Mamy 8583 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 2 szkoleń.

Szkolenie: ZAWIERANIE UMÓW W OBROCIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Telecentrum
tel.: 0 801 258 566
email: telecentrum@altkom.pl; warszawa@altkom.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ZAWIERANIE UMÓW W OBROCIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM - SEMINARIUM PRAWNE
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Szkolenie dla pracowników działów zakupów i sprzedaży, menedżerów - handlowców.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:
Usystematyzowanie wiedzy z zakresu zawierania umów w obrocie krajowym i międzynarodowym.
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: 1. PODMIOTY STOSUNKÓW CYWILNOPRAWNYCH
• osoby fizyczne; osoby prawne; ułomne osoby prawne; przedsiębiorcy; konsumenci

2. SPOSOBY REPREZENTACJI
• przedstawicielstwo; pełnomocnictwo; prokura; zawarcie umowy z osobą nieuprawnioną
• reprezentacja spółek

3. ĆWICZENIE I
• Przygotowanie przez uczestników określonych rodzajów pełnomocnictw oraz krótkie omówienie ich treści. Na podstawie przygotowanych wcześniej pełnomocnictw, otrzymanych odpisów z KRS oraz fragmentów z umów spółek uczestnicy będą mieć za zadania ocenić czy druga strona jest uprawniona do zawarcia umowy.

4. BADANIE WIARYGODNOŚCI KONTRAHENTA
• Krajowy Rejestr Sądowy; Ewidencja Działalności Gospodarczej; Biura Informacji Gospodarczej

5. SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW
• oferta; przetarg; aukcja; negocjacje
ĆWICZENIE I
• Uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze, kilkuosobowe grupy, których pierwszym zadaniem będzie przeprowadzenie krótkiej „burzy mózgów” i spisanie wszystkich sposobów umożliwiających uzyskanie wiarygodnych informacji o kontrahencie, omówienie ich na forum całej grupy
• i podzielenie się dotychczasowymi doświadczeniami w tym zakresie. Następnie grupy będą mieć za zadanie przygotowanie dla pozostałych uczestników szkolenia, krótkich symulacji poszczególnych sposobów zawierania umów, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystycznych dla tych sposobów elementów. Po prezentacji każda z symulacji zostanie omówiona.

6. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW
• zasada swobody umów; umowy między przedsiębiorcami; umowy zawierane z konsumentem
• forma zawarcia umowy; umowy zawierane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
• wady oświadczenia woli

7. PODSTAWOWE ELEMENTY UMÓW
• podział umowy; podział „porządkowy” umowy
• oznaczenie stron umowy oraz przedmiotu umowy
• czas trwania umowy; prawa i obowiązki stron

8. DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWNE
• zadatek; zaliczka; odsetki; kara umowna; odstępne

9. PRAWNE FORMY ZABEZPIECZEŃ ZOBOWIĄZAŃ
• hipoteka
• zastaw zwykły i rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie
• zabezpieczenia związane z rachunkiem bankowym; weksel i poręczenia wekslowe
• poręczenie cywilne; gwarancja bankowa; przelew wierzytelności na zabezpieczenia
• poddanie się egzekucji w akcie notarialnym
• dobór zabezpieczeń w zależności od rodzaju działalności gospodarczej
ĆWICZENIE III
• Uczestnicy będą mieć za zadanie wprowadzić do otrzymanych projektów umów ich zdaniem najwłaściwsze i zarazem poprawne zapisy mające na celu zabezpieczenie ich interesów, jednocześnie uzasadniając pozostałym uczestnikom swój wybór. Następnie uczestnicy otrzymają kolejną umowę, którą będą analizować pod kątem odpowiedzialności związanej z jej zawarciem.

10. ZMIANA I ZAKOŃCZENIE STOSUNKU UMOWNEGO
• wypowiedzenie umowy; odstąpienie od umowy

11. WYKONANIE UMOWY
• sposoby zaliczenia zapłaty; świadczenie częściowe
• miejsce wykonania zobowiązania; termin wykonania zobowiązania
• pokwitowanie i zwrot dokumentu

12. SKUTKI NIEWYKONANIA UMOWY
• odpowiedzialność kontraktowa
• modyfikacja odpowiedzialności kontraktowej; kary
• skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych
ĆWICZENIE IV
• Uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze kilkuosobowe grupy i otrzymają krótki stan faktyczny. Ich zadaniem będzie opracowanie na podstawie informacji uzyskanych podczas pierwszego i drugiego dnia szkolenia, prawidłowego pod względem formalnym i prawnym wzoru umowy, który następnie zostanie omówiony na forum całej grupy.

13. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
• wniosek o zawezwanie do próby ugodowej
• poddanie się egzekucji w akcie notarialnym
• postępowanie zabezpieczające; postępowanie nakazowe, upominawcze i uproszczone
• postępowanie egzekucyjne; przedawnienie roszczeń; rejestr dłużników

14. ZAWIERANIE UMÓW HANDLOWYCH W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM
• sposoby uzyskania informacji o kontrahencie
• prawo właściwe dla kontraktu; język właściwy dla kontraktu
• rozstrzyganie sporów wynikających z kontraktu.
 

Poleć szkolenie znajomemu