Mamy 8610 aktualnych szkoleń oraz 5276 firm szkoleniowych. Dziś dodano 3 szkoleń.

Szkolenie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Szypowska
tel.: 515 212 452, 12 399 41 69
email: kszypowska@avenhansen.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Inne
Metodyka: Testy
Case studies
Symulacje i gry
Ćwiczenia
Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy.

Korzyści dla uczestników
• Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania wydatków z ZFŚS.
• Uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia kosztów ZFŚS oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, prawem pracy, pracowników działów kadrowo-płacowych, pracowników działów księgowych, oraz wszystkich tych którzy zamierzają pogłębić swoją wiedzę z poruszanych na szkoleniu tematów.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Krzysztof Stucke

Ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawnik. Doświadczony specjalista HR oraz konsultant stanowisk kierowniczych wielu firm i instytucji.
Wielkość grupy: 10
Program: 1. Przepisy regulujące zasady tworzenia ZFŚS
2. Pracodawcy zobowiązani i dobrowolnie tworzący ZFŚS
• obowiązkowo, nieobowiązkowo
• możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS
• jak w prawidłowy sposób wprowadzić zapisy do regulaminów wewnątrzzakładowych w sprawie nietworzenia ZFŚS w danym roku kalendarzowym
• w jaki sposób pracodawca powinien poinformować pracowników o niewypłacaniu w danym roku świadczenia urlopowego
3. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
• na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
• na jakiej podstawie pracodawca ma możliwość ograniczyć zakres działalności socjalnej
4. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe
• zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
• wniosek o udzielenie pożyczki, oprocentowanie pożyczki
• bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe
• zasady udzielania pomocy mieszkaniowej w formie zwrotnej (pożyczek)
• warunki zawieszenia i umorzenia pożyczki
5. Pojęcie kryteriów socjalnych
6. Ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych
• na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
• czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?
• czy pracodawca może uzależniać wypłatę świadczeń od stażu pracy, wymiaru etatu czy rodzaju zawartej umowy o pracę?
7. Sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
8. Metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu według rozporządzenia MPiPS
9. Osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS
• jakie osoby bierzemy pod uwagę dokonując odpisu w danym roku kalendarzowym
• co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych
10. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2015 roku
• „zamrożenie” odpisów w 2015 roku
• czy pracodawcy mogą dowolnie kształtować wysokość odpisu w danym roku?
• wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych
• wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
• o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS
11. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS
• w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym
• metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu
12. Świadczenia urlopowe
• kiedy pracodawca będzie zobowiązany wypłacić pracownikowi świadczenia urlopowe?
• możliwość odstąpienia od wypłaty świadczenia urlopowego
• warunki jakie musi spełnić pracownik aby otrzyma dane świadczenia
• świadczenia urlopowe a przychód pracownika
13. Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę
• środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę
• w jaki sposób ustalić wysokość przekazywanych środków
• termin na przekazanie środków
14. Czego nie można finansować z ZFŚS
15. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
• jakie osoby są uprawnione z mocy ustawy do pomocy z funduszu
• objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
• osoby przebywające na urlopach bezpłatnych
16. Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów
• ograniczenie pomocy z funduszu dla osób będących emerytami lub rencistami
• kogo uważamy za emeryta lub rencistę objętego opieką socjalną
• kiedy osoba utraci status emeryta lub rencisty
17. Obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego na środki z ZFŚS
18. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
• obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
• czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych
• wybór przedstawiciela załogi pracowników
19. Preliminarz wydatków z ZFŚS.
20. Administrowanie i konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS
21. Komisje socjalne
• zasady tworzenia komisji socjalnych, skład komisji
• komisja socjalna jako organ opiniodawczy oraz jako organ przyznający świadczenia
22. Warunki i zasady prowadzenia przez pracodawców wspólnej działalności socjalnej.
23. Działalność socjalna kosztem uzyskania przychodu
24. Wpływ rocznej korekty na wysokość kosztów uzyskania przychodu
• korekta powodująca zwiększenie odpisu
• korekta powodująca zmniejszenie odpisu
• ujemny stan funduszu
25. Oskładkowanie świadczeń z ZFŚS
26. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS
• paczki dla pracowników, bony towarowe
• bilety i karnety dla pracowników
• zapomogi dla pracowników, wczasy pod gruszą
• świadczenia dla emerytów i rencistów
• dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
• dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
• wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
• rozliczenie imprezy integracyjnej - po wyroku TK z lipca 2014 r.
• koszt udziału pracowników w imprezie sportowej
27. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS
• wyjaśnienia dotyczą stanowiska Departamentu Prawa Pracy MPiPS z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej lub administracyjnej ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• co musi zawierać zajęcie od komornika (lub innego organu egzekucyjnego) aby pracodawca bez żadnych konsekwencji mógł dokonać potraceń ze świadczeń socjalnych
• czy do potrąceń ze świadczeń socjalnych możemy stosować regulacje Kodeksu pracy

Zobacz pełny opis szkolenia:
https://szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych-2019-07-04-krakow.html >>>
Świadczenia dodatkowe: Ciekawe materiały szkoleniowe,Dyplomy ukończenia szkolenia,wsparcie poszkoleniowe Trenera,przerwy kawowe, obiady
 

Poleć szkolenie znajomemu