Mamy 8387 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Doradca ds. Funduszy Unijnych

Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Fundusze

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Anetta Kierska
tel.: 022 697 77 36
email: szkolenia@eurocc.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Doradca ds. Funduszy Unijnych
Kategoria: UNIA EUROPEJSKA / Fundusze
Metodyka: Wykłady
Opis: Zaproponowany program szkolenia pozwala uczestnikom poznać zasady funkcjonowania Funduszy Europejskich, sposoby ubiegania się o nie oraz nabyć umiejętności prawidłowego rozliczania projektów.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zdobyć praktyczne umiejętności związane z aplikowaniem o fundusze unijne, nabyć wiedzę z zakresu regulacji prawnych ustawodawstwa polskiego i unijnego, nabyć umiejętności prawidłowej klasyfikacji projektów do odpowiedniego programu w ramach istniejących Funduszy Europejskich, poznać strukturę budowy projektu, zapoznać się z elementami analizy ekonomicznej i finansowej oraz ze studium wykonalności projektów unijnych, zdobyć umiejętności dotyczące prawidłowego rozliczania projektów i sprawozdawczości oraz umiejętności samodzielnego napisania wniosku o dotację.

W ramach szkolenia uczestnicy mogą uzyskać Akredytację Akademii Kompetencji i Szkoleń ECC. Akredytacja jest obiektywnym sprawdzianem posiadanych umiejętności i wiedzy Doradców Fu
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Trener oraz praktyk w zakresie Funduszy Strukturalnych. Absolwent Wyższej Szkoły i Administracji na kierunku Administracja w Unii Europejskiej. Specjalista z zakresu zarządzania projektami unijnymi. Na co dzień zajmuje się doradztwem biznesowym, opracowywaniem projektów unijnych oraz ich monitoringiem, koordynacją, rozliczeniem i zarządzaniem. Jest autorem wielu projektów składanych w ramach programów europejskich takich jak PHARE, ZPORR, SPOWKP. Obecnie doskonali swoje umiejętności na studiach podyplomowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie Finansami Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Praktyczna wiedza przekazywana na szkoleniach, które prowadzi, przynosi bardzo wymierne korzyści dla wszystkich uczestników jego szkoleń. Uwielbia obserwować jak jego podopieczni rozwijają się i podnoszą swoje kwalifikacje.

Program: WPROWADZENIE DO POLITYKI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE NA LATA 2007-2013
Powitanie uczestników szkolenia
Omówienia programów operacyjnych dla samorządów lata 2007-2013
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Regionalny Program Operacyjny

Kwalifikowalność wydatków
Omówienie typów projektów, beneficjentów, kosztów kwalifikowanych, terminów naborów wniosków
Pytania i odpowiedzi
Indywidualne konsultacje z Trenerem

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PROJEKTÓW MIĘKKICH Z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
Omówienie podstawowych wytycznych dotyczących PO KL
Praktyczne zasady instalowania generatora wniosków
Omówienie zasad wypełniania wniosku na podstawie generatora wniosków oraz niezbędnych załączników do wniosku aplikacyjnego
Zasady oceny wniosków
Praktyczne warsztaty pisania wniosku
Pytania i odpowiedzi .
Indywidualne konsultacje z Trenerem

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH DLA SAMORZĄDÓW PISANIE SPORZĄDZENIE STUDIUM WYKONALNOŚCI
Omówienie zasad przygotowania studium wykonalności
Omówienie matrycy logicznej
Praktyczne warsztaty sporządzania Studium Wykonalności dla projektów samorządowych na podstawie studium przypadku
Omówienie i analiza najczęściej popełnianych błędów
Indywidualne konsultacje z Trenerem

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA WNIOSKU APLIKACYJNEGO DLA SAMORZĄDÓW
Omówienie zasad wypełniania wniosku
Omówienie podstawowych załączników do wniosku
Praktyczne warsztaty wypełniania wniosku dla projektów samorządowych
Omówienie i analiza najczęściej popełnianych błędów
Indywidualne konsultacje z Trenerem

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA BIZNES PLANU INWESTYCJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW
Omówienie zakresu wypełniania biznes planu
Identyfikacja projektu z celami Programu Operacyjnego
Praktyczne warsztaty pisania biznes planu na podstawie studium przypadku
Omówienie i analiza najczęściej popełnianych błędów
Indywidualne konsultacje z Trenerem

ZASADY PRZYGOTOWYWANI WNIOSKU APLIKACYJNEGO INWESTYCJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ ZASADY ROZLICZANIE PROJEKTÓW
Omówienie zasad wypełniania wniosku aplikacyjnego
Omówienie podstawowych załączników do wniosku aplikacyjnego
Praktyczne warsztaty pisania wniosku
Omówienie i analiza najczęściej popełnianych błędów
Indywidualne konsultacje z Trenerem
Omówienie umowy o dofinansowanie projektu
Omówienie zasad rozliczania projektów inwestycyjnych
Praktyczne wypełnianie wniosku o płatność
Omówienie i analiza najczęściej popełnianych błędów
Indywidualne konsultacje z Trenerem

ZASADY PRZYGOTOWYWANI ANALIZY FINANSOWEJ PROJEKTÓW
Wprowadzenie do analiz finansowych omówienie następujących elementów
Bilans, aktywa, pasywa
Rachunek zysków i Strat
Przepływy finansowe
Zasady przygotowania budżetu projektu
Zgodność wskaźników projektu z sprawozdaniem finansowym
Praktyczne opracowanie analizy finansowej na potrzeby dotacji inwestycyjnej.
Omówienie i analiza najczęściej popełnianych błędów
Indywidualne konsultacje z Trenerem
Podsumowanie szkolenia wraz z rozdaniem certyfikatów dla uczestników kursu
Test akredytacyjny dla zainteresowanych uzyskaniem akredytacji przez ECC.

TEST KOMPETENCJI


Świadczenia dodatkowe: możliwość uzyskania akredytacji
 

Poleć szkolenie znajomemu