczanie odpisu na zfśs – wysokość, kryteria zróżnicowania
 ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych dla celów naliczenia
odpisu na zfśs
 środki zfśs – zwiększenia
5. Pracownik jako osoba uprawniona do świadczeń socjalnych:
 ustawowe kryteria przyznawania świadczeń socjalnych
 zakładowe kryteria przyznawania świadczeń socjalnych
 kryteria, których nie należy brać pod uwagę przy
przyznawaniu świadczeń socjalnych
6. Zasady gospodarowania środkami zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych:
 tworzenie regulaminu zfśs (treść, tryb)
 przeznaczanie środków zfśs na poszczególne usługi socjalne
 świadczenie urlopowe a dofinansowanie wypoczynku – kryteria
ich przyznawania
 pomoc na cele mieszkaniowe
 pożyczka z zfśs a odejście pracownika z zakładu pracy
 finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalnooświatowej
 ograniczenia w zakresie wydatkowania środków zfśs
 konsekwencje wypłaty świadczeń socjalnych w sferze podatku
i składek na ubezpieczenia społeczne
7. Kompetencje związków zawodowych w procesie realizacji
działalności socjalnej pracodawcy
 uprawnienia zakładowej organizacji związkowej na gruncie
przepisów ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 uprawnienia przedstawiciela załogi oraz tryb jego powoływania
8. Kompetencje komisji socjalnej w procesie przyznawania
świadczeń socjalnych
 podstawy prawne funkcjonowania w zakładzie pracy komisji
socjalnej
 status prawny komisji socjalnej – uprawnienia i obowiązki
 praktyczne aspekty przyznawania świadczeń socjalnych
 przyznawanie świadczeń socjalnych w kontekście
respektowania zasady równego traktowania pracowników
 analiza sytuacji materialnej i osobistej pracownika a
przestrzeganie standardów ochrony danych osobowych
9. Odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia przepisów
dotyczących działalności socjalnej
 odpowiedzialność pracodawcy jako administratora środków
zfśs
 odpowiedzialność członka komisji socjalnej
10. Podsumowanie – wnioski końcowe
 

Poleć szkolenie znajomemu