Mamy 8501 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Opracowanie map zagrożeń i map ryzyka

Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Inne

Szkolenie zamknięte
e-learning

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
st.kpt. dr inż. Paweł Kępka
email: pkepka@sgsp.edu.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie
Kup szkolenie


Tytuł: Opracowanie map zagrożeń i map ryzyka
Kategoria: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO / Inne
Metodyka: e-learning
Opis: Aktualnie obowiązujące przepisy prawne narzucają na służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo posiadanie konkretnej dokumentacji, opisującej i oceniającej bezpieczeństwo danego regionu. Jednym z takich dokumentów jest plan zarządzania kryzysowego, którego integralną częścią są mapy zagrożeń i mapy ryzyka i który powinien być opracowany przez wszystkie poziomy administracji publicznej. Pomimo, że ustawodawca wskazał ogólny zakres jaki powinny zawierać mapy, to w rzeczywistości brak jest wiedzy i umiejętności do ich opracowania przez służby publiczne.

* Szkolenie on-line "Opracowanie map zagrożeń i map ryzyka" uzupełnia lukę na rynku edukacyjnym w zakresie posługiwania się służb publicznych dostępnymi technikami i narzędziami w procesie zarządzania bezpieczeństwem.
* Głównym celem szkolenia jest stworzenie nowych standardów i jakości w zakresie identyfikacji i hierarchizacji zagrożeń.
* Szkolenie jest przygotowane w 100% w e-learningu. Uczestnik posiadający komputer z dostępem do internetu może w dowolnym miejscu i porze brać udział w szkoleniu.

Nabór: ciągły!
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Wykładowcami szkolenia w formule e-learning pt. "Opracowanie map zagrożeń i map ryzyka" są nauczyciele akademiccy z Katedry Badań Bezpieczeństwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w składzie:

* st. kpt. dr inż. Paweł Kępka - Koordynator SGSP (Kierownik szkolenia)
* prof. dr hab. Jerzy Wolanin
* dr Marcin M. Smolarkiewicz
* st. kpt. mgr inż. Marcin Cisek
* st. kpt. mgr inż. Wiktor Gawroński
Program: 1. Wybrane problemy Bezpieczeństwa - 2h:
Bezpieczeństwo i jego poczucie.
Lokalne właściwości bezpieczeństwa.
Domeny bezpieczeństwa.
Wpływ niepewności na postrzeganie katastrofy.
Emocjonalny wymiar katastrofy.
Anatomia katastrofy.
Co może i powinien robić urząd w czasie działań ratowniczych.
Bezpieczeństwo a ryzyko.
Zagrożenie, ryzyko, podatność.
Co można pomierzyć w bezpieczeństwie.
Kilka uwag o akceptowalności ryzyka.
Trochę o instrumentach finansowych.
Co to są scenariusze zdarzeń niekorzystnych.
Jakościowe i inne metody określania ryzyka.
Różne rodzaje opisu i kontroli ryzyka.
Szacowanie i hierarchizacja ryzyka.

2. Metody analizy i oceny zagrożeń - 6h:
Aspekty prawne.
Metody identyfikacji zagrożeń.
Metody pozyskiwania danych.
Metody analizy i oceny danych.
Metody analizy zagrożeń.
Rodzaje oraz typy źródeł danych mogących służyć jako podstawa podjęcia decyzji w czasie sytuacji kryzysowej lub koniecznych do przygotowania planów zarządzania kryzysowego.
Metody komputerowej analizy danych oraz metod decyzyjnych.
Metody hierarchizacji zagrożeń.

3. Metodyka opracowania map zagrożeń - 6h:
Aspekty prawne.
Podstawy opracowania wiarygodnej mapy zagrożeń.
Wybór mapy.
Metody identyfikacji źródeł.
Źródła danych i informacji.
Obróbka danych.
Opracowanie map źródeł zagrożeń.
Budowa scenariuszy zdarzeń niekorzystnych.
Wizualizacja scenariuszy ze względu na rodzaj zagrożenia.
Wykorzystanie programów komputerowych do prognozowania rozprzestrzeniania się zagrożeń.
Określenie metody wizualizacji map zagrożeń.
Wykorzystanie map zagrożeń.

4. Wybrane metody oceny i analizy ryzyka - 6h:
Definicje ryzyka: ryzyko eksperckie (inżynierskie), ryzyko całkowite, ryzyko reliktowe, pojęcie społecznego wzburzenia.
Względność ryzyka, pojęcie ryzyka akceptowalnego, właściwości ryzyka, bezpieczeństwo, a ryzyko.
Analiza zagrożeń, a analiza ryzyka.
Identyfikacja, ocena i pomiary ryzyka.
Kryteria oceny ryzyka.
Zarządzanie ryzykiem jako element zarządzania kryzysowego.
Wspomaganie procesu podejmowania decyzji na szczebli gminnym z wykorzystaniem analizy ryzyka - zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.
Wybrane metody analizy ryzyka:

* Metoda ekspercka.
* Matryca ryzyka.
* Profil ryzyka.
* Bow-Tie (Drzewa zdarzeń i drzewa błędów).
* Metody wskaźnikowe (m.in. metoda Risk Score).

Metody redukcji ryzyka, analiza koszt-efekt.

5. Metodyka opracowania map ryzyka - 6h:
Przygotowanie danych wejściowych. Rodzaje danych wejściowych.
Podział rozpatrywanego terenu na obszary jednostkowe
Metodyka opracowywania map ryzyka w przypadku ograniczonej ilości danych historycznych.
Wykorzystanie metod indeksowych. Prognozowanie poziomu ryzyka na podstawie analizy elementów analizowanej przestrzeni.
Metodyka opracowywania map ryzyka w przypadku dostępu dużej ilości danych historycznych.
Typy danych historycznych wykorzystywanych przy tworzeniu map ryzyka.
Badanie dynamiki zmian liczby zdarzeń w wybranych przedziałach czasu.
Badanie dynamiki zmian liczby zdarzeń z podziałem na rodzaje zagrożeń.
Tworzenie profili ryzyka przy dla wybranych wskaźników skutków. Wykorzystanie programów komputerowych dla wizualizacji danych.
Interpretacja map ryzyka.
Przykłady zastosowań

6. Metody oceny podatności oraz opracowania map podatności - 6h:
Zdefiniowanie podatności.
Analiza podatności.
Modelowanie podatności.
Ryzyko, a podatność.
Powiązanie podatności z ryzykiem i zagrożeniami.
Podatność jako wyznacznik odporności społeczeństwa.
Przykład tworzenia map podatności.

7. Zarządzanie bezpieczeństwem - 1h:
Co daje wiedza o mapach ryzyka.
Mapy ryzyka i scenariusze zdarzeń z nimi związane.
Jakie decyzje można podejmować, analizując mapy ryzyka.
Zasady zarządzania bezpieczeństwem.
Wymagania: Wymagania techniczne:
* System operacyjny: Microsoft Windows (98, 2000, XP, Vista), Linux (dowolny)
* Przeglądarki internetowe: Internet Explorer (wersja od 6.0+), Mozilla Firefox (wersja 1.5+)
* Włączona obsługa Cookies, JavaScript i wyskakujące okienka
* Obsługa formatu Macromedia Flash (prezentacje) - darmowe oprogramowanie dostępne na stronie producenta
* JAVA (aplety) - darmowe oprogramowanie dostępne na stronie producenta
 
Kup szkolenie
Poleć szkolenie znajomemu