Mamy 9242 aktualnych szkoleń oraz 5268 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

Szkolenie: Kurs: Kodeks Postępowania Administracyjnego

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Piotr Kubiak
tel.: 22 351 93 24
email: szkolenia@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Kurs: Kodeks Postępowania Administracyjnego dla pracowników administracji publicznej
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cele: Kodeks Postępowania Administracyjnego winien być znany pracownikom organów administracji publicznej, którzy prowadzą postępowania administracyjne. Jednakże z uwagi na znaczny zakres materiału szczegółowe omówienie nawet jego podstawowych regulacji w czasie 6 godzin szkoleniowych jest utrudnione. Z tego względu, celowe jest poświecenie na te tematykę dwukrotnie więcej czasu. Jednocześnie pojawia się możliwość przeprowadzenia ćwiczeń oraz rozwiązywania kazusów. Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej z możliwością swobodnego zadawania pytań w trakcie zajęć – z uwzględnieniem analizy przypadków faktycznie prowadzonych postępowań.

Adresaci: Pracownicy wszystkich jednostek administracji publicznej.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z postępowaniami administracyjnymi w praktyce samorządowej. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju m.in. w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Program: Dzień I
1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Skutki naruszeń zasad ogólnych (40 minut).
2. Wyłączenia organów i pracowników (40 minut).
3. Postępowanie administracyjne przed organem pierwszej instancji (40 minut):
a. Wszczęcie postępowania na wniosek i z urzędu, forma i treść wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku, rozpatrzenie wniosku przez organ niewłaściwy.
b. Strona w postępowaniu administracyjnym, ustalanie stron, pełnomocnik strony postępowania.
c. Terminy załatwienia sprawy. Następstwa bezczynności oraz przewlekłości dla organu oraz dla pracownika organu. Sposób obliczania terminu.
d. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym.
e. Protokoły i notatki służbowe w postępowaniu administracyjnym.
f. Udostępnianie akt, doręczanie odpisów z akt sprawy.
g. Dowody w postępowaniu administracyjnym. Ocena dowodów.
h. Zawieszenie postępowania.
i. Uzgodnienie decyzji z innym organem.
j. Decyzja administracyjna, wymogi formalne, treść decyzji. Najczęstsze błędy i ich wpływ na trwałość decyzji.
4. Ugody administracyjne i mediacje (40 minut).
5. Milcząca zgoda. Możliwość wzruszenia sprawy załatwionej milcząco (40 minut).
6. Postępowanie uproszczone (40 minut).
7. Odwołania a nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego (40 minut).
Dzień II
1. Postępowanie po wniesieniu odwołania lub zażalenia (40 minut).
2. Wznowienie postępowania (40 minut).
a. Właściwość organów w sprawie wszczęcia postępowania.
b. Inicjatywa wszczęcia postępowania.
c. Tryb i termin wniesienia podania w sprawie wszczęcia postępowania.
d. Postępowanie wstępne.
e. Forma wszczęcia postępowania, forma odmowy wszczęcia postępowania.
f. Przesłanki wznowieniowe.
g. Granice postępowania rozpoznawczego wznowionego postępowania.
h. Rodzaje decyzji kończących postępowanie w sprawie wznowienia postępowania.
i. Możliwość wstrzymania wykonania decyzji.
3. Uchylenie i zmiana decyzji ostatecznej (40 minut).
a. Brak nabycia praw z decyzji (art. 154 KPA).
b. Nabycie praw z decyzji (art. 155 KPA).
c. Właściwość organów do wzruszenia decyzji.
d. Przesłanki i tryb wzruszenia decyzji oraz jego skutki.
4. Stwierdzenie nieważności decyzji (40 minut).
a. Zakres stosowania przepisu.
b. Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji (art. 156 KPA).
c. Właściwość organów w sprawie wszczęcia postępowania.
5. Wygaśnięcie lub uchylenie decyzji (art. 162 KPA) (40 minut).
6. Obowiązki organu po wyeliminowaniu decyzji administracyjnej z obrotu prawnego w trybie nadzwyczajnym (40 minut).
7. Możliwość prowadzenia postępowań administracyjnych w trakcie postępowania sądowoadministracyjnego oraz po jego zakończeniu (40 minut).
Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu