Mamy 8476 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Prawo zamówień publicznych

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Ewa Kaszyńska
tel.: 504181312
email: ewa.kaszynska@adept.info.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Prawo zamówień publicznych
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne
Metodyka: Wykłady
Opis: Celem dwudniowego szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego / przetargu. Jak unikać błędów, mających wpływ na realizowane postępowanie, w tym współfinansowanego z budżetu UE. Szkolenie adresowane jest do pracowników Zamawiających zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Szkolenie poprowadzi doktorant Polsko-Francuskich Europejskich Studiów Doktoranckich, prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetem Cergy-Pontoise w Paryżu – w zakresie ekonomii. Nauczyciel akademicki (asystent) z zakresu nauk o zarządzaniu, w tym zarządzania jakością. Jako praktyk, od 2009 roku Auditor Systemów Zarządzania Jakością w administracji publicznej. Uczestniczył w licznych szkoleniach, w tym dla Pełnomocnika ds. systemu antykorupcyjnego i grupy roboczej z zakresu wdrażania systemu antykorupcyjnego. Związany z rynkiem zamówień publicznych po stronie Zamawiającego. Uczestniczy w realizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, m. in. jako członek stałej Komisji Przetargowej ds. Inwestycyjnych. Powoływany do prac w Komisjach przetargowych także do realizacji postępowań na dostawy i usługi. Co rocznie uczestniczy w realizacji ponad 60 postępowań ”przetargowych” po stronie Zamawiającego. Trener z zakresu Prawa zamówień publicznych i Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą serii 9000.
Program: Informacja o szkoleniu
Przedstawione szkolenie ma formę szkolenia zamkniętego (wewnętrznego), które jest organizowane w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli interesuje Państwa wzięcie udziału w szkoleniu otwartym z tego zakresu (szkolenia otwarte odbywają się Gdańsku) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: ewa.kaszynska@adept.info.pl.

Program szkolenia dwudniowego
I. Zagadnienia wstępne:
1. Zakres podmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wyłączenia zupełne ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Usługi niepriorytetowe.
4. Ustalanie trybu udzielania zamówienia w zamówieniach mieszanych.
5. Funkcjonowanie Komisji Przetargowej.
II. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynność;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III. Dokumenty żądane przez Zamawiającego, w celu:
1. Wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, art. 22 ust. 1.
2. Wykazania braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust.
IV. Procedura wezwania do dokumentów i wyjaśnień.
V. Opis przedmiotu zamówienia, ustalanie wartości szacunkowej.
VI. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
1. Zawartość SIWZ.
2. Udostępnianie SIWZ.
3. Zmiana treści SIWZ.
VII. Przetarg nieograniczony, w tym m. in.:
1. Terminy związane z postępowaniem.
2. Wniesienie, zwrot i zatrzymanie wadium.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia; Wykonawcy polegający na wiedzy i doświadczeniu oraz zasobach innych podmiotów.
VIII. Udzielanie zamówień z wolnej ręki:
1. Zasady udzielania zamówień.
2. Przesłanka natychmiastowości wykonania zamówienia.
3. Zamówienia dodatkowe.
4. Zamówienia uzupełniające.
XIX. Wybór najkorzystniejszej oferty:
1. Zwrot oferty, która wpłynęła po terminie.
2. Termin związania z ofertą.
3. Sesja otwarcia ofert.
4. Poprawianie oczywistych omyłem pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, innych omyłek niepowodujących istotnych zmian w ofercie.
5. Podstawy odrzucenia ofert.
6. Kryteria oceny ofert.
7. Zawartość ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
8. Terminy do zawarcia umowy.
XX. Rażąco niska cena.
XXI. Przesłanki unieważnienia postępowania.
XXII. Tajemnica przedsiębiorstwa.
XXIII. Dokumentowanie postępowania.
XXIV. Środki ochrony prawnej:
1. Poinformowanie o o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności
2. Wniesienie odwołania
3. Skarga do Sądu.
XXV. Odpowiedzialność za prowadzenie postępowania.
XXVI. Najczęściej popełniane błędy.
 

Poleć szkolenie znajomemu