Mamy 9176 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Kurs Płace - elearning

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace

Szkolenie zamknięte
e-learning

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Łapińska
tel.: + 48 607335800
email: szkolenia@humano.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kurs Kadry i Płace - elearning
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace
Metodyka: e-learning
Ćwiczenia
Opis: Kurs realizowany jest na platformie elearningowej.
Uczestnik otrzymuje dostęp do indywidualnego konta i realizuje szkolenie w dowolnym tempie i czasie.
W okresie dostępu do kursu można zapoznawać się wielokrotnie z treścią szkolenia a także zadawać pytania dotyczące omawianej tematyki.

Zakończeniem udziału jest test weryfikujący zdobytą przez uczestnika wiedzę.

Po ukończeniu kursu wystawiane jest papierowe zaświadczenie zawierające informacje o zrealizowanej tematyce.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Agnieszka Łapińska -Praktyk. Doradza firmom w zakresie polityki wynagradzania i zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi kursy kadrowo - płacowe a także szkolenia z tematyki kadrowo - płacowej . Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 2000 osób.
Program: Moduł I Wynagrodzenie za pracę

1. Wynagrodzenie – zasady ogólne
a. Zasady wypłaty wynagrodzenia
b. Klasyfikacja składników wynagrodzenia
c. Minimalne wynagrodzenie

2. Zasady ustalania wynagrodzenia za część miesiąca

3. Ustalanie wysokości poszczególnych składników listy płac:
a. Wynagrodzenie za pracę w nocy
b. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
c. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
d. Wynagrodzenie za usprawiedliwione nieobecności
e. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych
f. Wynagrodzenie za przestój
g. Wynagrodzenie za czas dyżuru
h. Odprawy i odszkodowania
i. Inne świadczenia


Moduł II Lista płac

1. Odliczenia z wynagrodzenia
a. Składki na ubezpieczenia społeczne:
i. ustalanie podstawy wymiaru,
ii. składniki zwolnione z odliczania składek
iii. rodzaje i wysokość składek,
iv. ograniczenie poboru składek,
v. rozliczanie nadpłaty składek
b. Zaliczka na podatek dochodowy:
i. ustalanie podstawy,
ii. Składniki zwolnione z poboru zaliczki na podatek
iii. koszty uzyskania przychodu,
iv. skala podatkowa
v. odliczenia od podatku
c. Składka na ubezpieczenie zdrowotne:
i. ustalanie podstawy wymiaru,
ii. ustalanie wysokości składki podlegającej odliczeniu od podatku i podlegającej odliczeniu z wynagrodzenia
iii. ograniczenie i zaniechanie poboru składki

2. Narzuty na wynagrodzenie:
a. Rodzaje i wysokość składek
b. Składka na ubezpieczenie wypadkowe – zasady ustalania wysokości
c. Składka na FP i FGŚP - zwolnienia

3. Schemat obliczania wynagrodzenia z brutto do netto
4. Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe - obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracownika oraz pracodawcy


Moduł III Rozliczanie świadczeń finansowanych ze środków budżetu państwa

1. Rozliczanie urlopów macierzyńskich

2. Rozliczanie urlopów wychowawczych


Moduł IV Rozliczanie wpłat na PFRON

Moduł V Umowy cywilnoprawne

1. Ustalanie tytułu do ubezpieczeń społecznych
a. Umowa z własnym pracownikiem
b. Umowa z obcym pracownikiem
c. Umowa z osobą świadczącą umowy zlecenia
d. Umowa z osobą na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym
e. Umowa z emerytem lub rencistą
f. Umowa z osobą uczącą się do 26 roku życia
2. Rozliczanie umów cywilnoprawnych:
a. Ustalanie wynagrodzenia z umowy zlecenia – minimalna stawka godzinowa
b. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę
i. Rodzaje i wysokość składek
ii. Roczny limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
iii. Miesięczny limit składek na ubezpieczenie chorobowe
c. Podatek dochodowy
i. Koszty uzyskania przychodu w przypadku umowy zlecenia
ii. Koszty uzyskania przychodu w przypadku umowy o dzieło
iii. Zryczałtowany podatek
d. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
e. Schemat obliczania świadczeń netto z tytułu umów zlecenia i umowy o dzieło.


Moduł VI Zasiłki chorobowe i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa

1. Obowiązki pracodawcy

2. Ustalanie prawa do świadczeń

3. Rodzaje i wysokość świadczeń

4. Okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu podstawy

5. Ustalanie wysokości podstawy – zasady ogólne:
a. Minimalna podstawa świadczeń
b. Składniki uwzględniane przy obliczaniu podstawy
c. Obniżenie podstawy zasiłku z powodu nieterminowego dostarczenia zaświadczenia o niezdolności do pracy

6. Ustalanie wysokości podstawy – zasady szczególne:
b. Zmiana wymiaru etatu
a. Składniki przysługujące do określonego terminu
b. Umowa zlecenia z własnym pracownikiem
c. Ustalanie podstawy po długiej przerwie w zatrudnieniu

7. Zasady dokonywania uzupełnienia wynagrodzenia
a. Uzupełnianie stałych składników
b. Uzupełnianie zmiennych składników
c. Składniki niepodlegające uzupełnieniu

8. Zasady ustalania podstawy dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

9. Ustalanie kwoty wynagrodzenia / zasiłku brutto i netto


Moduł VII Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków

1. Potrącenia kwot nienależnego wynagrodzenia

2. Potrącenia kwot za wadliwe wykonanie pracy

3. Potrącenia z wynagrodzenia
a. Obligatoryjne potrącenia
i. Rodzaje potrąceń
ii. Maksymalna wysokość potrąceń
iii. Kwoty wolne od potrąceń
b. Dobrowolne potrącenia
i. Rodzaje potrąceń
ii. Kwoty wolne od potrąceń

4. Potrącenia z zasiłków
a. Obligatoryjne potrącenia
i. Rodzaje potrąceń
ii. Maksymalna wysokość potrąceń
iii. Kwoty wolne od potrąceń
b. Dobrowolne potrącenia

5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

6.Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń.


Moduł VIII Rozliczanie świadczeń z tytułu podróży służbowych

1. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych:
a. Diety – wysokość i zasady pomniejszania
b. Noclegi – limity, zasady przyznawania ryczałtu
c. Koszty przejazdów (dojazd o miejsca delegowania, koszt przejazdów komunikacją miejscową, koszt użytkowania prywatnego samochodu)
d. Koszt z tytułu innych wydatków

2. Należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych:
a. Diety – wysokość i zasady pomniejszania
b. Noclegi – limity, zasady przyznawania ryczałtu
c. Koszty przejazdów (dojazd o miejsca delegowania, koszt przejazdów komunikacją miejscową, koszt użytkowania prywatnego samochodu)
d. Koszt z tytułu innych wydatków

3. Rozliczanie podróży służbowych:
a. Zasady wypłaty zaliczki
b. Zasady rozliczania otrzymanej zaliczki
c. Dokumentowanie poniesionych wydatków

4. Zasady rozliczania świadczeń z tytułu podróży służbowych w aspekcie zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne:
a. Należności zwolnione z poboru zaliczki na podatek i składek na ubezpieczenia społeczne
b. Należności podlegające opodatkowaniu i oskładkowaniu
c. Należności wypłacane pracownikom mobilnym
Wymagania: dostęp do internetu
Świadczenia dodatkowe: materiały szkoleniowe w wersji papierowej - skryp około 200 stron + 50 zł brutto
 

Poleć szkolenie znajomemu