Mamy 9346 aktualnych szkoleń oraz 5251 firm szkoleniowych. Dziś dodano 6 szkoleń.

Szkolenie: Kurs Kadry i Płace - elearning

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace

Szkolenie zamknięte
e-learning

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Łapińska
tel.: + 48 607335800
email: szkolenia@humano.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kurs Kadry i Płace - elearning
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace
Metodyka: e-learning
Ćwiczenia
Opis: Kurs realizowany jest na platformie elearningowej.
Uczestnik otrzymuje dostęp do indywidualnego konta i realizuje szkolenie w dowolnym tempie i czasie.
W okresie dostępu do kursu można zapoznawać się wielokrotnie z treścią szkolenia a także zadawać pytania dotyczące omawianej tematyki.

Zakończeniem udziału jest test weryfikujący zdobytą przez uczestnika wiedzę.

Po ukończeniu kursu wystawiane jest papierowe zaświadczenie zawierające informacje o zrealizowanej tematyce.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Agnieszka Łapińska -Doradza firmom w zakresie polityki wynagradzania i zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi kursy kadrowo - płacowe a także szkolenia z tematyki kadrowo - płacowej oraz miękkiego HR. Trener i koordynator projektu ”Profesjonalny pracownik działu kadr i płac”. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 2000 osób.
Program: CZĘŚĆ I - KADRY

Moduł I - Nawiązanie stosunku pracy

1. Rekrutacja – obowiązki i uprawnienia pracodawcy

2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika

3. Umowy o pracę
a. Zawarcie umowy o pracę
b. Umowa przedwstępna
c. Ogólne zasady zawierania umów o pracę
d. Rodzaje umów i ich charakterystyka
e. Treść umowy o pracę

4. Informacja do umowy o pracę

5. Inne umowy
a. Umowa o zakazie konkurencji
b. Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej
c. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej


Moduł II –Obowiązki i uprawnienia pracodawcy

1. Obowiązki pracodawcy – zagadnienia ogólne

2. Obowiązki w zakresie badań lekarskich i szkoleń okresowych

3. Obowiązki wobec US, ZUS, GUS i PFRON

4. Obowiązki pracodawcy – dokumentacja pracownicza
a. Akta osobowe
b. Inna dokumentacja pracownicza

5. Uprawnienia pracodawcy


Moduł III Uprawnienia pracownicze

1. Uprawnienia zasady ogólne

2. Uprawnienia rodzicielskie – w trakcie zatrudnienia
a. Uprawnienia – kobiety w ciąży
b. Uprawnienia – kobiety karmiące piersią
c. Uprawnienia – rodzice dzieci do lat 4
d. Uprawnienia – rodzice dzieci do lat 6
e. Uprawnienia – rodzice dzieci do lat 14

3. Uprawnienia pracowników wracających do pracy po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim

4. Uprawnienia pracowników wracających do pracy po urlopie wychowawczym

5. Uprawnienia związane z niepełnosprawnością


Moduł IV Nieobecności pracownicze

1. Urlop wypoczynkowy
a. Wymiar urlopu wypoczynkowego
i. Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy
ii. Okresy pracy wliczane do stażu pracy
iii. Wymiar urlop w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy
iv. Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy
v. Urlop uzupełniający
vi. Urlop dla pracownika młodocianego
vii. Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnosprawnego
viii. Urlop proporcjonalny – w przypadku rozpoczęciem lub zakończeniem zatrudnienia w trakcie roku
ix. Urlop wypoczynkowy – zmiana wymiaru etatu
x. Urlop wypoczynkowy – obniżenie przysługującego wymiaru
b. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych
i. Udzielania urlopów –zasady ogólne
ii. Plan urlopów
iii. Przesunięcie terminu urlopu
iv. Przerwanie urlopu
v. Urlop na żądanie
vi. Urlop na żądanie pracownika niepełenoetatowego
vii. Urlop zaległy
viii. Zakończenie zatrudnienia a urlop wypoczynkowy

2. Urlop bezpłatny
a. Urlop bezpłatny – wniosek pracownika
b. Urlop bezpłatny – wniosek pracodawcy
c. Urlop bezpłatny dla pracownika młodocianego

