Mamy 8383 aktualnych szkoleń oraz 5280 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy z UE

Kategoria: STUDIA WYŻSZE / Studia Podyplomowe

Szkolenie otwarte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Biuro Studiów Podyplomowych
tel.: 061 85 84 370 / 061 85 84 362
email: podyplomowe@wsnhid.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy z UE
Kategoria: STUDIA WYŻSZE / Studia Podyplomowe
Metodyka: Ćwiczenia
Opis: Celem studium jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do efektywnego wykorzystania dostępnych środków z funduszy unijnych, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na finansowanie planowanych przedsięwzięć. Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do przygotowania wniosków o dofinansowanie, sporządzania biznesplanów oraz zarządzania projektami unijnymi, rozliczania i sprawozdawczości projektów.
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: Zajęcia prowadzone są przez wykładowców i specjalistów z zakresu polityki europejskiej, stosunków międzynarodowych, finansów unijnych, prawa gospodarczego UE oraz konsultantów - praktyków, mających wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu projektami finansowanymi przez UE. Wykładowcami są m.in.: Tomasz Lewandowski, Zdzisław Podrez, dr Piotr Ratajczyk, Izabela Tokarska, Monika Wróblewska.
Program: 1. Wprowadzenie do polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2007-2013 (14 godz.)
• cele polityki spójności na lata 2007-2013 (konwergencja, konkurencyjność i zatrudnienie, europejska współpraca terytorialna)
• omówienie funduszy unijnych: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Funduszu Spójności, Europejski Fundusz Rolny ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich
• narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
• zasady kwalifikowania kosztów w świetle wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
• zasady udzielania pomocy publicznej

2. Źródła finansowania projektów europejskich – omówienie programów operacyjnych (14 godz.)
• PO Innowacyjna Gospodarka
• PO Infrastruktura i Środowisko
• PO Kapitał Ludzki
• regionalne Programy Operacyjne
• program Rozwoju Obszarów Wiejskich

3. Metodyka przygotowania projektu (30 godz.)
• definicja projektu
• zarządzanie organizacją a zarządzanie projektowe
• fazy i cykl życia projektu
• metodologia PCM: zarządzanie cyklem projektu
• matryca Logiczna projektu (LFA)

4. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego – warsztaty (95 godz.)
• projekty inwestycyjne dla przedsiębiorców – wnioski na rozbudowę i wyposażenie firm, badania i działania innowacyjne 15h
• projekty inwestycyjne dla samorządów terytorialnych i innych podmiotów publicznych – wnioski na rozwój infrastruktury technicznej 15h
• projekty szkoleniowe – wnioski na otwarte i zamknięte szkolenia dla przedsiębiorstw i ich pracowników 15h
• projekty dla rolników, przedsiębiorców działających na terenach wiejskich 10h
• biznes plan – podstawowe elementy, układ biznes planu, specyfika dokumentu dla celów pozyskania funduszy 20h
• studium wykonalności – modelowe przykłady, wykorzystanie elementów analizy kosztów, korzyści 20h

5. Realizacja umowy o dofinansowanie (17 godz.)
• zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności
• rozliczanie wydatkowanych środków, dokumentowanie wydatków
• przygotowywanie wniosków o płatność i sprawozdań okresowych
• ewaluacja, audyt i kontrola
• nieprawidłowości występujące w projektach

6. Seminarium (10 godz.)
Wymagania: Studium przeznaczone jest dla urzędników administracji samorządowej, właścicieli firm piszących wnioski, przedsiębiorców zainteresowanych praktycznym przygotowaniem do efektywnego pozyskiwania i wykorzystania funduszy unijnych, a także dla osób aspirujących do pełnienia funkcji doradcy unijnego.
 

Poleć szkolenie znajomemu