Mamy 9259 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 4 szkoleń.

Szkolenie: Abc zamówień publicznych w 2018 r.

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marzena Płużańska
tel.: 22 872 14 85
email: szkolenia@acc.net.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Abc zamówień publicznych w 2018 r.
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia Publiczne
Metodyka: Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest w przypadku zamawiających przedstawienie prawidłowych sposobów udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane od określenia potrzeb do zawarcia umowy, a w przypadku wykonawców, zapoznanie ich z zasadami udzielania zamówień publicznych i wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, których przestrzeganie umożliwia skuteczne ubieganie się o zamówienia. Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o znowelizowaną ustawę Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze, najnowsze orzecznictwo, opinie prawne UZP oraz liczne przykłady błędów z wyników kontroli.
Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Prawnik, jeden z najlepiej ocenianych wykładowców zajmujących się problematyką zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia z dziedziny zamówień publicznych od 2000r.

Wybrane instytucje i firmy, dla których przeprowadził szkolenia wewnętrzne to m.in.:

Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Transportu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędy Marszałkowskie Województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego,
SHARP Electronics (Europe) GMBH, Johnson & Johnson Poland, Iveco Poland, Raiffeisen Bank Polska, Xerox Polska, TVP, Strabag, DB Schenker Rail Polska.

Autor licznych publikacji dotyczących tematyki zamówień publicznych:

Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych wydany przez C.H. BECK (I wydanie - 2005, II wydanie - 2007, III wydanie - 2009),
współautor książki „Zamówienia publiczne Poradnik przedsiębiorcy", wydanej w 2001r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Wydawnictwo PUBLICUS,
Artykuły: „Rzeczpospolita", „Gazeta Prawna", „Rachunkowość Budżetowa", „Zamówienia Publiczne Doradca", „Monitor Prawniczy".
Program: 1. Wprowadzenie do problematyki zamówień publicznych:

znaczenie rynku zamówień publicznych,
cele regulacji zamówień publicznych,
Prawo zamówień publicznych w systemie finansów publicznych,
Prawo zamówień publicznych a Kodeks cywilny,
przegląd przepisów innych ustaw niezbędnych do stosowania Prawa zamówień publicznych,
wspólnotowe regulacje zamówień publicznych,
systematyka ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy:

definicja zamówienia publicznego,
progi kwotowe i związane z nimi procedury udzielania zamówień: uproszczona, podstawowa i zaostrzona,
zamówienia o charakterze mieszanym,
zamówienia wyłączone spod rządów ustawy,
tzw. usługi społeczne.

3. Zasady udzielania zamówień:

zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, proporcjonalność, przejrzystość,
bezstronność i obiektywizm zamawiającego,
jawność,
pisemność, w tym:
formy komunikacji w okresie przejściowym,
elektronizacja zamówień publicznych - nowość,
prowadzenie postępowania w języku polskim,
traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe.

4. Wykonawca zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (warunki udziału w postępowaniu, potencjał innego podmiotu, wykluczenie, konsorcjum):

warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie:
klauzule społeczne,
wykorzystanie potencjału innego podmiotu, w tym obowiązek realizowania zamówienia przez inny podmiot,
maksymalny poziom obrotu, jakiego można żądać od wykonawcy,
jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ),
weryfikacja dokumentów wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona,
wymaganie dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia,
uzupełnianie dokumentów, w tym przykłady z wyników kontroli,
wykluczenie wykonawcy z postępowania - przyczyny i dokumentowanie wykluczenia, w tym tzw. procedura self-cleaning,

wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym specjalne warunki udziału w postępowaniu dla konsorcjów.

5. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

obowiązek publikowania planu zamówień publicznych przez zamawiających z sektora finansów publicznych,
opis przedmiotu zamówienia, w tym obowiązek wymagania zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach publicznych na usługi i roboty budowlane,
określenie wartości szacunkowej zamówienia i dzielenie zamówienia na części,
wybór trybu postępowania,
specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
ogłoszenia.

6. Tryby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) Podstawowe tryby postępowań o zamówienia publiczne, które można stosować bez względu na wartość oraz rodzaj zamówienia:

przetarg nieograniczony, w tym regulacje dotyczące ogłoszeń, wadium, terminów składania ofert,
przetarg ograniczony, w tym selekcja wykonawców,

b) Pozostałe tryby postępowań, które można stosować wyłącznie w uzasadnionych przypadkach:

negocjacje z ogłoszeniem,
negocjacje bez ogłoszenia,
dialog konkurencyjny,
zamówienie z wolnej ręki
zapytanie o cenę,
licytacja elektroniczna,
partnerstwo innowacyjne.

7. Przygotowanie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty:

definicja oferty, treść oferty,
termin złożenia oferty,
termin związania ofertą,
otwarcie ofert,
poprawianie omyłek w ofertach,
odrzucenie oferty,
rażąco niska cena,
kryteria oceny ofert, w tym:
definicja najkorzystniejszej oferty,
przykładowe kryteria,
istotne ograniczenie stosowania kryterium ceny w sektorze finansów publicznych,
pojęcie kosztów cyklu życia,
zawiadomienie o wyniku postępowania,
unieważnienie postępowania,
zawarcie umowy,
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

8. Umowy o zamówienia publiczne - cechy szczególne wynikające z Prawa zamówień publicznych:

okres, na jaki można zawrzeć umowę,
zmiany umowy, w tym:
dopuszczalna zmiana wykonawcy,
zmiana nieprzewidywalna dla zamawiającego,
zamówienie dodatkowe jako aneks do umowy,
definicja zmiany istotnej,
szczególny przypadek odstąpienia od umowy,
unieważnienie umowy,
zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

9. Środki ochrony prawnej:

odwołanie:
podmioty uprawnione do wnoszenia odwołań,
zawiadomienie zamawiającego o wniesieniu odwołania,
dopuszczalność odwołań dla zamówień o niższych wartościach,
skarga: podmioty uprawnione do wnoszenia, opłata.

10. Organizacja zamówień publicznych w jednostce zamawiającej:

podział kompetencji między kierownika zamawiającego i komisję przetargową,
zespół do nadzoru nad realizacją zamówienia.

11. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych:

odpowiedzialność na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych,
odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
odpowiedzialność karna, w tym za zmowę przetargową.
 

Poleć szkolenie znajomemu