3. Urlop macierzyński, rodzicielski i ojcowski
a. Urlop macierzyński dla matki
i. Nabywanie prawa
ii. Podstawowy wymiar
iii. Wymiar w przypadku korzystania z urlopu przed porodem
iv. Wymiar w przypadku urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego
v. Wymiar w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka
vi. Wymiar w razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej
vii. Wymiar w przypadku rezygnacji matki z wychowywania dziecka
viii. przypadku, gdy matka musi być hospitalizowana lub jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
b. Urlop macierzyński dla ojca dziecka
i. Wymiar urlopu macierzyńskiego dla ojca dziecka - podstawowy
ii. Wymiar urlopu macierzyńskiego dla ojca dziecka – choroba matki dziecka
iii. Wymiar urlopu macierzyńskiego dla ojca dziecka – zgon matki dziecka
iv. Wymiar urlopu macierzyńskiego dla ojca dziecka – porzucenie dziecka przez matkę
c. Urlop macierzyński dla najbliższego członka rodziny
d. Urlopy na warunkach urlopu macierzyńskiego
i. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego – nabywanie prawa
ii. Wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
e. Urlop rodzicielski
i. Urlop rodzicielski – wymiar i zasady udzielania
ii. Urlop rodzicielski – łączenie z pracą
f. Tryb wnioskowania o świadczenia
i. Zasady wnioskowania i rezygnacji o świadczenia w pełnym zakresie
ii. Zasady wnioskowania i rezygnacji z poszczególnych świadczeń
g. Urlop ojcowski
i. Wymiar i zasady udzielania urlopu ojcowskiego

4. Urlop wychowawczy
a. Prawo do urlopu wychowawczego
b. Urlop wychowawczy zasady udzielania
c. Urlop wychowawczy – dodatkowa praca

5. Inne nieobecności z prawem do wynagrodzenia
a. „Urlopy okolicznościowe”
b. Inne nieobecności z prawem do wynagrodzenia

6. Inne nieobecności bez prawa do wynagrodzenia
a. Opieka nad chorym członkiem rodziny
b. Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 8
c. Opieka nad dzieckiem w trakcie pobytu matki w szpitalu


Moduł V Czas pracy

1. Zagadnienia ogólne
a. Czas pracy - definicja
b. Doba pracownicza
c. Tydzień pracy
d. Normy czasu pracy
e. Okres rozliczeniowy
f. Wymiar czasu pracy
g. Odpoczynek dobowy
h. Odpoczynek tygodniowy
i. Harmonogram czasu pracy

2. Dokumentacja związana z czasem pracy

3. Systemy i rozkłady czasu pracy
a. Podstawowy system czasu pracy
b. Równoważny system czasu pracy
c. Równoważny system czasu pracy przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy
d. Równoważny system czasu pracy dla pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych
e. System pracy w ruchu ciągłym
f. System przerywanego czasu pracy
g. System zadaniowego czasu pracy
h. System skróconego tygodnia pracy
i. System pracy weekendowej
j. Skrócenie czasu pracy
k. Rozkład czasu pracy
i. Ruchomy rozkład czasu pracy
ii. Indywidualny rozkład czasu pracy

4. Pora nocna

5. Praca w godzinach nadliczbowych
a. Roczny limit godzin nadliczbowych
b. Rodzaje nadgodzin
c. Nadgodziny dobowe - zasady
d. Praca ponad ustalony wymiar pracowników zatrudnionych na część etatu
e. Nadgodziny średniotygodniowe - zasady
f. Rekompensowanie pracy w nadgodzinach
g. Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych
h. Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych
i. Termin rekompensaty pieniężnej za pracę w godzinach nadliczbowych
j. Udzielanie wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych
k. Udzielanie wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika - zasady
l. Udzielanie wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracodawcy - zasady
m. Rekompensowanie pracy w godzinach ponadwymiarowych

6. Praca w dzień wolny od pracy
a. Praca i wolne w tym samym miesiącu – zasady rozliczania
b. Praca i wolne w różnych miesiącach – zasady rozliczania
c. Prawo do nadgodzin - wyłączenia

7. Praca w niedziele i święta

8. Dyżur pracowniczy

9. Czas pracy a czas podróży służbowej


Moduł VI Zmiana warunków zatrudnienia i rozwiązanie umowy o pracę

1. Zmiana warunków pracy i płacy
a. Porozumienie zmieniające
b. Wypowiedzenie zmieniające
c. Wypowiedzenie zmieniające - wyłączenia

