Mamy 9562 aktualnych szkoleń oraz 5242 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Ubezpieczenia Społeczne

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Marcin Nocuń
tel.: (81) 533-31-39, 534-13-01
email: biuro@masterscsb.com.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE KONTROLI ZUS I PIP
Kategoria: PRAWO i ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Ubezpieczenia Społeczne
Metodyka: Wykłady
Opis: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z:
- zasadami prowadzenia kontroli przez ZUS i PIP,
- zmianami w zasadach rozliczania umów zleceń – od 01.08.2010r.,
- sankcjami pokontrolnymi ZUS i PIP,
- założeniami ustawy z dnia 1 lipca 2009r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców: wydłużenie okresu rozliczeniowego, elastyczny czas pracy, ograniczenia w stosowaniu umów na czas określony,
- nowymi zasadami udzielania urlopów macierzyńskich i rozliczania czasu pracy.
- zasadami zgłaszania, podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
- dokumentami ubezpieczeniowymi składanymi przez płatników składek,
- zasadami zawierania umów o pracę, sporządzaniem pism związanych ze stosunkiem pracy, pism sądowych,
- zasadami prowadzenia akt osobowych,
- zasadami rozliczania czasu pracy, godzin nadliczbowych,
- zasadami udzielania urlopów wypoczynkowych,
- zasadami opłacania składek ubezpieczeniowych za osoby wykonujące pracę na podstawi
Poziom zaawansowania : średnio zaawansowany
Trenerzy: prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, były pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca na studiach podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych”, „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek” i „Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa z komentarzem”, a także ponad 73 artykułów z zakresu prawa pracy iubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener – w Ogólnopolskim Projekcie: „Nowy system służby cywilnej” realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej , konsultant i ekspert programów unijnych (EFS, PHARE).
Wielkość grupy: 20
Program: 1. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy - stosunek pracy w świetle zakazu zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi:

• umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą,
• zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umów, cywilnoprawnych, wyłączenia – ubezpieczenie wypadkowe zleceniobiorców od 01.01.2010r.,
• umowy cywilnoprawne emerytów i rencistów, studentów,
• umowy cywilnoprawne jako jedyny tytuł do ubezpieczeń społecznych,
• podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych

2. System ubezpieczeń społecznych po 01.01.1999 roku – ostatnie nowelizacje:

• reforma systemu ubezpieczeń społecznych,
• omówienie poszczególnych tytułów do ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem umowy o pracę i umów cywilnoprawnych – zmiany w ubezpieczeniu wypadkowym od 01.01.2010r.,
• rodzaje ubezpieczeń społecznych,
• stopa procentowa składek na ubezpieczenia społeczne,
• zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne,
• podstawa wymiaru i terminy opłacania składek – zasady podlegania w/w ubezpieczeniom przez pracowników, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, zleceniobiorców - ubezpieczenie wypadkowe od 01.01.2010r.,
• zasady dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i przekazywania dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• omówienie obowiązków płatników składek w stosunku do ubezpieczonych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• rodzaje dokumentów ubezpieczeniowych składanych przez płatników składek: dokumenty zgłoszeniowe – zmiany od 01.01.2010r., dokumenty rozliczeniowe,
• zasady opłacania składek na fundusze pozaubezpieczeniowe: Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
• zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu,
• zasady pobierania, obliczania i potrącania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
• zbieg tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego

3. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne, renty z tytułu niezdolności do pracy – NASILONE KONTROLE ZUS:

• okresy wyczekiwania na w/w wynagrodzenie, wysokość,
• podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego,
• okresy wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i zasiłku chorobowego – zasady ustalania okresu zasiłkowego,
• ustalanie podstaw zasiłków chorobowych (okres przyjęty do wyliczenia, pomijanie pierwszego nieprzepracowanego miesiąca, ponowne wyliczenie podstawy przy zmianie wymiaru etatu, dopełnianie wynagrodzenia)

4. Zmiany w urlopach: macierzyńskie, wychowawcze i wypoczynkowe – ostatnie nowelizacje Kodeksu Pracy:

• ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – zasady wyliczania,
• wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (pomniejszenia z tytułu nieobecności – pomniejszeni o 1/30 , pomniejszenie proporcjonalne),
• zmiany w wymiarze urlopu macierzyńskiego, urlop „tacierzyński”, uprawnienia i zasady wypłacania zasiłku macierzyńskiego,
• urlopy wychowawcze – uprawnieni i zasady udzielania

Wymagania: Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i pracowników działów kadr, księgowości oraz osób prowadzących dokumentację pracowniczą w firmie.
 

Poleć szkolenie znajomemu