Mamy 9120 aktualnych szkoleń oraz 5275 firm szkoleniowych. Dziś dodano 7 szkoleń.

Szkolenie: Stosowanie KPA w sprawach ochrony środowiska

Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Piotr Kubiak
tel.: 22 351 93 24
email: szkolenia@frdl.org.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Stosowanie KPA w sprawach z zakresu ochrony środowiska
Kategoria: DOSKONALENIE ORGANIZACJI / Lean Thinking
Metodyka: Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Cele: Zdobycie i poszerzenie wiedzy dotyczących stosowania KPA w sprawach administracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska. Rozstrzygnięcie wątpliwości związanych z praktycznym stosowaniem przepisów KPA. Zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych.

Adresaci: Pracownicy organów administracji państwowej i samorządowej, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych prowadzą postępowania i wydają decyzje administracyjne w sprawach z zakresu ochrony środowiska.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Radca prawny, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UŁ – w zakresie Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego oraz na Wydziale Gospodarczo–Społecznym Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie w zakresie Menadżer Ekonomii Społecznej, członek etatowy SKO, wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
Program: 1. Zasady ogólne KPA i ich stosowanie w sprawach z zakresu ochrony środowiska.
- Art. 7 KPA.
- Art. 7a KPA.
- Art. 8 KPA.
- Art. 10.
- Zasady ogólne KPA w sprawach z zakresu ochrony środowiska w orzecznictwie sądów administracyjnych.
2. Podmioty uczestniczące w postępowaniu w sprawach z zakresu ochrony środowiska:
- Strona.
- Pełnomocnictwo.
- Podmioty na prawach strony.
- Specjalne uprawnienia organizacji ekologicznych.
3. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony środowiska:
- Wszczęcie postępowania, odmowa wszczęcia postępowania.
- Terminy załatwiania spraw, informacja o niezałatwieniu sprawy w terminie.
- Przywracanie uchybionych terminów.
- Zażalenie na bezczynność i przewlekłość postępowania.
- Wezwania i doręczenia.
- Dokumentowanie postępowania: metryka sprawy, protokoły i adnotacje.
- Zawieszenie postępowania.
4. Postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu ochrony środowiska:
- Zasady postępowania dowodowego, reguły oceny mocy dowodów oraz ich wiarygodności oraz formułowanie ocen.
- Moc dowodowa dokumentów, uwierzytelnianie dokumentów urzędowych.
- Zakazy dowodowe.
- Art. 79 a KPA i jego stosowanie w praktyce.
- Art. 80a KPA i jego stosowanie w praktyce.
5. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym:
- Decyzja i jej uzasadnienie.
- Rygor natychmiastowej wykonalności.
- Uzupełnienie i wyjaśnienie treści decyzji.
- Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.
- Umorzenie postępowania.
- Postanowienia.
- Tzw. milczące załatwienie sprawy.
6. Zmiana, uchylenia i wygaszenie decyzji ostatecznych:
- Przesłanki stosowania poszczególnych przepisów.
- Wszczęcie postępowania.
7. Tzw. tryby nadzwyczajne KPA i ich odpowiednie stosowanie w sprawach z zakresu ochrony środowiska:
- Wznowienie postępowania.
- Stwierdzenie nieważności decyzji.
Świadczenia dodatkowe: W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
 

Poleć szkolenie znajomemu