2. Pracownicy objęci ochroną
a. Kobiety w ciąży
b. Urlop macierzyński
c. Pracownicy na urlopach wychowawczych
d. Pracownicy korzystający z obniżenia wymiaru czasu pracy
e. Pracownicy podczas usprawiedliwionej nieobecności
f. Pracownicy w wieku przedemerytalnym
g. Członkowie zarządu zakładowej organizacji związkowej
h. Członkowie związków zawodowych
i. Członkowie komitetu założycielskiego ZOZ
j. Pracownik pełniący z wyboru funkcję związkową
k. Członkowie rady pracowników
l. Pracownicy sprawujący mandat posła lub senatora
m. Radni

3. Rozwiązanie umowy o pracę
a. Tryb rozwiązania umów o pracę
i. Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron
ii. Rozwiązanie umowy z upływem czasu na który była zawarta
iii. Rozwiązanie umowy z dniem ukończenia pracy dla której wykonania była zawarta
iv. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem
- Okres wypowiedzenia
- Termin zakończenia okresu wypowiedzenia
v. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
- Rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika
- Rozwiązanie bez wypowiedzenia – bez winy pracownika
- Rozwiązanie bez wypowiedzenia – przez pracownika
b. Zasady rozwiązywania umów
c. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników
i. Zwolnienia grupowe
ii. Zwolnienia indywidualne
iii. Zwolnienia grupowe - odprawa
iv. Zwolnienia grupowe – ponowne zatrudnienie

4. Konsultacje ze związkami zawodowymi

5. Sankcje za niezgodne z prawem wypowiadanie umów lub rozwiązanie umów bez wypowiedzenia
a. Tryb odwołania się od wypowiedzenia
b. Sankcje za niezgodne z prawem wypowiadanie umów
c. Sankcje za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia


Moduł VII Zakończenie zatrudnienia

1. Obowiązki pracodawcy związane z zakończeniem zatrudnienia

2. Świadczenia pieniężne związane z zakończeniem stosunku pracy

3. Świadectwo pracy
a. Świadectwo pracy – zasady wydawania
b. Treść świadectwa pracy
c. Sprostowanie treści świadectwa pracyCZĘŚĆ II - PŁACE

Moduł I Wynagrodzenie za pracę

1. Wynagrodzenie – zasady ogólne
a. Zasady wypłaty wynagrodzenia
b. Klasyfikacja składników wynagrodzenia
c. Minimalne wynagrodzenie

2. Zasady ustalania wynagrodzenia za część miesiąca

3. Ustalanie wysokości poszczególnych składników listy płac:
a. Wynagrodzenie za pracę w nocy
b. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
c. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
d. Wynagrodzenie za usprawiedliwione nieobecności
e. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych
f. Wynagrodzenie za przestój
g. Wynagrodzenie za czas dyżuru
h. Odprawy i odszkodowania
i. Inne świadczenia


Moduł II Lista płac

1. Odliczenia z wynagrodzenia
a. Składki na ubezpieczenia społeczne:
i. ustalanie podstawy wymiaru,
ii. składniki zwolnione z odliczania składek
iii. rodzaje i wysokość składek,
iv. ograniczenie poboru składek,
v. rozliczanie nadpłaty składek
b. Zaliczka na podatek dochodowy:
i. ustalanie podstawy,
ii. Składniki zwolnione z poboru zaliczki na podatek
iii. koszty uzyskania przychodu,
iv. skala podatkowa
v. odliczenia od podatku
c. Składka na ubezpieczenie zdrowotne:
i. ustalanie podstawy wymiaru,
ii. ustalanie wysokości składki podlegającej odliczeniu od podatku i podlegającej odliczeniu z wynagrodzenia
iii. ograniczenie i zaniechanie poboru składki

2. Narzuty na wynagrodzenie:
a. Rodzaje i wysokość składek
b. Składka na ubezpieczenie wypadkowe – zasady ustalania wysokości
c. Składka na FP i FGŚP - zwolnienia

