Mamy 9056 aktualnych szkoleń oraz 5271 firm szkoleniowych. Dziś dodano 0 szkoleń.

Szkolenie: ANALITYK KREDYTOWY

Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse

Szkolenie zamknięte

Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej

Osoba kontaktowa:
Magdalena Strzelczyk
tel.: 22 5831007
email: magdalena.strzelczyk@frr.pl

  • Poleć znajomemu
  • Zadaj pytanie


Tytuł: ANALITYK KREDYTOWY
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Finanse
Metodyka: Case studies
Wykłady
Opis: Celem kursu jest rozszerzenie kompetencji zawodowych pracowników działów polityki kredytowej i analiz ryzyka kredytowego w przedsiębiorstwach. Podczas kursu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zasad tworzenia polityki udzielania kredytów kupieckich i zabezpieczeń wierzytelności handlowych. Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje na Analityka Kredytowego, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Analityk Kredytowy (kod zawodu 241302).
Problematyka szkolenia obejmuje:
- podstawy polityki kredytowej i zabezpieczanie wierzytelności
- charakterystykę współpracy przedsiębiorstw z bankami

Poziom zaawansowania : początkujący
Trenerzy: Trenerzy i wykładowcy Fundacji Rozwoju Rachunkowości

Program: 1. Pieniądz, wartość pieniądza w czasie i ocena projektów inwestycyjnych
• Zmiana wartości pieniądza w czasie
• Oprocentowanie i dyskontowanie pieniądza
• Analiza strumieni finansowych
• Ocena projektów inwestycyjnych – wskaźniki proste i dyskontowe

2. Sprawozdawczość finansowa - zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością - budowa sprawozdania finansowego dla finansistów
• Systemy ewidencji finansowo-księgowej
• Budowa i wzajemne relacje elementów sprawozdania finansowego
• Strategiczne zarządzanie finansami
• Zarządzanie wynikiem finansowym
• Zarządzanie płynnością

3. Zasady analizy finansowej i analizy technicznej
• Cele, metody i odbiorcy analizy finansowej
• Analiza finansowa jako element analizy sytuacji finansowe
• Pułapki analizy finansowej
• Analiza struktury sprawozdań finansowych
• Analiza dynamiki sprawozdań finansowych
• Analiza wskaźnikowa:
- Wskaźniki rentowności
- Wskaźniki produktywności
- Wskaźniki płynności
- Wskaźniki zadłużenia
- Wskaźniki rynku kapitałowego
• Założenia analizy technicznej
• Zarządzanie kapitałem inwestycyjnym
• Analiza różnych typów wykresów
• Trendy i Formacje
• Wskaźniki

4. Rynki finansowe – współpraca i pozyskiwania funduszy
• Struktura i funkcjonowanie rynku finansowego
• Rynki kapitałowe i pieniężne
• Instrumenty finansowe a papiery wartościowe
• Rynek bankowy
• Rynek usług faktoringowych i leasingowych
• Współpraca z funduszami kapitałowymi
• Finansowanie dłużne

5. Polityka kredytowa - procedury, zabezpieczenia, finansowanie, ocena wiarygodności kredytowej kontrahenta
• Polityka zarządzania należnościami
• Należności – koszty sprzedaży z odroczonym terminem płatności
• Optymalny poziom zadłużenia przedsiębiorstwa
• Warunki udzielenia kredytu kupieckiego
• Ocena zdolności kredytowej kontrahenta
• Zarządzanie długiem

6. Windykacja wierzytelności - aspekty prawne i praktyczne, zabezpieczanie wierzytelności
• Źródła prawa w działaniach windykacyjnych
• Ocena wiarygodności kontrahentów
• Krajowy Rejestr Sądowy
• Najczęstsze błędy w umowach
• Zabezpieczenie wierzytelności
• Poddanie się egzekucji
• Postępowanie sądowe
• Egzekucja

7. Analiza danych w finansach
• Stosowane narzędzia w Excelu
• Cele statystyki opisowej (produkcja, rynek, finanse, dobór próby, zbieranie danych)
• Statystyka opisowa (funkcje, częstość względna i skumulowana, histogramy i szeregi rozdzielcze, wizualizacja danych)

8. Excel w pracy finansisty
• Efektywne korzystanie z Excela
• Formuły i najczęściej stosowane funkcje (w tym złożenia funkcji)
• Bazy danych w Excelu
• Współpraca w Excelu i tworzenie arkuszy dla innych użytkowników
• Tabele przestawne
• Korzystanie z danych zewnętrznych
• Analizy sytuacyjne
Wymagania: Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje na Analityka Kredytowego, w nawiązaniu do specyfikacji kodu zawodu Analityk Kredytowy (kod zawodu 241302).

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1050 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
Świadczenia dodatkowe: Cena szkolenia obejmuje wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy i poczęstunek.
 

Poleć szkolenie znajomemu