Mamy 9264 aktualnych szkoleń oraz 5250 firm szkoleniowych. Dziś dodano 25 szkoleń.

Szkolenie: Kurs Płace - elearning

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace

Szkolenie zamknięte
e-learning

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Agnieszka Łapińska
tel.: + 48 607335800
email: szkolenia@humano.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kurs Kadry i Płace - elearning
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Kadry i płace
Metodyka: e-learning
Ćwiczenia
Opis: Kurs realizowany jest na platformie elearningowej.
Uczestnik otrzymuje dostęp do indywidualnego konta i realizuje szkolenie w dowolnym tempie i czasie.
W okresie dostępu do kursu można zapoznawać się wielokrotnie z treścią szkolenia a także zadawać pytania dotyczące omawianej tematyki.

Zakończeniem udziału jest test weryfikujący zdobytą przez uczestnika wiedzę.

Po ukończeniu kursu wystawiane jest papierowe zaświadczenie zawierające informacje o zrealizowanej tematyce.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Agnieszka Łapińska -Doradza firmom w zakresie polityki wynagradzania i zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi kursy kadrowo - płacowe a także szkolenia z tematyki kadrowo - płacowej oraz miękkiego HR. Trener i koordynator projektu ”Profesjonalny pracownik działu kadr i płac”. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 2000 osób.
Program: Moduł I Wynagrodzenie za pracę

1. Wynagrodzenie – zasady ogólne
a. Zasady wypłaty wynagrodzenia
b. Klasyfikacja składników wynagrodzenia
c. Minimalne wynagrodzenie

2. Zasady ustalania wynagrodzenia za część miesiąca

3. Ustalanie wysokości poszczególnych składników listy płac:
a. Wynagrodzenie za pracę w nocy
b. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
c. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
d. Wynagrodzenie za usprawiedliwione nieobecności
e. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych
f. Wynagrodzenie za przestój
g. Wynagrodzenie za czas dyżuru
h. Odprawy i odszkodowania
i. Inne świadczenia


Moduł II Lista płac

1. Odliczenia z wynagrodzenia
a. Składki na ubezpieczenia społeczne:
i. ustalanie podstawy wymiaru,
ii. składniki zwolnione z odliczania składek
iii. rodzaje i wysokość składek,
iv. ograniczenie poboru składek,
v. rozliczanie nadpłaty składek
b. Zaliczka na podatek dochodowy:
i. ustalanie podstawy,
ii. Składniki zwolnione z poboru zaliczki na podatek
iii. koszty uzyskania przychodu,
iv. skala podatkowa
v. odliczenia od podatku
c. Składka na ubezpieczenie zdrowotne:
i. ustalanie podstawy wymiaru,
ii. ustalanie wysokości składki podlegającej odliczeniu od podatku i podlegającej odliczeniu z wynagrodzenia
iii. ograniczenie i zaniechanie poboru składki

2. Narzuty na wynagrodzenie:
a. Rodzaje i wysokość składek
b. Składka na ubezpieczenie wypadkowe – zasady ustalania wysokości
c. Składka na FP i FGŚP - zwolnienia

3. Schemat obliczania wynagrodzenia z brutto do netto


Moduł III Rozliczanie świadczeń finansowanych ze środków budżetu państwa

1. Rozliczanie urlopów macierzyńskich

2. Rozliczanie urlopów wychowawczych


Moduł IV Rozliczanie wpłat na PFRON

Moduł V Umowy cywilnoprawne

1. Ustalanie tytułu do ubezpieczeń społecznych
a. Umowa z własnym pracownikiem
b. Umowa z obcym pracownikiem
c. Umowa z osobą świadczącą umowy zlecenia
d. Umowa z osobą na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym
e. Umowa z emerytem lub rencistą
f. Umowa z osobą uczącą się do 26 roku życia
2. Rozliczanie umów cywilnoprawnych:
a. Ustalanie wynagrodzenia z umowy zlecenia – minimalna stawka godzinowa
b. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę i zleceniodawcę
i. Rodzaje i wysokość składek
ii. Roczny limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
iii. Miesięczny limit składek na ubezpieczenie chorobowe
c. Podatek dochodowy
i. Koszty uzyskania przychodu w przypadku umowy zlecenia
ii. Koszty uzyskania przychodu w przypadku umowy o dzieło
iii. Zryczałtowany podatek
d. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
e. Schemat obliczania świadczeń netto z tytułu umów zlecenia i umowy o dzieło.


