Mamy 8491 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW

Kategoria: ZARZĄDZANIE / Projekty

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Joanna Kuznowicz
tel.: 22 460 46 12
email: marketing@progressproject.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW - porównanie najbardziej popularnych standardów (PMI, IPMA, PRINCE, SCRUM)
Kategoria: ZARZĄDZANIE / Projekty
Metodyka: Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Terminy szkolenia
do ustalenia
Poziom zaawansowania : początkujący
Program: Dzień I

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami:
• standaryzacja pojęć,
• podstawowe metodyki zarządzania projektami,
• czym jest projekt?
• role projektowe (Sponsor Projektu, Kierownik Projektu, Klient Projektu, Członek Zespołu Projektowego, Interesariusz).

2. Opisanie projektu. Budowanie Karty Pracy:
• karta projektu. Z czego się składa i jak się ją tworzy,
• dobre praktyki i sprytne tricki,
• budowanie karty projektu na 2-4 ćwiczebnych projektach średniej klasy.

3. Budowanie harmonogramu i budżetu:
• planowanie pracy w projekcie i zarządzanie harmonogramem,
• budowanie harmonogramu do ćwiczonego projektu,
• WBS jako metoda identyfikacji wszelkiej pracy w projekcie,
• diagram sieciowy jako model relacji przyczynowo skutkowych w projekcie,
• analiza ścieżki krytycznej,
• graficzne przedstawienie harmonogramu (wykres Gantta). Narzędzia informatyczne przydatne w zarządzaniu harmonogramem.

Dzień II

1. Zmiana w projekcie i zarządzanie zmianą:
• czym jest zmiana?
• zarządzanie zmianą w projekcie jako jeden z podstawowych procesów zarządczych,
• zarządzanie zdarzeniami nadzwyczajnymi (projekt w kryzysie),
• podstawowe informacje związane z zakresem, budżetem i zarządzaniem nimi,
• omówienie procesu zarządzania zmianą w konkretnych przypadkach prowadzonych projektów i uogólnienie poprzez spisanie „najlepszych praktyk”.

2. Ryzyko w projekcie:
• czym jest ryzyko w projekcie?
• omówienie ryzyk, próba ich hierarchizacji i operacjonalizacji,
• omówienie podstawowych sposobów radzenia sobie z ryzykiem. Stworzenie listy najlepszych praktyk z zakresie zarządzania ryzykiem,
• zarządzanie ryzykiem. Czym jest a czym nie jest?

3. Projekt w kryzysie:
• postępowanie w sytuacji kryzysowej,
• kto, za co odpowiada?
• kryzys, czy nie kryzys - kto rozstrzygnie?

4. Podstawowe procesy związane z komunikacją i zarządzaniem dokumentami oraz zespołem projektowym w projekcie:
• lista niezbędnych narządzi związanych z komunikacją, dokumentami i zarządzaniem personelem w projektach,
• tricki i techniki zarządzania ludźmi w projekcie,
• wypracowanie dokumentów zgodnych z najlepszymi praktykami,
• ćwiczenie kilku wybranych sytuacji problemowych związanych z zarządzaniem w projekcie.

5. Procesy związane z zamknięciem projektu:
• przegląd wymagań opisanych dokumencie opisującym projekt,
• formalne zamknięcie prowadzonych przez cały warsztat ćwiczebnych projektów.

Dzień III

1. Zarządzanie projektami obecnie. Podstawowe pojęcia. Różnice w definiowaniu:
• pojęcie projektu i różnice w definiowaniu,
• pojęcie programu i portfela projektów,
• wiodące organizacje wdrażające standardy zarządzania projektami w Polsce i na świecie:
• PRINCE2,
• PMI,
• IPMA,
• inne.

2. Najpopularniejsze standardy zarządzania projektami:
• PRINCE2 – perspektywa klienta,
• PMI – perspektywa kierownika projektu,
• IPMA – najlepsze praktyki. Perspektywa kierownika projektu.

3. Zarządzanie projektem z perspektywy klienta – podejście produktowe PRINCE2:
• podstawy standardu PRINCE2. Dlaczego PRINCE2 jest metodyką,
• tematy, pryncypia i procesy w PRINCE2,
• definiowanie projektu – wymagania klienta,
• idea zarządzania opartego na produktach,
• plany i planowanie – zarządzanie oparte o etapy projektowe,
• raportowanie,
• praktyczne zarządzanie projektem z wykorzystaniem Prince.

4. Zarządzanie projektem z perspektywy kierownika projektu. Metody i narzędzia:
• PMBOK® Guide – zbiór metod i narzędzi do zarządzania projektem:
• różnice w podejściu PMI i PRINCE2,
• cykl życia projektu wg PMI.
• IPMA – zbiór dobrych praktyk w zarządzaniu projektem:
• różnice w podejściu IPMA vs. PRINCE2 vs. PMI,
• cykl życia projektu wg IPMA.
• praktyczne zarządzanie projektem z wykorzystaniem PMBoK oraz wytycznych IPMA.