3. Schemat obliczania wynagrodzenia z brutto do netto
4. Składki na PPK po stronie pracownika i pracodawcy


Moduł III Rozliczanie świadczeń finansowanych ze środków budżetu państwa

1. Rozliczanie urlopów macierzyńskich

2. Rozliczanie urlopów wychowawczych

Moduł IV Rozliczanie wpłat na PFRON

Moduł V Umowy cywilnoprawne

1. Ustalanie tytułu do ubezpieczeń społecznych
a. Umowa z własnym pracownikiem
b. Umowa z obcym pracownikiem
c. Umowa z osobą świadczącą umowy zlecenia
d. Umowa z osobą na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym
e. Umowa z emerytem lub rencistą
f. Umowa z osobą uczącą się do 26 roku życia
2. Rozliczanie umów cywilnoprawnych:
a. Ustalanie wynagrodzenia z umowy zlecenia – minimalna stawka godzinowa
b. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę
i. Rodzaje i wysokość składek
ii. Roczny limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
iii. Miesięczny limit składek na ubezpieczenie chorobowe
c. Podatek dochodowy
i. Koszty uzyskania przychodu w przypadku umowy zlecenia
ii. Koszty uzyskania przychodu w przypadku umowy o dzieło
iii. Zryczałtowany podatek
d. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
e. Schemat obliczania świadczeń netto z tytułu umów zlecenia i umowy o dzieło.


Moduł VI Zasiłki chorobowe i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa

1. Obowiązki pracodawcy

2. Ustalanie prawa do świadczeń

3. Rodzaje i wysokość świadczeń

4. Okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu podstawy

5. Ustalanie wysokości podstawy – zasady ogólne:
a. Minimalna podstawa świadczeń
b. Składniki uwzględniane przy obliczaniu podstawy
c. Obniżenie podstawy zasiłku z powodu nieterminowego dostarczenia zaświadczenia o niezdolności do pracy

6. Ustalanie wysokości podstawy – zasady szczególne:
b. Zmiana wymiaru etatu
a. Składniki przysługujące do określonego terminu
b. Umowa zlecenia z własnym pracownikiem
c. Ustalanie podstawy po długiej przerwie w zatrudnieniu

7. Zasady dokonywania uzupełnienia wynagrodzenia
a. Uzupełnianie stałych składników
b. Uzupełnianie zmiennych składników
c. Składniki niepodlegające uzupełnieniu

8. Zasady ustalania podstawy dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

9. Ustalanie kwoty wynagrodzenia / zasiłku brutto i netto


Moduł VII Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków

1. Potrącenia kwot nienależnego wynagrodzenia

2. Potrącenia kwot za wadliwe wykonanie pracy

3. Potrącenia z wynagrodzenia
a. Obligatoryjne potrącenia
i. Rodzaje potrąceń
ii. Maksymalna wysokość potrąceń
iii. Kwoty wolne od potrąceń
b. Dobrowolne potrącenia
i. Rodzaje potrąceń
ii. Kwoty wolne od potrąceń

4. Potrącenia z zasiłków
a. Obligatoryjne potrącenia
i. Rodzaje potrąceń
ii. Maksymalna wysokość potrąceń
iii. Kwoty wolne od potrąceń
b. Dobrowolne potrącenia

5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

6.Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń.


Moduł VIII Rozliczanie świadczeń z tytułu podróży służbowych

1. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych:
a. Diety – wysokość i zasady pomniejszania
b. Noclegi – limity, zasady przyznawania ryczałtu
c. Koszty przejazdów (dojazd o miejsca delegowania, koszt przejazdów komunikacją miejscową, koszt użytkowania prywatnego samochodu)
d. Koszt z tytułu innych wydatków

2. Należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych:
a. Diety – wysokość i zasady pomniejszania
b. Noclegi – limity, zasady przyznawania ryczałtu
c. Koszty przejazdów (dojazd o miejsca delegowania, koszt przejazdów komunikacją miejscową, koszt użytkowania prywatnego samochodu)
d. Koszt z tytułu innych wydatków

3. Rozliczanie podróży służbowych:
a. Zasady wypłaty zaliczki
b. Zasady rozliczania otrzymanej zaliczki
c. Dokumentowanie poniesionych wydatków

4. Zasady rozliczania świadczeń z tytułu podróży służbowych w aspekcie zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne:
a. Należności zwolnione z poboru zaliczki na podatek i składek na ubezpieczenia społeczne
b. Należności podlegające opodatkowaniu i oskładkowaniu
c. Należności wypłacane pracownikom mobilnym
Wymagania: dostęp do internetu
Świadczenia dodatkowe: materiały szkoleniowe w wersji papierowej - skryp około 380 stron + 60 zł brutto
 

Poleć szkolenie znajomemu