Moduł VI Zasiłki chorobowe i inne świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa

1. Obowiązki pracodawcy

2. Ustalanie prawa do świadczeń

3. Rodzaje i wysokość świadczeń

4. Okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu podstawy

5. Ustalanie wysokości podstawy – zasady ogólne:
a. Minimalna podstawa świadczeń
b. Składniki uwzględniane przy obliczaniu podstawy
c. Obniżenie podstawy zasiłku z powodu nieterminowego dostarczenia zaświadczenia o niezdolności do pracy

6. Ustalanie wysokości podstawy – zasady szczególne:
b. Zmiana wymiaru etatu
a. Składniki przysługujące do określonego terminu
b. Umowa zlecenia z własnym pracownikiem
c. Ustalanie podstawy po długiej przerwie w zatrudnieniu

7. Zasady dokonywania uzupełnienia wynagrodzenia
a. Uzupełnianie stałych składników
b. Uzupełnianie zmiennych składników
c. Składniki niepodlegające uzupełnieniu

8. Zasady ustalania podstawy dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

9. Ustalanie kwoty wynagrodzenia / zasiłku brutto i netto


Moduł VII Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków

1. Potrącenia kwot nienależnego wynagrodzenia

2. Potrącenia kwot za wadliwe wykonanie pracy

3. Potrącenia z wynagrodzenia
a. Obligatoryjne potrącenia
i. Rodzaje potrąceń
ii. Maksymalna wysokość potrąceń
iii. Kwoty wolne od potrąceń
b. Dobrowolne potrącenia
i. Rodzaje potrąceń
ii. Kwoty wolne od potrąceń

4. Potrącenia z zasiłków
a. Obligatoryjne potrącenia
i. Rodzaje potrąceń
ii. Maksymalna wysokość potrąceń
iii. Kwoty wolne od potrąceń
b. Dobrowolne potrącenia

5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych

6.Obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem potrąceń.


Moduł VIII Rozliczanie świadczeń z tytułu podróży służbowych

1. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych:
a. Diety – wysokość i zasady pomniejszania
b. Noclegi – limity, zasady przyznawania ryczałtu
c. Koszty przejazdów (dojazd o miejsca delegowania, koszt przejazdów komunikacją miejscową, koszt użytkowania prywatnego samochodu)
d. Koszt z tytułu innych wydatków

2. Należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych:
a. Diety – wysokość i zasady pomniejszania
b. Noclegi – limity, zasady przyznawania ryczałtu
c. Koszty przejazdów (dojazd o miejsca delegowania, koszt przejazdów komunikacją miejscową, koszt użytkowania prywatnego samochodu)
d. Koszt z tytułu innych wydatków

3. Rozliczanie podróży służbowych:
a. Zasady wypłaty zaliczki
b. Zasady rozliczania otrzymanej zaliczki
c. Dokumentowanie poniesionych wydatków

4. Zasady rozliczania świadczeń z tytułu podróży służbowych w aspekcie zaliczki na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne:
a. Należności zwolnione z poboru zaliczki na podatek i składek na ubezpieczenia społeczne
b. Należności podlegające opodatkowaniu i oskładkowaniu
c. Należności wypłacane pracownikom mobilnym
Wymagania: dostęp do internetu
Świadczenia dodatkowe: materiały szkoleniowe w wersji papierowej - skrypt około 200 stron + 40 zł brutto
 

Poleć szkolenie znajomemu