Mamy 8429 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Wykonywanie robót budowlanych w zabytkach 2021

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo budowlane

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Mariola berdysz
tel.: 606107422
email: fwb6@wp.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Proces inwestycyjny w obiektach zabytkowych zgodnie z ustawa o PiZP, PB i OnZ
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Prawo budowlane
Metodyka: Wykłady
Opis: szkolenie przeznaczone dla właścicieli obiektów zabytkowych, organów administracji architektoniczno-budowlanej, wojedzkiego konserwatora zabytków, projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzu inwestorskiego, beneficjentów srodków UE
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Mgr inż. architekt Mariola Berdysz
Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego (w latach 82-84), potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (1984 -1994) pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego (w latach 94-98) Orzekała (od 1991 do 2003r.) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie (1998 -2002). Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem (do 2009r) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka –wydawanego przez wydawnictwo Dashofer. Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Jako wykładowca współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi. Wykłada również na Politechnice Warszawskiej.
Wielkość grupy: 10
Program: 1. Ustalenia aktów prawa miejscowego wpływające na realizacje robót budowlanych w obiektach zabytkowych i na obszarach zabytkowych:
1.1. Studium gminne
1.2. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego, plan rewitalizacji i uchwała krajobrazowa
1.2.1. ustalenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wprowadzane do aktów prawa miejscowego
1.2.2. problemy z nieprawidłowymi ustaleniami aktów prawa miejscowego – orzecznictwo sądów administracyjnych
2. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla obiektów zabytkowych:
2.1. Wymagalność decyzji
2.2. Udział w postępowaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2.3. Ustalenia decyzji
3. Określenie zamierzeń inwestycjnych zgodnie ze słowniczkiem ustawy Prawa budowlanego i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
3.1. roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont,
3.2. obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury, obiekty liniowe, obiekty tymczasowe
3.3. rozpoczęcie robót budowlanych,
3.4. zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
3.5. zabytek nieruchomy, zabytek archeologiczny
3.6. prace konserwatorskie, prace restauratorskie
3.7. historyczny układ urbanistyczny, historyczny zespół zabytków
3.8. otoczenie zabytku
4. Prawne formy ochrony zabytków z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
5. Dokumenty i rozstrzygnięcia niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych w obiektach zabytkowych:
5.1. Zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
5.1.1. Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
5.1.2. Milcząca zgoda i zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – projektowane zmiany
5.2. Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w obiektach rejestrowych i obiektach za gminnej ewidencji – zmienione wymagania od 19 września 2021 r.
5.3. Pozwolenie na budowę
5.3.1. Wniosek o pozwolenie na budowę,
5.3.2. Uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
5.3.3. Nowy projekt budowlany – zmiany w Prawie budowlanym i nowe rozporządzenie późniejszymi zmianami
5.3.4. Informacje o zakazie prowadzenia robót budowlanych wynikających z prewencyjnej ochrony obiektów zabytkowych
5.4. Zgłoszenie robót budowlanych - milcząca zgoda lub zaświadczenie organu,
5.4.1. Dokumenty niezbędne do zgłoszenia robót budowlanych w obiektach zabytkowych
5.4.2. Sprzeciw fakultatywny dla robót budowlanych mogących pogorszyć stan zachowania zabytków
5.4.3. Wymóg zgłoszenia robot budowlanych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków
5.5. Dziennik budowy – obowiązujące przepisy i projektowane zmiany
5.5.1. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych nadzoru budowlanego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
6. Przebieg procesu budowlany w obiektach zabytkowych
6.1. Obowiązki inwestora,
6.2. Obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego,
7. Wymagania kwalifikacyjne osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy obiektach zabytkowych wynikające z ustaw:
7.1. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
7.2. Prawo budowlane po zmianach
8. Uprawnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w trakcie wykonywania robót budowlanych w zabytkach – obowiązujące przepisy i projektowane zmiany
9. Istotne i nieistotnymi odstąpienia od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę
9.1. Definicja nieistotnego odstąpienia – zmiany od 19 września 2021 r.
9.2. Obowiązki projektanta w zakresie kwalifikacji odstępstw,
9.3. Wymóg zamiennego pozwolenie na budowę
10. Samowola budowlana jej konsekwencje i legalizacja – nowe uregulowania w ustawie Prawo budowlane
10.1. Wykonywanie robót budowlanych bez pozwolenia na budowę
10.2. Nielegalne istotne odstąpienie od projektu budowlanego
10.3. Wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami
10.4. Wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania
10.5. Legalizacja uproszczona
10.6. Legalizacja na podstawie ustawy Prawo budowlane z 1974 r.
11. Wykonywanie robót budowlanych w obiektach zabytkowych
11.1. Bez zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
11.2. Niezgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
11.3. Po objęciu obiektu prewencyjną ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków– obowiązujące przepisy i projektowane zmiany
12. Zakończeniu robót budowlanych
12.1. Wymagane dokumenty - zmiany
12.2. Zakończenie budowy
12.3. Zgłoszenie obiektu do użytkowania,
12.4. Uzyskanie pozwolenie na użytkowanie
12.5. Obowiązki informacyjne wynikające ze zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
13. Zmiana sposobu użytkowania obiektu bądź jego części
13.1. Zgłoszenie zamierzonej zmiany sposobu użytkowania
13.2. Wymagane dokumenty - zmiany
13.3. Wymagalność pozwolenia na budowę przy zmianie sposobu użytkowania wymagającej wykonania robót budowlanych
13.4. Legalizacja nielegalnej zmiany sposobu użytkowania i jej konsekwencje
Wymagania: Warunki uczestnictwa w szkoleniu-
przesłanie zgłoszenia na mail
(zgłoszenie powinno obejmować: imię i nazwisko uczestnika szkolenia,
termin i temat szkolenia oraz dane do faktury - nazwa firmy, adres i NIP)
oraz dokonanie wpłaty na konto po potwierdzeniu terminu szkolenia.
Możliwość zadeklarowania wpłaty po otrzymaniu faktury
(wymaga podpisu księgowego).
Każdy uczestnik może zadać pytania pisemnie. Pytania proszę wpisać na zgłoszeniu
Gwarantujemy małe grupy szkoleniowe i możliwość indywidualnych konsultacji.
Cena szkolenia 450 zł +23%Vat*
*szkolenia realizowane w ramach kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w 100% z środków publicznych zw. z VAT (wymaga złożenia oświadczenia)
Świadczenia dodatkowe: przerwy kawowe i materiały szkoleniowe
 

Poleć szkolenie znajomemu