5. Różnice w podejściach do zarządzania wg różnych standardów. Podsumowanie i dyskusja.

6. Co wybrać? Wdrożenie idei zarządzania projektami w przedsiębiorstwie. Krótki zarys procesu wdrażania.

7. Ścieżki kariery dla pracowników w oparciu o standardy zarządzania projektami:
• PRINCE2,
• PMI,
• IPMA.

8. Runda podsumowująca i zamkniecie szkolenia. Rozdanie zaświadczeń.
Wymagania: Opis szkolenia
Szkolenie oparte jest o powszechnie stosowane standardy zarządzania projektami. Celem warsztatu jest praktyczne przygotowanie uczestnika do zarządzania (koordynowania) projektem oraz świadome w nim uczestnictwo. Przygotowujemy uczestników zarówno do przemyślenia i zaplanowania zadań w projekcie, jak i do radzenia sobie podczas jego realizacji. Dlatego też podczas warsztatu pracujemy na przygotowanych przez uczestników przykładach (projektach). Warsztat symuluje cykl życia projektu, gdzie uczestników spotykają takie nieprzewidziane sytuacje jak kryzys w projekcie, nadchodzące zagrożenie czy potrzeba zmiany. Uczestnicy, pod okiem doświadczonego trenera, ćwiczą jak sobie poradzić w takich okolicznościach. W dzisiejszych czasach zastosowanie pracy w reżimie projektowym jest tak powszechne, że trudno wymienić obszary gdzie nie ma zastosowania. Pierwsze dwa dni warsztatu nie nawiązują wprost do żadnej metodyki, choć czerpią pełnymi garściami czerpie najlepsze praktyki z każdej z nich.
Celem trzeciego dnia warsztatu jest przegląd najpopularniejszych standardów zarządzania projektami tj. IPMA, PMI i PRINCE2. W trakcie zajęć ekspert kompleksowo porówna każdy ze standardów i przedstawi jego mocne i silne strony. Wartością dodaną ostatniego dnia szkolenia będzie możliwość indywidualnego ocenienia przydatności danego standardu w organizacji przed podjęciem decyzji o realizacji certyfikacji lub wdrożenia.

Korzyści dla uczestników
• idee i szkice przedsięwzięć (pomysłów) formułowane przez decydentów będą przekształcane przez ich podwładnych w gotowe propozycje projektów wdrożeniowych i przedstawiane do akceptacji decydentom w formie uporządkowanych wariantów decyzyjnych z precyzyjnym opisem celów, ich miar, zakresów, przedmiotów dostaw, ryzyk i strategii ich kontroli oraz estymowanych kosztów działań,
• uczestnicy będą potrafili zidentyfikować uwarunkowania zewnętrzne (w trakcie planowania i zarządzania przedsięwzięciem) oraz obsłużyć sposoby odwzorowania tych zmian w danym projekcie lub grupie projektów,
• odpowiedzialni za projekt kierownicy lub koordynatorzy będą potrafili monitorować i raportować postępy prac w projektach z dużą wiarygodnością i po rozsądnych kosztach,
• uczestnicy uzyskają odpowiedzi na kluczowe pytania i problemy związane z zarządzaniem projektami,
• uczestnicy poznają najnowsze metody i praktyczne narzędzia do natychmiastowego wykorzystania w firmie,
• uczestnicy będą potrafili świadomie podjąć decyzję o wyborze odpowiedniej metodyki zarządzania projektami (IPMA, PMI, bądź PRINCE2) do rozpoczęcia wdrożenia w organizacji, certyfikacji, czy też rozwoju własnej kariery zawodowej.

Metody szkolenia
Skuteczne i efektywne szkolenie powinno być realizowane zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji osób dorosłych, które zakładają:
• podmiotowe uczestnictwo,
• opieranie się na doświadczeniu uczestników,
• poczucie bezpieczeństwa,
• poczucie sensu.
Proponowane formy edukacyjne w swoich celach realizowane są na trzech poziomach:
• wiedza, poprzez dostarczenie określonych informacji i wiedzy,
• umiejętności, poprzez stworzenie odpowiednich warunków do przećwiczenia określonych umiejętności,
• postawa, poprzez ukształtowanie odpowiedniej postawy, czyli stosunku do siebie, świata, danego zagadnienia.
Organizacja procesu dydaktycznego prezentowanego powyżej warsztatu koncentruje się wokół następujących elementów, składających się na cykl Kolba.
• doświadczenie własne uczestnika szkolenia: faza doświadczalna. Uruchomieniu tej fazy służą m.in. eksperymenty, gry, praca w podgrupach, praca indywidualna uczestnika, case-study,
• refleksja i analiza doświadczenia: faza refleksji. Uruchomieniu tej fazy służy praca na forum grupy, dyskusja moderowana,
• dostarczenie wiedzy: faza teorii. Uruchomieniu tej fazy służy prezentacja, wykład, prezentacja dobrych praktyk z doświadczenia zawodowego prowadzących,
• odniesienie prezentowanej wiedzy, doświadczenia oraz wniosków i refleksji do praktyki życia zawodowego oraz osobistego: faza pragmatyki. Uruchomieniu tej fazy służy praca indywidualna, case-study, treningi umiejętności, praca na rzeczywistych projektach uczestników.

 

Poleć szkolenie znajomemu